2010. november 23., kedd

Mozart - Parini: ASZKANIUSZ ALBÁBAN

ASZKANIUSZ ALBÁBAN
(Ascanio in Alba)

Ünnepi színjáték két részben

Szövegkönyv: Giuseppe Parini

SZEREPLŐK:

VÉNUSZ                                              szoprán
ASZKANIUSZ, Vénusz unokája           szoprán  
SZILVIA, nimfa                                  szoprán
AKESZTÉSZ, pap                               tenor
FAUNUSZ, pásztor                           szoprán

KÓRUS: géniuszok, pásztorok, pásztorlányok


ELSŐ RÉSZ

Pásztorünnepeknek szentelt tágas térség, hatalmas, lombos tölgyekkel körülvéve, mik kellemes, szent árnyékot vetnek maguk köré.

A zöld fasor mentén a föld természetes kiemelkedései láthatók, melyek az emberi kéz munkája nyomán ülőalkalmatosságul szolgálnak a pásztorok számára.
A középen rusztikus oltár faragott csodalénnyel;
a fáma szerint tőle ered Alba város neve.
A fák között itt-ott kilátás nyílik a gyönyörű, derűs tájra: néhol kunyhókkal, a dombokról bővizű, tiszta patakok csörgedeznek.

A láthatár szélén kéklő hegyek, melyeknek csúcsai belevesznek a ragyogó égbolt azúrjába.


ELSŐ JELENET

Vénusz száll ki kocsijából; Aszkaniusz a kocsi mellett, az istennő kíséretében daloló és táncoló gráciák és géniuszok.
Miután Vénusz kiszállt, a lefátyolozott hintó – mint egy könnyű felhő – elillan a levegőbe.


GÉNIUSZOK, GRÁCIÁK
Sem kedvesebb, sem nagyobb
istennő nincs náladnál,
égi Vénusz,
nincs, nincs!
Ó, Istennő, te vagy
az emberek számára a szerelem,
az ég tőled nyeri
dicsőségét.
Ha egy nép kegyességedet
élvezi,
nem találhat
boldogabb birodalmat.
Szolid zabolával
uralkodsz a szíveken,
mik többé nem is vágyakoznak
a szabadság után.

VÉNUSZ
(Kíséretének, amely a háttérbe húzódik és kecsesen elhelyezkedik.)
Géniuszok, gráciák, és puttók,
megálljatok, hallgassatok;
fékezzétek, szüntessétek
szárnyalástokat, hű galambjaim!
Ez itt az én istenségem számára szent, kedves föld.
Lásd, Aszkaniusz, reménységem, íme a ligetek,
miket együtt jártunk,
nagyságos atyád és én. Boldogan emlékszem
arra az időre. Az előjelek is
arra mutattak, ez a választott nép,
mely egy napon
kegyemben részesül.
(Az oltárra mutatva.)
Azon az oltáron
látod a faragott fenevadat,
mely hátán szokatlan gyapjúval díszítve
tűnt elénk. A nagy Aeneas állítá
a tett emlékéül; s ez adja majd a város
nevét, mely ma általunk
nyeri dicső kezdetét. Én akkortól
kegyes bőkezűségemben részesítem
e boldog népet: szívem
gyakorta tér ide vissza
lakhelyemről, az áldott szférákból.
Ám isteni mivoltomban nem uralkodhatom itt
folytonos jelenléttel:
uralkodj itt helyettem! Nemes, nagylelkű,
jóságos atyád, aki Ilionból jött
a latin partokra, immár a mennyben él
újabb istenként az istenek között:
s te vagy most gyöngéd vigaszom.

ASZKANIUSZ
Anyám – ahogyan hívatni
szereted magadat, Istennő helyett –,
mily sokat köszönhetek néked!

VÉNUSZ
Tudod, már négy alkalommal
vezette a nap e zöldellő dombokra
a gyümölcshozó őszt,
mióta a barátságos népnek ajándékot ígértem
drága törzsemből. Mindnyájan várnak,
mind látni akarnak téged, mind esengve rogynak
az oltárhoz; s a szép pillanat
mindenkit száz meg száz fogadalomra sarkall.

Hajtásaid árnyékát
várja a nyájas föld.
Élj, választott sarjam,
méltó leszel hozzám!

Szívem tudja már,
mire viszed még;
már gondoskodása arra utal,
munkája benned magasztaltatik föl.

ASZKANIUSZ
Ám a bájos nimfa, ki a győzhetetlen
Herkules sarjadéka? Ah, mondd csak, a mátkám,
Szilvia, Szilvia hol van? Oly sokat
Szóltál róla szívemhez,
a hír is róla harsog szerte, s a világ oly sok jót vár
nászomtól.

VÉNUSZ
Szeretett ivadékom,
mielőtt a nap lenyugodna
a legbölcsebb nimfa férje leszel,
aki csak istenek véréből valaha is született!
Álmában a hajnal sugarai közt
már megjelentem Akesztésznek, az előkelő szűz őrizőjének.
Ő már elindult szent szálláshelyéről,
és a boldog népnek, valamint kedves nimfádnak,
a boldog hírt jelenteni idejön.

ASZKANIUSZ
Ah, kedves anyám, mondd csak,
közel van hát az óra?
De ki tudja, vajon ő szeret-e engem?

VÉNUSZ
Imád.

ASZKANIUSZ
Hiszen sosem látott!

VÉNUSZ
Ábrázatod
ismert már előtte.

ASZKANIUSZ
Honnan?

VÉNUSZ
Parancsomra Ámor
kegyes csalást vitt végbe.

ASZKANIUSZ
Mit tett hát?

VÉNUSZ
Negyedik esztendeje már,
hogy Ámor a nimfa oldalán mutatkozott helyetted.
Pontosan a te alakodat öltötte magára.
Ezt az orcát, ezt az ajkat, ezt a szempárt,
ezt a hajzatot, ezt a hangszínt.
Akár kocsim egyik galambja
hasonlít a másikhoz,
úgy hasonlít rád Ámor.

ASZKANIUSZ
S mi Ámor feladata
a szeretett nimfa mellett, Istennő?

VÉNUSZ
Hogy elvegyülve a szunnyadó lány könnyű álmai közt folyton feltűnjön, téged mutatván néki;
ígyen töltse el a leányka elméjét, ki téged, a vonzó látomást, felébredvén is maga előtt lát.

ASZKANIUSZ
Mi kedves bűbájt
fedsz fel előttem, ó, nagy istennő! Mire is várok még?
Száguldjunk a nimfához! Lábai előtt
akarok hűséget esküdni!

VÉNUSZ
Csak tenéked kell
nyomába eredned,
engem más feladatok szólítnak el:
nem csak egy halandó kedves az istenek előtt.

ASZKANIUSZ
Igen; megmondom, hogy én vagyok
az ő Aszkaniusza, hogy ez a szív imádja őt,
hogy a mennyei Istennő
sarja vagyok…

VÉNUSZ
Nem, még ne leplezd le magadat!

ASZKANIUSZ
Egek! Miért?

VÉNUSZ
Bízz bennem!
Találkozz véle, de hallgass arról,
ki vagy, honnan jössz, és ki vezet téged!

ASZKANIUSZ
Ó, kegyetlen némaság!

VÉNUSZ
Mondd, nem kívánod saját szemeddel látni, meddig terjed Szilvia imádata? Mily kimagaslóan erényes,
mennyire méltó a szerelem ajándékára, a csodálatra,
a megbecsülésre? Ez az útja.

ASZKANIUSZ
Teljesedjék be akaratod,
ó, anyám! Esküszöm, hogy titkolom kilétemet,
míg neked úgy tetszik. Ma megmutatom neked,
nagyon is képes vagyok engedelmeskedni.

VÉNUSZ
Jöjj keblemre! Az engedelmes lélekről,
a gyöngéd szívről, a tisztelettudásról,
mivel az istenek felé viseltetsz, megismerlek;
legméltóbb utódja vagy
atyádnak és nekem.
Hamarosan viszontlátsz itt.
Addig keresd meg arádat óvatosan: csodáld,
amint most is a boldogságodat szövi tisztes erkölcsből ,
amint a művészet, a természet és az ég segédkezik neki a csodás munkában!
(Távozni készül.)

GÉNIUSZOK, GRÁCIÁK
Nincs nálad szeretni valóbb,
nagyobb istennő,
égi Vénusz,
nincs, nincs!
(Vénusz távozik a táncoló, daloló kórus kíséretében.)

Szelíd zabolával
uralkodsz a szíveken,
mik többé nem is vágyakoznak
a szabadság után.

MÁSODIK JELENET
Aszkaniusz egyedül

ASZKANIUSZ
Miért kell hallgatnom?
Miért kívánod, hogy ismeretlen legyek imádottam előtt?
Mily kegyetlen parancs, istennőm!
Te szítod keblemben
az ártatlan lángokat: igaz érzéseket,
buzgó hevületet, s közel őhozzá,
sorsomnak fényes pályáját
váratlanul megszakítod?
Ah, mily áldozatot vársz szívemtől?
Miért kell hallgatnom?
Miért kívánod, hogy ismeretlen maradjak imádottam előtt?
Bolond! Mily badarságokat beszélek!
Hiszen tudom, az istennő szeret; rá bízom magamat.
Ó, anyám, bocsásd meg kétkedésemet!
Ám hol van a nimfa? E partok között
ki mutatja meg kedvesemet? Igen, szívem,
bizonnyal rá fogunk ismerni! Ahol egy arcon
az erény legtisztább ragyogását látod feltűnni,
ahol összetalálkozik
az egyszerű méltóság, tekintélyes kifinomultság,
a mesterkéletlen határozottság,
s a mennyei szemérmetesség, ahol két szem sugarában
egy emelkedett elme szolid báját,
s lángoló szellemét látod csillogni,
ott találod mátkámat. Gyöngéd dobbanásaid,
rezdüléseid el fogják árulni neked.
Igen, szívem, bizonnyal rá fogunk találni!

Kedvesem, erényességed
már a távolból lángra gyújtott;
engedd hát, hogy szép nevedet
sóhajthassam!

Hiába rejtőzöl, ó, kedvesem,
ritka erényességed
a szerénység köntösében
messziről tündöklik.

HARMADIK JELENET
Pásztorok, Aszkaniusz és Faunusz

PÁSZTOROK
Jöjjön a kiváló hősök,
gyarapodó dicsősége!
Többé el se hagyjon bennünket,
láncolja ide a szerelem!

ASZKANIUSZ
(Félrehúzódik.)
De minő ének zengedez!
Miféle pásztorcsapatot látok idegyűlni?

FAUNUSZ
(észre sem véve Aszkaniuszt)
Hol a hely és a művészet
kényelmes teret biztosít
az ünnepi tanácskozásoknak, s a szent szertartásnak,
ide jöjjetek, ó, pásztorok! Istennőnknek szent nap a mai.
Az ő magasztos nevének,
nem Bacchuszénak és Vertunuszénak
kívánunk hálát adni
a szerencsés ősz közeli elmúltán.
Az ég szolgája, a bölcs Akesztész,
úgy látszik, késik. Magasztos gondolataiba temetkezve
láttam őt az imént. Szentséges arcáról szokatlan öröm
mosolygása sugárzott.
Tán közel már az ígért adomány:
talán a kegyes istennő
bevégzi hűséges népe sorsát.

PÁSZTOROK
Jöjjön a kiváló hősök
gyarapodó dicsősége!
Többé el se hagyjon bennünket,
láncolja ide a szerelem!
(A kórus kecsesen elhelyezkedik
a fasor mentén.)

FAUNUSZ
(Aszkaniusz felé fordulva)
De ki vagy te, aki ismeretlenül
bolyongsz közöttünk? Arcod arra emlékeztet,
mint mikor egy isten
leszáll a halandók közé. Milyen vágy
vezérel hát hozzánk?

ASZKANIUSZ
(Faunuszhoz lépve)
Idegen vagyok.
A sóvárgás vezetett ide,
hogy láthassam kies dombjaitokat,
a tiszta tavakat, a zöld mezőket,
e bőven csörgedező vizeket.
Latiumban úgy hírlik, áldott emberek,
a jótékony Természet
köztetek felhalmozza mind ama javakat,
melyekből másoknak csak juttat.

FAUNUSZ
Ah! Inkább egy istennő kegyének
tartozunk hálával; ám nem
olyannak, amilyennek a pórnép
képzeli olykor tiszteletlenül az isteneket, hanem Jupiter
malasztos leányának az égben. Ahová ő mosolyog
a szeretet köreiből, ott földerül ez a föld.
A természettől nyert javakat, gondozza, óvja,
megédesíti, gyarapítja.
Bőséget ont e mezőkre,
s a termékenység lelke jár vele.
A kunyhókba szorgalmat visz,
s szolid szabadságban
tartja, ösztönzi azt. Az ő kegyessége
a mi harmatunk, s szeme sugara
olyan nekünk, akár a nap fénye.

Ha ajkam nem mond többet,
ne ítélj hálátlannak.
Aki ennyi jóra született
tudja mennyire szerencsés,
de megmagyarázni nem képes.

Amikor barátaidhoz
visszatérsz a hazai partokra,
éld az életedet, és meséld majd el:
Láttam az kezdeti idők
édes fészkét.”

ASZKANIUSZ
(Mily jólesően hangzik
leszármazottad szívének,
ó, Istennő, e dicséret!)

FAUNUSZ
(Egyik oldalról a szín belsejébe nézve)
Lássátok, pásztorok!
(A kórus fölkel, előre jön)
Íme, lassan közeleg a dombról
a tiszteletreméltó Akesztész, s lám,
véle együtt jő a nimfa!

ASZKANIUSZ
Hah, melyik nimfa?
Mondd, áruld el, ó, pásztor!

FAUNUSZ
Szilvia, Alkidész
isteni, ragyogó sarja.

ASZKANIUSZ
(Jaj, szívem,
fékezd hevedet!
Lám, imádott mátkám itt van közel!)

FAUNUSZ
(Aszkaniusznak jelezvén,
aki ugyanarról az oldalról figyel)
Tekintsd, ó, idegen, mily fenségesen,
kecsesen lépdel; követőire
mily emberségesen mosolyog,
hogyan osztja meg közöttük
tekintetét és szavait.Hát nem úgy tűnik,
hogy a lélek szelíd harmóniája
és a gondolat emelkedettsége áll őrt
e szép gesztusok felett?

ASZKANIUSZ
(Igaz, igaz.
Nem bírom tovább. Ha itt várom,
felfedem a titkot, s megszegem eskümet!
Bárcsak távozna már!)

FAUNUSZ
Legény, nem illik
itt maradnod, hogy ismeretlen idegenként
tanúja légy
a szelíd Szilvia gondolatainak.
De ha annak óhaja gyúlt benned, hogy közelről csodáld,
s szülőföldedre hírt vigyél róla,
a sürgésforgás ott elrejt.(A pásztorokra mutat.)

ASZKANIUSZ
Legyen óhajod szerint, udvarias pásztor!
(Visszahúzódik és elvegyül a pásztorok között. A kórus közeledik kétoldalról/ Akesztész és Szilvia felőli oldalról)

NEGYEDIK JELENET
Aszkaniusz, Faunusz, pásztorok, pásztorlányok vagy nimfák, Szilvia pásztorlányok körében és Akesztész

PÁSZTOROK, PÁSZTORLÁNYOK
Szívedben Diana,
elmédben Pallasz vagy te.
Herkules nemzetségének
virága vagy, bölcs leányzó.
A becses tanulmányok, s a művészetek
a kedvteléseid és büszkeségeid,
s a múzsák dalai is
kedvesek füleidnek.
Szíved a legszebb
erények fészke,
mégis a szerénység az,
ami sugárzik rólad mindenkor.

AKESZTÉSZ
Ó, magasztos istennő,
ó, embereknek üdve, ó, mennyek
éke és fényessége! Mit várhat még
tőled e szerencsés föld?
Mi mást tehetsz, te hűséges, ragaszkodó nép,
mint hogy fohászkodsz őistennőségéhez,
vagy fogadkozol néki?
Minden teljesült.
A helybéli Aeneas
hőn óhajtott sarja
tiétek lész, mielőtt a nap leszáll.

PÁSZTOROK
Jöjjön a kiváló hősök
gyarapodó dicsősége!
Többé el se hagyjon bennünket,
láncolja ide a szerelem!

AKESZTÉSZ
Az istennő saját kezével
adja őt nektek. S ez még nem minden!
Új várost láttok emelkedni itt
az istennő, s a fiú kiemelkedő művét.
E szegényes szállások,
e szűkös viskók
tekintélyes paloták és fenséges épületek leendnek!
Más tágas építmények
szentek lesznek a múzsáknak, ismét mások
az ősidők emlékének őrizői a jövendő számára,
mások a nyomorultak menhelyei,
mások az elvetemültek fékezői, mások gyötrelmei
azon rettenetes szörny bűnös ivadékainak,
mely hajdan az aventinusi erdők
gyalázata és rettegése volt
s gyászos veszély nékünk, szomszédoknak.

PÁSZTOROK
Jöjjön a kiváló hősök
gyarapodó dicsősége!
Többé el se hagyjon bennünket,
láncolja ide a szerelem!

AKESZTÉSZ
(Szilviához fordul.)
Ó, én dicsőségem, gyógyítóm, ó, Alkidész törzsének
imádott záloga, ó, én Szilviám,
ma férjhez mész. Mától Aszkaniusz
támasza leszel, szerelme, reménye.
E föld boldogsága,
s öröme lesztek ti ketten.

Keblemben a lélek,
ó, isten, csak úgy ugrál az örömtől.
E túláradó boldogságot
el sem bírom viselni!

Drága Szilvia, barátaim,
ha vélem együtt boldogok vagytok,
ó, jöjjetek, osztozzatok
a szívem örömében!

SZILVIA
(Mit tegyek én, szerencsétlen?) Mondd, Akesztész,
honnan tudsz minderről?

AKESZTÉSZ
Az istennő árulta el!

SZILVIA
Mikor?

AKESZTÉSZ
Midőn a hajnal még
rózsapírba sem borult.


SZILVIA
S mit parancsolt?

AKESZTÉSZ
Hogy hírt adjak néked,
hírt adjak a pásztoroknak;
majd hajából isteni illatot árasztva eltűnt.

SZILVIA
(Jaj, nem tudom, mit is tegyek.
Hallgassak? Felfedjem magamat?)

AKESZTÉSZ
(A nimfa zavarban van!
Istenek! Mi lesz?)

SZILVIA
(Nem, egy tiszta léleknek
ily esetben nem illő titkolnia érzelmeit.)
Hallgass meg, Akesztész!

AKESZTÉSZ
Egek! Mit akarsz mondani?
Mi bánat nehezül rád e boldog pillanatban?

SZILVIA
Atyám! Ó, istenek…! Mily gyötrelem!
Szerelmes vagyok.

AKESZTÉSZ
(Jaj, fellélegeztem végre!)
S ettől szenvedsz? Hát nem szerelemre méltó
a vőlegényed? Bűnnek hiszed,
hogy szereted?

SZILVIA
Sőt, atyám, akár egy istent,
úgy tisztelem, s becsülöm. Érdemei
mind helyet kaptak szívemben. Mindenki
az ő erényeit méltatja. Ki Mars kedveltjének mondja,
ki Uránia szerettének, ki meg
a múzsák támogatójának,
ki testi erejét magasztalja, ki szellemét;
ki azt mondja, nagyságos apjának
nemes szíve van benne,
ki, hogy az Istennő végtelen irgalmassága
áradt át őbelé.

Igen, ám másik szerelem
lángját érzem keblemben;
és nem csupán az ártatlan érzelem
uralkodik benne.

AKESZTÉSZ
Ó, nem, Szilvia, tévedsz,
ártatlan vagy. Hosszú ideje ismerem
erényességedet, jobban mint te.
Leányom, beszéld el, mit érez szíved,
hűséges őriződ ezt tanácsolja.

SZILVIA
Halld, Akesztész, s döbbenj meg! Elközelgett a nap,
mikor a malasztos Istennőnek hitet tettem rá,
hogy Aszkaniusz hitvese leszek.
Ezer boldog ábrándkép
öltött testet attól a naptól,
elborították gondolataimat,
s lelkem édes álomba merülve
ártatlan prédájuk lett:
mert ekkor váratlanul, – ó, egek! – nem is tudom, álmodtam-e, 
feltűnt egy ifjú! Szőke haja hullámzott
hátán, s bájos orcáján
a liliomok közt rózsa nyílt :
kecses szempillája…
Atyám, bocsáss meg, legyen elég ennyi...!
Tovább beszélvén a tapintatlan gondolat
tovább dicséri a kedves képet,
mely szerelmessé teszi.

AKESZTÉSZ
(Mily szeretetre méltó tisztaság!) Folytasd! Mi történt aztán?

SZILVIA
Attól a naptól a csábos ábrázat
uralkodott a szívemen, lángra gyújtott,
egymaga akarta elfoglalni minden gondolatomat,
egymaga töltötte be álmaimat.
Egy felől van Aszkaniusz
kinek külsejét nem ismerem,
ám erényessége tudott előttem,
csodálatot és tiszteletet kelt bennem,
a másik részről pedig a képzeltbeli alak,
ki gyöngédséget és szerelmet ébreszt szívemben.

AKESZTÉSZ
Ne, ne félj, leányom! A kegyes istennő
keze van ebben. E szép történés,
az ő műve.

SZILVIA
Mit mondasz?
Hogyan? Beszélj, mit jelentsen ez!

AKESZTÉSZ
Az Istennőnek úgy tetszett,
hogy a szép köteléket szorosra fűzze:
bármilyen módon szívedbe helyezze
s lelkedbe töltse Aszkaniusz ábrázatát.

SZILVIA
Honnan tudod?

AKESZTÉSZ
Hallom, hogy lelkemben
ismeretlen érzés szólal meg,
erényességedről beszél, s az Istennő
kegyéről biztosít.

SZILVIA
Istenek! Ki lehet
nálam szerencsésebb? Ó, Aszkaniusz, ó, férjem!
Szerelmem, így az utánad való
szerelmes vágyakozás
megkettőződik szívemben!
Vőlegényemet szeretem hát,
mikor egy szép orcát imádok? Őt magát szeretem,
mikor ezernyi erényt tisztelek s becsülök?

Mily szerencsés is az
kinek hűséges lelkében,
az ártatlanság fészkel
és nem kárhoztatja a szerelem!

Boldog életével
mindig elégedett a lelke,
és szíve mindig édes
nyugalomban dobog.

AKESZTÉSZ
Szilvia, nézd, a nap már túl jár
a délidőn! Ideje,
hogy mindenki készülődjék
az istennő fogadására. Rajta, pásztorok,
díszítsük magunkat ágakkal és virágkoszorúkkal!
Faunusz, ti néhány pásztorral gyűjtsetek kecses gallyakat és koszorúkat, s hordjátok őket ide nekünk,
ahol az áldozati hely lész;
amennyit csak lehet! Azután készíts
egy adag drága gyümölcsöt oda az oltárra,
illatos gyantákkal égjen fogadalmi áldozat
az istennőnek, ki nékünk adta őket !
Ha e napon minden évben
megünnepeljük az ő nagy nevét, hogy is ne tennénk most,
midőn oly nagy örömünkre
minden áldásai közt a legnagyobbat juttatja nékünk?

PÁSZTOROK
Jöjjön a kiváló hősök
gyarapodó dicsősége!
Többé el se hagyjon minket,
a szerelem láncolja ide!
(Aszkaniusz kivételével mindnyájan távoznak.)

ÖTÖDIK JELENET
Aszkaniusz, majd Vénusz és a géniuszok kara

ASZKANIUSZ
Nagy ég! Mit láttam? Mily ártatlanság,
minő szeretet, minő erényesség! Hogy is nem
vetődtem Szilvia lábai elé, hogy felfedjem magamat?
Ah, micsoda szenvedés volt ez alkalommal, istennő,
engedelmeskednem néked! Jöjj, és lazítsd meg
ezt a kegyetlen féket!

(Felbukkan Vénusz és a géniuszok.)

VÉNUSZ
Itt vagyok, ó, gyermekem!

ASZKANIUSZ
Eressz, eressz, ahová
a mosolygó sors akarata
szárnyalni ragad! Az az édes tekintet,
az az ártatlanság, az a hit, mily tiszteletet
ébreszt lelkemben, mennyire, istenem,
mennyire feltüzelik vágyam!

Ó, mennyit beszélnék
e nemes lélekről!
Ha erényeiről
mindent tudni akarsz,
kérdezd róluk szívemet!

Csak egyetlen nyugodt pillanatot
engedj, Istennő, aztán
minden becses tulajdonságáról
beszámolok neked.

VÉNUSZ
Szilvia erényességének még egy próbatételét
érdemes megcsodálnod. Szenvedj még
egy keveset, reménységem! A pásztornép
éppen itt fog összegyűlni,
hogy lásson, amint dicsőségben megjelenek.
Csak néhány perc, gyermekem,
néhány perc maradt hátra, s aztán...

ASZKANIUSZ
Ó, mit el nem vársz egy türelmetlen szívtől, Istennő!
Ám legyen óhajod szerint!

VÉNUSZ
(az egyik oldalra mutatva)
Míg kedvesed, Szilvia visszatér,
húzódjunk vissza oda,
ahol a domb emelkedik! Időközben e síkon
a város első épületei
magasodnak, s szolgálóim
munkában fáradoznak. A magasból
felügyeljük a munkát;
s a pásztorok népe
visszatérvén együtt fog itt
örömet és csodát találni.
Hej, égi hatalom
géniuszai, híveim,
gyűjtsétek erőtöket! Az én sarjadékomnak
épüljön itt boldog fészek, és Alba város híre
zengjen parttól partig!
Te pedig, gyermekem, készülj,
a szerelem, s az erény diadalát
fogod csodálni ama szívben!

Ha e szép szemsugarak ragyogásától
szárnyra kap benned a szeretet
minden halandó iránt,
szíved a magasba fog emelkedni.

Így juthatsz hírnévre
az istenek kedves gyermekei között,
s így leszel hasonlatos
az én isteni mivoltomhoz.

GÉNIUSZOK és GRÁCIÁK
Nincs nálad szeretni valóbb,
nagyobb istennő,
égi Vénusz,
nincs, nincs!
Szelíd zabolával
uralkodsz a szíveken,
mik többé nem is vágyakoznak
a szabadság után.

(Akesztész parancsára pásztorok és pásztorlányok nagy csoportja érkezik, hogy girlandokkal és virágokkal ünnepélyesen feldíszítsék a helyet.
Ám, midőn munkához látnak, feltűnnek a gráciák, kíséretükben egy csapat nagy vállakozásra készülő géniusszal és égi nimfával. A pásztorok a látványtól döbbenten ácsorognának, ha az égi jövevények nem buzdítanák őket munkára kedvesen.
Ám még nagyobb csodálkozás ébred bennük látván, midőn a gráciák és a géniuszok jeladására a girlandokkal díszített fák törzsei egymás után váratlanul oszlopokká változnak, mik végül erőteljes, kecses és gazdag építményt alkotnak. Ezzel kezdetét veszi Alba város megalakulása, s a vidék szerencsés átváltozása.

E váratlan események csodálattal, hálával, meghatottsággal és egyetértéssel töltik el mind az égieket, mind a földieket, s okot adnak egy kis táncolásra, mely átkötésül szolgál az előadás következő részéhez.)


Vége az első résznek


MÁSODIK RÉSZ

ELSŐ JELENET
Szilvia, pásztorlányok kara

SZILVIA
Nimfa társnőim, nem bírok távol maradni
e kedves helytől.
Ah, hamarosan meglátom itt
imádott vőlegényemet, s a malasztos istennőt,
ki tiszta fényével
felékesíti, s újjáteremti e boldog partokat!
De nagy ég! Mit látok! Nézzétek, társnőim,
mint tündököl körös körül
e díszes, szent hely faragott márványokkal,
s tekintélyes oszlopokkal! Kétség sem fér hozzá,
isteni alkotás ez! Az idő, s a halandók munkája
kevés ily nagy vállalkozáshoz.
Érzem, hogy ez
a kegyes istennő műve! Eredőpontja ez
a nagyszerű városnak, melyet nékünk ígért.
Csodálatra méltó bizonysága ez
eljövetelének! Pillanatok múlva
a boldog szerelmesek
legboldogabbika leszek. A Nap már hanyatlóban
tekint reám, s a tengerbe süllyedvén
fényesebbnek tűnik, mint valaha.

Szárnyat bont a vágy:
szívem elröppen és sóhajtozik,
ám csupán a reménnyel
tér vissza aztán keblembe.

Végre szép istenemmel
jöjj vissza , oh, vágyam!
Mondd már egyszer, ó, istenem!,
itt van, kit úgy szeretsz!
(Leül egyik oldalon a pásztorlányok körében.)

PÁSZTORLÁNYOK
Az órák szállnak,
s jön már szerelmed.
Édes láncok között
fog élni az a lélek.
(A kórus helyet foglal.)

MÁSODIK JELENET
Szilvia, pásztorlányok kara, Aszkaniusz

ASZKANIUSZ
(Szilviát észre nem véve, magában beszél)
Mindenütt csak hűséges
Szilviámat keresem; de mégsem szabad
szerelmes szívemet feltárnom előtte,
mert az istennő megtiltotta.
Ó, imádott mátkám, merre vagy?
Hagyd, hagyd,
hogy érdemeiddel eltelt szívem,
a rejtett csodáló, legalább láthasson téged
(Meglátva Szilviát, magának)
(De nem Szilvia az,
ki oldalán nimfáival
ama zöld ülőhelyen pihen?! Nem tévedek.
Bizonyosan ő az, az én szerelmem!
Istenek! Mit tegyek? Közelebb lépjek?)

SZILVIA
(Meglátva Aszkaniuszt, magában)
Nagy ég! Kit látok?
Ő amaz ifjú, kinek eleven képét
szívembe véstem!

ASZKANIUSZ
Ó, bárcsak fölfedhetném
magamat végre...!

SZILVIA
Így tűnt fel álmomban...
Mindig így állt előttem
lelkemnek édes képzelgéseiben!
Mit jelentsen ez? Álmodom, vagy ébren vagyok?

ASZKANIUSZ
Ó, anyám! Ó, Istennő!
A gyötrelemnek mily kegyetlen útját járatod velem!

SZILVIA
Nem, ez már nem álom:ezt az ábrázatot
imádom hosszú idő óta!
Ő lenne hát Aszkaniusz? Vagy mégis mást szeretek?
Még kételkedem...

ASZKANIUSZ
A nimfa
izgatottnak tűnik... Rám ismert,
de nem mer felfedni magát.

SZILVIA
Ó, igen! Az én szerelmem,
az én mátkám vagy te!
(Fölkel és néhány lépést tesz Aszkaniusz felé.)

ASZKANIUSZ
Egek! Ide tart!
Mit tegyek, hogy el ne áruljam magamat?

SZILVIA
Mit teszek, én meggondolatlan?! Ösztönösen, egymagamban
meg akarom közelíteni?
(Megtorpan.)
Nem látom mellette az istennőt,
aki vezeti… Ő nem kérdez felőlem.
Akesztész nincs velem... Lépteim, hová vezérel benneteket óvatlan szívem?
Talán csak áltatom magamat…

HARMADIK JELENET
Szilvia, Aszkaniusz, pásztorlányok kara, Faunusz

FAUNUSZ
Szilvia, Szilvia, merre vagy?

SZILVIA
(Faunuszhoz lép.)
Mit óhajtsz, Faunusz?

FAUNUSZ
(Szilviához)
Téged kereslek, oh, nimfa.
(Aszkaniuszhoz, aki a másik oldalára állt)
És hozzád is jöttem,
idegen ifjú.

SZILVIA
(Úgy látszik, idegen itt; már biztos, hogy ő az,
biztosan ő a vőlegényem!)
(Faunuszhoz)
Szólj, pásztor!

FAUNUSZ
(Szilviához, elhúzódva Aszkaniusztól)
Akesztész küldött hozzád, felőled kérdezett.
ő maga akart téged ide vezetni.
A nagy istennő jelenléte már érezhető.
Isteni szelleme már az egész környéket áthatja.
Látod, mily csodás mű emelkedik itt? Az ő géniuszai
készítették épp az imént! Én és a pásztorok
láttuk a munkálatot,
mikoron koszorúkat s virágokat hozánk ide.
Beszámoltunk róla Akesztésznek, s ő
új csodákat mutatott
nékünk mindenünnen. Ó, ha te azt látnád!
Szilvia, a szent szálláshely,
hol véle lakozol, fényárban úszik,
s tündököl körös körül, s olybá tűnik, mintha a nap
kihunyta előtt visszatért volna hajnali fényben.
A dombok oldalát
mindenütt
téli virágok és új rügyek
borítják. Az úton
egy ismeretlen elem
élénk, vörös fényű szikrái ragyognak,
mely nyilván mutatja,
e földön merre suhantak az istennő lábai!
De túl sokáig maradtam!

SZILVIA
(Mily sokkal tartozom neked,
szerelmetes istenség!)

FAUNUSZ
(Szilviához, az indulására utalva)
Sietek Akesztészhez,
megmondom, hogy a szerelem
gyorsabb volt nála…

ASZKANIUSZ
(Faunuszhoz lépve)
S vélem még nem kívánsz
beszélni, kedves pásztor?

FAUNUSZ
(Aszkaniuszhoz)
Ó, majd’ elfeledtem!
Megbocsáss, legény,
ily ragyogó napon
a túláradó öröm megzavarja az elmét!
Elmondtam Akesztésznek
hogyan találkoztam veled, s hagytalak itt.

ASZKANIUSZ
És?

FAUNUSZ
Mosolygott,
s a boldogság fénye gyúlt a szent öreg arcán.
Kezeit az égre emelte, s szívdobogva szólt hozzám:
Érzem, hogy ismeretlen szeretet
kavarja fel bensőmet…”

SZILVIA
(Ó, drága mátkám!
Nem kétkedem tovább!)

FAUNUSZ
Eredj, mondta aztán,
keresd meg az idegent!

SZILVIA
(A bölcs Akesztész
jósszellemével
mindent tud, mindent lát, és mindent érez!)

ASZKANIUSZ
Mit óhajt hát tőlem?

FAUNUSZ
Általam kéret,
hogy maradj köztünk mindaddig,
míg istennőnk megmutatkozik előttünk! Úgy kívánja,
hogy az Istennő ajándékainak,
a boldog násznak, bőségünknek
hűséges hírnöke légy a messzi tájakon.

SZILVIA
(Ó, én szerencsétlen! Akesztész
nem őt tartja hát Aszkaniusznak!)

ASZKANIUSZ
(Jaj nekem, mit mondjak?
Ó, kegyetlen rendelkezés!)

FAUNUSZ
(Aszkaniuszhoz)
Mit válaszolsz tehát?

ASZKANIUSZ
Hogy engedelmeskedem… hogy csodálni fogom
a boldog férj sorsát…

SZILVIA
(Én nyomorult! Ó, istenek!
Hát nem ő Aszkaniusz! Mily súlyos csapás!
Mily váratlanul sújt a villám!)
(Visszahúzódik, s lesújtva roskad a nimfák közé, a szín hátterében.)

ASZKANIUSZ
S végül mondd meg neki,
pásztor, hogy várom őt!

FAUNUSZ
Én pedig
már röpülök is, hogy megsürgessem. Ég veled!

Kedves ábrázatodról
a nagy lélek tündököl,
s e róla áradó ragyogás
szinte imádatot ébreszt irántad.

Ha valaha szerelmes leszel,
boldog lehet a leányzó,
aki ily szép lángra
gyújt.
(Távozik.)

NEGYEDIK JELENET 
Szilvia, pásztorlányok kórusa, Aszkaniusz

ASZKANIUSZ
(Szilviát figyelve)
Jaj nekem!
Mit kell látnom?
Szilvia ott hever
sápadtan, félholtan,
nimfái karján.
Értem már, istenem!
Arcom lángra gyújtotta, s azt hiszi,
nem én vagyok Aszkaniusz, kit néki ígértek!
Az erény, s a szerelem
kegyetlen harcot vívnak jó szívében.
S nem tudom megszabadítani
a fájó megtévesztéstől… Legalább szemeit
elfordítja e bántó dologtól,
míglen az istennő megjön. Oda rejtezem,
s nem messze tőle
hallani fogom szavait,
s szemeimet orcáján legeltethetem.

Szerelmemet látom magam előtt,
érzem szíve szenvedését,
s a parancs mégis visszatart.
Szakadjon szét a kegyetlen kötél,
eleget szenvedett már e szív!

Ha a szerelmesek, szépséges Istennő,
együttérzést keltenek kebledben
ne kívánd ily sok próbának kitenni őket,
sosem hagyva nyugtot nékik.
(Visszahúzódna a háttérbe.)

SZILVIA
(Aszkaniuszhoz siet, uralkodva magán)

Megállj, várj, hová igyekszel? Hová mégy?
Miért menekülsz? Istenek! Mit teszek?
Jaj, hova jutok? Hogy’ is feledkezhetem meg
erényességemről? Igen, oldódjék fel végre;
törjék meg végre e csalfa igézet!
Miért, miért büszkélkedem én,
istenek sarja, ha egy álomkép
eltévelyítheti szívemet, melynek egyedüli kötelessége,
s szent feladata az erényesség? De nem láttam tán
az imádott arcot
saját szemeimmel? Nem, nem számít!
Csak Aszkaniuszé vagyok! Menekülnék tőlük!
Ha az ég így tesz próbára,
lássa győzelmemet! S ha mégis az vőlegényem,
kit most látok? Ah! Csak áltatom magamat!
Ez édes pillanatban
miért nem leplezi le magát? Miért színlel,
és kínoz így engem? Nem! Megcsalt szívem
félrevezet. S ha most itt is lenne,
hadd lássa, képes vagyok őt magát feláldozni érte
és a szeretett képet az ő érdemeiért!
Ah, csak el, Akesztészhez
távozzunk innen! Istenek leszármazottjaként
a közösség javát kell szolgálnom.
Aszkaniusz lelkén kívül, mást nem látok.

Szerencsétlen érzelmeim,
csakis miattatok sóhajtozom és szenvedek.
Ártatlan az én szívem,
ne jöjjetek meggyötörni!

Ó, örök istenek, adjátok vissza
lelkemet, úgy, amint volt!
Több csalfa ábrándkép
ne zaklasson már!

ASZKANIUSZ
(Szilviához siet.)
Fennkölt lélek, engedd,
engedd, ó, istenem, hogy lábad elé…

SZILVIA
(Eltökélten eltávolodik.)
Távozz! Örökre rejtőzz el
szemeim elöl! Én Aszkaniuszé vagyok.
(El.)

PÁSZTORLÁNYOK
Mi különös események
zavarják ma
a szüzet!
Ne, ne hagyjuk őt magára!
Hová menekül
ily sietve?
(Távoznak.)

ÖTÖDIK JELENET
Aszkaniusz egyedül

ASZKANIUSZ
Jaj, a kegyetlen, akár az elhajított dárda,
úgy röppent el szemeim elől! És én óvatlan,
majdnem hűséget szegtem!
Ki képes, ó, Istennő,
a szerelem s az erény ily nagy próbáját kiállani?
Ó, anyám, oly nagy ajándékkal
gazdagítasz, mit halandó nem is kívánhat
az istenektől; s azt óhajtod, hogy érezzem át
adományod teljes értékét. Ó, igen, én Szilviám,
sokkal nagyobb vagy a hírnevednél!
Most érzem csak át becsességedet,
most értem csak meg, mily gazdag vagyok!

Térj vissza, szerelmem, s halljad,
én vagyok a te híved!
Bátran szeress, kedvesem,
nem, Ámor nem csal meg.

Aminek szívedben otthont adsz,
s őrzöd, oly ritka erény!
Tiszta szívvel
készítsd a versengésre!
(Félrehúzódik.)

HATODIK JELENET
Aszkaniusz, Szilvia, Akesztész, Faunusz, pásztorok és pásztorlányok kara, majd Vénusz és géniuszok

PÁSZTOROK
Jöjjön a kiváló hősök
gyarapodó dicsősége!
Többé el se hagyjon bennünket,
láncolja ide a szerelem!

AKESZTÉSZ
(Szilviához, kit szívélyesen kézen fog)
Szíved mily különös csodájáról
beszéltél nékem, szeretett leányom!
Ám én mégsem félek. Őrizd tisztességedet,
miként eddig is őrizéd! Az ég gyakorta
próbára tesz minket, s e nemes vívódásoktól,
mik zaklatottá tesznek,
ébred az a virtus,
mely a halandókat félistenné változtatja.

Hallom, szívem szavát,
mely azt mondja, félned kár,
ám nem szabad behatolni
a rejtett fátyol mögé.

Tudod, hogy ártatlan vagy,
tudod, hogy az égtől függsz;
békével várd a sorsot,
mit néked szánt az ég!

SZILVIA
Igen, atyám, végre minden más érzés
elhallgatott szívemben.
Történjék, aminek történnie kell, csak a kötelességemnek tegyek eleget!

AKESZTÉSZ
(A tömjéngyújtásra összegyűlt pásztorokhoz)
Rajta hát, boldog pásztorok!
Kezdjetek hozzá
a szertartáshoz, s a kegyes istennőt
szólítsátok himnuszokkal!

PÁSZTOROK, NIMFÁK vagy PÁSZTORLÁNYOK
Szállj le, égi Vénusz,
s szereteted jeléül
hagyj édes zálogot,
mely után minduntalan epekedünk.

SZILVIA
De távozzon végre szemem elől
ez a veszedelmes illető! Látod őt?
(Aszkaniuszra mutat.)

AKESZTÉSZ
(Aszkaniuszra nézve)
Látom.
Hasonlatosnak tűnik egy istenhez.

ASZKANIUSZ
(Szilvia rám néz,
mily kegyetlen ellentét!)

AKESZTÉSZ
Ne, kedves lányom,
ne félj! Kövesd magasztos feladatodat!
Nézd, felszáll a füst, lángol az oltár!
Figyeljetek, ó, pásztorok,
íme, az istennő alászáll!
(Az oltár fölött süllyedni kezdenek a felhők.)
E felhők között
rejtezik az Istennő. Ó, én Szilviám,
Jöjj vélem az oltárhoz, s ti, pásztorok,
forró fohászaitok
zengjenek fel újból!

PÁSZTOROK, PÁSZTORLÁNYOK
Nem, nem is élhetünk
boldogabb birodalomban!
Ám az édes zálog híján
mégsem vagyunk egészen elégedettek.
(A felhők szétterülnek az oltár előtt.)

AKESZTÉSZ
Lám, az áldott felhők
körbeveszik az oltárt. Lám, az istennő fénye
megmutatkozik; ím, előtör
(Látszik, amint sugarak törnek elő a felhőkből.)

PÁSZTOROK, NIMFÁK vagy PÁSZTORLÁNYOK
Szállj le, égi Vénusz,
s szereteted jeléül
hagyj édes zálogot,
mely után folyton epekedünk.

AKESZTÉSZ
Folyamodj, leányom, folyamodj
az Istennő kegyéért!
Kérd tőle a vőlegényedet!

SZILVIA
Mutatkozz meg, ó, Istennő,
tárd fel imádott ábrázatodat
szeretett néped előtt! Tedd immár
boldoggá szívemet!

(Eloszlik a füst. Láthatóvá válik a kocsijában ülő Vénusz. 
Ugyanakkor a felhők mögül gráciák és géniuszok lépnek elő, s kecses tartással szétszélednek a színen.)

ASZKANIUSZ
(Közelebb megy Szilviához.)
(Most boldog vagyok. Eljött a pillanat!)

SZILVIA
Ó, Istennő!

ASZKANIUSZ
(Még közelebb lép.)
Ó, sors!

AKESZTÉSZ
Ó, minő nap!

SZILVIA
(a közeledő Aszkaniuszhoz)
Hát még az oltár előtt
is űzöl, kegyetlen kép!
(Eltökélten Vénuszra tekint, kezével szeméhez emelve a fátylat, hogy Aszkaniuszt ne lássa.)
Ki az én vőlegényem, Istennő?

VÉNUSZ
(Aszkaniuszt kézen fogva
megmutatja őt Szilviának.)
Íme, ő az, kedveském.

SZILVIA
(Aszkaniuszhoz fordulva)
Ó, nagy ég! De hát miért rejtőzködtél előlem?

ASZKANIUSZ
(Szilviához)
Mindent meg fogsz tudni.

SZILVIA
(Aszkaniusz felé sietve)
Ó, drága mátkám! Ó, istenem!

ASZKANIUSZ
(Szilvia felé sietve)
Keblemre jöjj, szerelmem!

SZILVIA
(Akesztészhez)
Alig hihetem!
Tán becsapom magamat?

AKESZTÉSZ
(Szilviához)
Fékezd aggodalmadat, ó, fékezd;
és imádd a nagy Istennőt!

ASZKANIUSZ
Mily nagy öröm tölt el
ez áldott napon!

AKESZTÉSZ 
(Szilviához és Aszkaniuszhoz)
A próbára tett erényt
imígyen jutalmazzák az istenek!

SZILVIA
Istenek! Mi szép pillanat!
E nagy boldogságtól
aggodalmam mint ér véget!

ASZKANIUSZ
Ó, drága menyasszonyom! Ó, istenem!

SZILVIA
Ó, drága vőlegényem! Ó, istenem!
(Illendőn összveölelkeznek.)

SZILVIA, ASZKANIUSZ, AKESZTÉSZ
Sem szentebb kötelék,
sem édesebb szerelem nincs a Földön!
Mily sokat, kegyes Istennő,
mily sokat kell köszönnünk neked!

VÉNUSZ
Ím, véget ért most szenvedésetek, gyermekeim!
Most élvezzétek, ti boldogok,
egymás szívében erényességtek
bő jutalmát!
(Szilviához)
Úgy tetszett, kedvesem,
hogy szívedet előre felkészítsem. Előbb a hír,
majd Ámor munkája révén. Így kívántam megmutatni Aszkaniusznak,  
hogy lássa saját szemével menyasszonya
kitartását, tisztaságát, szerelmét, hűségét.
Egy pillanatra megreszkettettem
jó szívedet, ezer s ezer szikrája szállt belőle
az égi erényességnek.
De immár nem csak tinéktek
kell boldognak lenni!
Az isteni sarj a mások javát
a magáé elé helyezi.
(Aszkaniuszhoz)
Tudd meg, fiam, tudd meg,
mily boldog sors
boldoggá tenni a halandókat! Készítsd el
a város jeles épületét
e síkon! Általad legyen híres
Alba népe! Törvényeim szerint
kormányozz szolid zabolával;
szolgáld az igazságot, védelmezd népemet!
Az elkövetkezőkben egy helyébe
két istenük lesz: te, ki jelen leszel,
s én, aki már távol,
de gondolatban gyakran vissza fogok térni.

ASZKANIUSZ
Mily nagy boldogság tölt el
ez áldott napon!

SZILVIA
Istenek! Mi szép pillanat!
Mint ér véget aggodalmam
a nagy boldogságtól!

SZILVIA, ASZKANIUSZ, AKESZTÉSZ
Sem szentebb kötelék,
sem édesebb szerelem nincs a Földön!
Mily sokat, kegyes Istennő,
mily sokat kell köszönnünk neked!

VÉNUSZ
Oh, ki szíve kötődik az enyémnél erősebben
e szeretett partokhoz?
A gyermekek, a házastársak, a népem…

SZILVIA
Ó, istennő!

ASZKANIUSZ
Ó, anyám!

VÉNUSZ
Isten veletek, gyermekeim, isten veletek!

AKESZTÉSZ
Megállj, kegyes Istennő, megállj!
Engedd legalább, hogy hű néped
elszakítsa a hálás szív fékjét!
Én, kegyes Istennő,
az ő szószólójuk vagyok. Zálogodat…
(Aszakniuszra mutat és tiszteletteljesen átöleli.)
bízd ránk nyugodtan! Jer, te vagy
kit szeretünk, javunk, támaszunk!
(Vénuszhoz, aki a felhők mögött eltűnik,
és felszáll velük.)
A te képedet imádjuk őbenne,
a tiédet, ki tiszta szeretetet,
tiszta örömet sugárzol
a boldog halandókra, a tiédet, ki szerető kötéssel
fűzöd össze a népeket,
ki a szívekbe szeretetet ültetve
segíted a békét, s ki e kerek világon
egyengeted a sorsokat, lecsillapítod
a széles tengert, s a földet. Ó, a te mindig termékeny
véreidben, a hősökben, a félistenekben
éljen tovább szíved,
s Aeneas törzse népesítse be a világot!

GÉNIUSZOK, GRÁCIÁK, PÁSZTOROK, NIMFÁK
A malasztos Istennő kormányozza az egész világot,
a föld boldog lesz;
a te sarjaid gyarapodjanak tovább,
s minden korszak boldog lészen!

VÉGE

Csákovics Lajos nyersfordítása

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése