2011. július 14., csütörtök

"MŰFORDÍTÁS-ZENÉRE" – ahogyan Reményi Gyenes István vallott a témáról

Ha jól emlékszem, 1992 őszén láttam először a televízióban a "Sanzonok hangján" című műsort. Reményi Gyenes István szerzői műsora volt ez, amelyben magyar színészek (Kútvölgyi Erzsébet, Szilágyi Tibor és sokan mások) francia sanzonokat énekeltek magyarul, az akkor már nyolcvan körül járó öregúr pedig egy asztal mellett ülve mesélgetett – kedvesen és lassúdad módon – hosszú fordítói és költői pályájáról, annak szépségeiről, sikereiről, nehézségeiről. Említést tett a műsorral azonos címen megjelent könyvéről is, amely sok-sok fordítását és versét tartalmazza. Szerettem volna megszerezni azt a könyvet, de nem tudtam, hol lehetne hozzájutni. Ugyan akkor éppen a siófoki Városi Könyvtár sajtófigyelőjeként dolgoztam, de házon belül nem volt meg, a könyvesboltokban sem találtam... Aztán láss csodát, néhány hónap múlva a Dél-Balatoni Kulturális Központban Juan Gyenes-kiállítás nyílt! Reményi Gyenes István pedig a kaposvári születésű híresség bátyja volt, ezért őt kérték fel a művelődési ház tárlatának megnyitására. Összeszedtem a bátorságomat meg néhány papirost, amire akkori operarészlet-fordításaimat írogattam, és elmentem a kiállításra. A megnyitó után mély reverenciával megkörnyékeztem a "költő bácsit", aki végtelen türelemmel és kedvességgel fogadta a kérésemet, hogy legyen kedves hallgassa meg egy-két magyarítmányomat. Hallgassa meg, igen, merthogy kotta nem volt... Hallás után, ahogy a dallamhoz passzolónak tűnt, úgy írtam a szöveget. (Így utóbb visszanézve azokat, helyenként meglepően jó részletek is vannak bennük. A helyenként megfelelő szó...) A költő úr pedig nagyatyai kedvességgel ellátott tanácsokkal (pl.: ne fordítsak kotta nélkül...), és búcsúzóul a mellette ülő szintoly kedves és türelmes, apró nénihez fordult, aki – jó feleséghez illően tudva dolgát – már nyitotta is ici-pici retiküljét és kivett belőle egy kétszer akkora könyvet: a Sanzonok hangján-t! Felkészülten várta férje rajongóit. Az öregúr tollat is kapott nejétől, és remegő kezekkel, lassan dedikálta számomra a könyvet. Azóta is nagy becsben tartom ezt a kötetet. Még ha később ki is derült, hogy nem akkora kuriózum, mint vidékről gondoltam... Pár év múlva – Pesten járván – lépten-nyomon találkoztam vele különböző könyvkiárusításokon. Ha jól emlékszem valahol 5 forint körül volt az ára és megdöbbentő mennyiségben tornyosult... Úgy látszik, más nem vágyott rá annyira.
Ezen kötet Előhang-jából másolom ide a zenei műfordításra vonatkozó fejezetet. Érdekes és tanulságos.
MŰFORDÍTÁS - ZENÉRE

Magáról a fordításról sokan, sokat írnak manapság. Szinte mindenki abból indul ki, amit zseniálisan Kosztolányi fogalmazott meg: „Fordítani annyi, mint gúzsba kötve táncolni.”
Gúzsba kötve táncol a prózát fordító is. Magában azzal, hogy idegen szavakat, gondolatokat kell „magyarítani” (ahogy a fordítási valaha nevezték). Szórul szóra-e. ahogy Goethe kívánta, vagy inkább ahogy Pázmány figyelmeztetett „Mintha először magyar embertül magyarul íratott volna”? Tény, hogy régen a hűtlen tolmácsolásért hamis tanúként büntettek embereket. De az is tény, hogy a művet olyan közönség számára kell tolmácsolni, amelyik nem ugyanúgy „viszonyul” a műhöz, mint az eredeti nyelvű befogadók. Így is, úgy is igazat kell adni Boldizsár Iván-nak: (Élet és Irodalom, 1979. dec. 8.) „Fordítani, egyenrangú sugárzást árasztva, keservesen nehéz.”Annak is tehát, aki prózát fordít. Novellát, regényt,esszét. Mennyivel erősebb hát a gúzsba kötöttsége annak, aki verset akar átültetni! Akit nemcsak a közvetítendő gondolatok, érzelmek hűséges tolmácsolása kötelez, hanem akit kötnek a forma, a szerkezet, a ritmus, a rímek, az alliterációk kötelékei is. Még akkor is, ha szabadverset fordít.
És mennyivel erősebb ennél is a gúzsba kötöttsége annak, aki ezektől a kötelékektől kötötten olyan költeményt kíván lefordítani, amelyet megzenésítettek, vagy amely éppenséggel a zenével együtt született!
Amikor nemcsak a vers formához kell ragaszkodni, hanem a zenei formához is. Nemcsak a verselési ritmust kell követni, hanem a muzsikáét is. A szótagoknak nemcsak a száma kötelez, hanem minden egyes szótag hosszúsága-rövidsége — sőt: ezen belül az egyes szótagok zenei hangsúlya is. És egy-egy gondolatot nem nagyon szabad áttenni másik sorba, vagy éppen másik versszakba, mert azt a motívumot, melódiát, zenei frázist pontosan annak a költői gondolatnak a muzsikába költésére komponálták úgy és oda.
De kötnek még mindezeken kívül:
A hang magassága vagy mélysége. (Mély hangra nem szabad magas magánhangzót énekeltetni, és fordítva. Legalábbis nem illene...)
A dinamikai hangsúly. (Sforzatóval jelzett hangra az sf jelzés azt jelenti: erősen, kiemelve, nyomatékkal — csak értelmében is hangsúlyos szótag kerülhet, a pianissimo-hangokra csak halkan előadható szöveget szabad írni…)
Különösen érzékeny az auftakt, a felütés (szaknyelven: ütemelőző) — a hangsúlyos ütemkezdés előtti, zeneileg hangsúlytalan hangok — megoldása.
Amikor Leonard Bernstein nálunk is oly szívesen fogadott tévésorozatában a zene nemzeti sajátosságairól beszélt, előadását Kodály- és Bartók-ilusztrációval kezdte. S azt mondotta, erről a zenéről mindenkinek fel kell ismernie, hogy magyar. Mert a magyar nyelv egyik legfőbb jellemzője, hogy minden
szót az első szótagon hangsúlyoz. A magyar zenében ezért nem találunk felütést.
Mit csináljon tehát a fordító, ha a nem magyar jellegű zenében felütéssel találkozik? Merthogy ez az ütemelőző alapvetően hangsúlytalan, s a zenei hang-
súly általában az utána kezdődő ütem első hangjára esik. Ha erről bárkivel beszélgettem, meg szoktam kérdezni: „Tudod-e, mit jelent az a magyar szó: szümmegle?” Merthogy kéne, hogy ilyen legyen. Egy régi magyar operában találkoztam ugyanis ezzel a szöveggel: „Szűm megleléd”. Persze, a mai magyar ember számára meg is kellett magyaráznom, hogy ez mai nyelvünkön azt jelenti: „Rátaláltál a szívemre”. De hát, istenkém., akkoriban azért valahogyan bizonyára megértették. Csakhogy a szövegíró ezt olyan zenei frázisra írta rá, amelynek képlete: ti-ti-ti -tá. Vagyis: három szótagnyi felütés után egy hosszú hanggal kezdődik a taktus — méghozzá egy, a felütés három hangjánál magasabb hanggal. Így lehetett, így kellett énekelni: Szümmegle-léd. Hangsúllyal a magasan, erősen, hosszan énekelt -léd szótagon. Nos hát: ez az a szümmegle hangzású magyar szó..
Nem egyszerű feladat tehát az „auftakt” a zenére fordító magyar ember számára. Hiszen az idegen nyelvek legtöbb szava nem az első szótagon hangsúlyozódik; a hangsúlyos szótag előtti szótagokra tehát hangsúlytalan ütemelőző hangokat komponálnak.
Vegyük példának ezt az olasz szót: Felicitá (ejtsd: felicsitá). Boldogság. Hogy a szótagszám is megfeleljen, eléje teszem a névelőt: A boldogság. Eszményi, egyszerű megoldás — annál is inkább, mert ezúttal az olasz is az utolsó szótagot ejti hosszan. Igen ám, de hangsúllyal is! A komponista tehát éppen az előbbi példában említett képlettel zenésítette meg: Felici/-tá. Három szótagos felütés után az ütemkezdő hangsúlyos szótag. És itt már baj van a Szó szerinti „ráfordítással”. Mert igencsak magyartalan, Csúnya, ha „A boldog -ság” éneklésekor a -ság kap erős hangsúlyt. Különösen csúnya és szabálytalan —‚ ha ez a hang magasabb, mint a felütés hangjai, ha időben hosszú, vagy ha a harmonizálásban is tömör akkord van alatta. (Hiszen az is lényeges, és a fordító köteles azt is figyelembe venni: milyen harmónia van a hang alatt!) Baj lehet a névelővel is, amely a magyarban csak akkor hangsúlyozható, ha a mondandó értelme ezt kívánja. (Bárdos Lajos professzor ezt a címet adta a prozódiáról 1977. június 6-án tartott előadásának: „A puska, vagy apuska?”) Kérdés tehát, hogy itt az értelem megkívánja-e, illetőleg megengedi-e egyáltalán a névelő használatát, és elbírja-e a szöveg, hogy ez, mint a zenei frázis első hangja, hangsúlyt is kapjon. Ha nem, akkor véglegesen el kelt vetnünk az „A boldogság” megoldást, bármennyire is tökéletes lenne szó szerinti fordításként. Akkor — amennyiben az értelem megengedi — ilyesmit lehetne írnunk erre a négy hangra: Boldogság vár.Más lesz azonban a helyzet, ha a felütés utolsó hangja s az ütemkezdő hang egyforma magasságú, vagy a zenei frázis, a melódia ott éppenséggel lefele hajlik. Ekkor az a bizonyos ütemkezdő (hangsúlyos) hang azonos, vagy alacsonyabb, mint előtte « felütés hangjai, s így hangsúlytalanabbá válik, hozzásimul a kezdő három hanghoz. Ilyen esetben — persze, ha az értelem megengedi « névelő használatát — ráilleszthető a frázisra az ideális fordítás: A boldog -ság. De még mindig fennáll az a változat is, hogy a felütés három hangja rövid, hiszen az olasz szó első három szótagja erre ösztönzi a zeneszerzőt. Ez esetben teljesen el kell vetni a Szó szerinti „ráfordítást”, mivel a mi boldogság szavunk első két szótagja hosszú jellegű. Ilyenkor a boldogság szót — ha az értelem, a mondanivaló a jelenlétét feltétlenül megkívánja — a melódia más hangjaira kelt majd ráírnunk. Olyan hangokra, amelyek illenek e szó jelentéstartalmához, légköréhez. Mély hangok mindenesetre kevésbé alkalmasak erre...
Ilyen bonyolult dolog ez, ha jól akarunk fordítani a zenére. Mivelhogy ehhez nem elég az idegen nyelv tudása és a költői hozzáállás. Kell tudni a zenét is! Mégpedig egészen más fokon, más módon, mint aki egyszerűen csak zeneszerető, vagy akár zeneértő.
Hadd mondjak el két jellemző példát. (Tudom: szereplői, ha élnének, nem sértődnének meg, hogy néven nevezem őket.) A West Side Story musicalt Jékely Zoltán fordította a Színművészeti Főiskola, majd a Fővárosi Operettszínház számára. De csak a prózai részét! Korunk egyik legnagyszerűbb költője és „hivatásos” műfordítója a zeneszámok verseinek zenére. fordítását nem vállalta. Megpróbálkozott vele, de — mint mondta —„beletörött a tolla”. Ez más műfaj — hangoztatta. Ugyanez történt Gereblyés Lászlóval is. Költői szépségével tette át magyarra — és adta ki könyvben is — Jacques Gaucheron csodálatos költeményáradatát‚.A lyoni selyemszövők-ről: De amikor Kozma József erre írt oratóriumát kellett magyar előadásra elkészíteni. Gereblyés nem vállalkozott arra, hogy saját fordítását a zenére ráillessze. És furcsa dolog bizonyosodott be: a kiváló fordításból néhol csak egyes szavakat lehetett felhasználni.. . Sőt, nem egy helyen a prózában szóló narrátor szavainak ritmusán is változtatni kellett! Mert így kívánta a zenei környezet.
Nagy baj van az értelmileg egyik legszebb szavunkkal. Még magyarul is nehéz megzenésíteni ezt a szót: szeretlek. Kosztolányi Dezsőről hallottam a történetet. Egy angolnak kérkedett, hogy milyen szép, minden fordításra oly hajlékonyan használható nyelv a magyar. S ekkor az angol megkérdezte, miként mondják magyarul: I love you.. A magyar költő egy pillanatra zavarba jött. Hogy is tehetne az ájlvju lágyságával párhuzamba állítani a Szeretlek mekegését. Rávágta hát: „Pillangó”. S az angol bólintott: ez igen!) Milyen nehéz feladat tehát, ha az ennek meg— felelő idegen szót, illetve kifejezést kell a fordítónak a kívánt zenei frázishoz idomítva magyarítani! Az imádlak többnyire jó lehetne, de értelme, légköre más: fellengzős, fennkölt. Lehet játszani a vágy szóval is — de ez megint csak más „világ”...
Közismert a Carmen opera virágáriájának befejező frázisa. Szövege az eredeti franciában egyszerűen Carmen, / Je t’aime. Szeretlek. A Je t’aime ezúttal úgy van megzenésítve, hogy a t’ai— szótagra két hangot kell énekelni (ezt hívják zenei szaknyelven melizmának), s a szó végi -me tartható ki hosszan, a befejező hangra (ejtsd: zsö te-e-mö). Kétféle fordítását ismerem. (A melizmát mindkettőben elválasztották,a franciául egy szótagra hajlított két hangra a magyarban két szótagot énekeltetnek. Ilyesmi gyakran nem is nevezhető hibának.) A legrégibb fordításban: Imádlak én. Nem szép. Nyelvünk egyik nagy értéke a tárgyas ragozás. Ebben az egyetlen szóban: imádlak, benne van az, amit a világ legtöbb nyelve csak három szóval tud kifejezni: Én imádlak téged. Az én mindig felesleges — kivéve, amikor hangsúlyozni kívánjuk. ami engem illet, én imádlak... De különösen Csúnya — és magyartalan — ezzel befejezni a dalt, többszörösen is hangsúlyozva, hiszen ez itt a legmagasabb hang, és még hosszan is kell énekelni, hangsúlyozva, mint poénhangot, amely behozza a tapsot. A másik, újabb megoldás: Imád e szív. Úgy tudom, ez maradt meg mindmáig. Pedig ez se a legszerencsésebb. Egyrészt nem természetes, költőieskedő, archaikus. Másrészt — ami ugyancsak nem elhanyagolható szempont — az énekesek nem szeretik a magas hangra írt hosszú í-t. Ez inkább ű-be hajlik. (Régen úgy is tanították, hogy az i-t ü-nek kell énekelni...) Ez a francia szeretlek, a je t’aime különben is jellegzetes esete a fordítói buktatóknak. A franciák legalább hatféleképpen zenésíthetik meg! Két szótaggal: zsö tem; ezt is kétféleképpen: lehet mindkét szótag hosszú (kéletben: tá-tá), vagy csak a második: ti-tá. Három szótaggal, kiejtve a szóvégi
e-t: zsö te-mö. De ezt háromféleképpen is ritmizálhatják: tá-tá-tá, ti-tá-ti, vagy ahogy itt a Carmen-áriában — ti-tá-tá. (Találkoztam ti-ti-tá képletű megzenésítéssel is, de ez nem jellemző.) Mindezen felül a könnyebb hangvételű szövegben — megzenésíthetik egy szótagra, egyetlen hangra is, amikor így írják le: j’t’aime, és ilyenformán hangzik: stem.
No mármost. Elvileg előfordulhat, hogy francia versnek ez a Szeretlek a refrénje, ez jön vissza minden versszak végén — és a zeneszerzőnek joga, lehetősége van arra, hogy akár hatféleképpen zenésítse meg. A szegény fordítónak pedig értelemszerűen is, formailag is Ugyanazt a magyar szót, kifejezést kellene ráírnia, hiszen jelentése visszatérően, ismétlődően ugyanaz. Kellene — azt, ami lehetetlen.
Probléma akad a nevek átvétele körül. Nádasdy Kálmán, a legjobb magyar opera fordítók egyike, akiben — mint Mihály András köszöntötte fel 75-ik születésnapján — „költők módján formálódik verssé a gondolat, akiben zenész módjára zendül a dal”, mesélte, mennyire el kellett gondolkodnia azon, hogy a Donizetti-operában megmaradjon-e a címszereplő neve, Lucia az eredeti olasz kiejtés szerint, hangsúllyal a hosszú í-n: Lucsía, amikor az magyarul Lúcsia, hangsúllyal az első szótag hosszú ú-ján. (Végül is a magyarosítás mellett döntöttek: az opera címe sem Lucia di Lammermoor, hanem Lammermoori Lucia...)
Hasonló problémám akadt nekem is — de én nem sokáig gondolkodtam fölötte. A West Side Story híres-szép María-dalában lehetetlen is lett volna magyarítani a nevet, hiszen arra épül az egész muzsika. Úgy fogtam fel, hogy itt nem a magyar Mária névről van szó: Tony, a főszereplő egy Puerto Ricó-i lányhoz énekel, akit a spanyol María néven neveznek, amely név mindkét helyen rövid á-val ejtendő, és erős hangsúllyal a hosszú í-n. (Magában a spanyol helyesírásban is hosszú ékezet van az í betűn, hogy hangsúlyt kapjon, s hogy ne j-nek ejtsék.)
Gounod Faust-jában, amely furcsa, de így van francia opera, a női főszereplő Marguerite, az alapműben pedig Goethe Margarete-nek hívja. Az első magyar fordítás még a Margaréta nevet használta — könnyű volt rátenni az opera zenéjére. De mert minden „prózai” Faust-fordításban Margit szerepel, ma már így éneklik nevét operaszínpadunkon is. (Sok helyen könnyen illeszteni is lehetett az eredeti négy szótagú névre — csak éppen kettőzve: „Margit, Margit”...)
Egészen más, szinte komikusnak tetsző problémával került szembe Mozart Cosi fan tutte című operájának fordítója, a szakma egyik kitűnősége, Lányi Viktor. Az opera szobalány-szereplőjének neve ugyanis: Despina — hangsúllyal a második szótagon. A megoldás: a fordításban a szobalány a Rosina nevet
kapta...
Dr. Molnár Imre, a daléneklés művésze, a Zenekadémia professzora, írta egy tanulmányában (A magyar muzsika könyve, 1936): „Vannak azonban babonái is a műfordításnak. Az éppen elég számú nehézségek mellé néha még azt is célul tűzi ki a fordító, legtöbb esetben azonban csak a fordíttató, hogy bizonyos magasabb hangokra csak bizonyos hangzó essék. — Abban van is valami logika, hogy a fordítás az eredetinek, legalább a fontosabb részeken, még a hangzóit is visszaadja.”
Ezt persze a helyzete válogatja. Megint egy példa saját gyakorlatomból:
Henri Bassis költeményére írta Kozma a Románc (Romance) című sanzont. (Ezzel nyerte el Juliette Greco — Sartre és Kozma világhírűvé lett felfedezettje — a Charles-Cros Hanglemez-nagydíjat.) A refrén egyik sora franciául: C’est un amour qui comrnence (ejtsd: Szetönámúr ki kommanszö) = Ez egy most kezdődő, eljövendő szerelem. Az erre irt dallam ívének csúcsán a negyedik szótag hangsúlyozódik,az egész melódia legmagasabb hangján. Ügy, hogy a francia énekes „ráülhet” az amour (= szerelem) hosszan kitartható ú-jára. Sokáig kerestem a megoldást, hogy az alkotókhoz hű legyek. s a magyar énekesek is egy hosszú ú-val ülhessenek rá erre a hangra. Így lett a sorból: „Valami új. amit érzek”. (Senki sem vonna felelősségre, ha más hosszú magánhangzójú egytagú szót írtam volna arra a magas hangra... De úgy gondoltam, ez lelkiismereti kérdés.)
Más dolog megint, amikor az énekes szeretne ragaszkodni ahhoz, hogy egy-egy magas hangra á vagy é kerüljön, mert az neki úgy fekszik jól. Dr. Molnár Imre azt írja erről: „A megoldás itt nem a fordító problémája, van annak gondja úgyis elég, hanem az énekesé”.
Bizony, „van annak gondja elég”. Akkor is, például, ha egy zenei mondat utolsó hangja egyedülálló, hangsúlyos hosszú szótagot kíván. Mert ilyen hosszú magánhangzós egytagú szó nem nagy választékban áll a magyarra fordító rendelkezésére. (Írtam már szöveget franciául is, angolul is. Ilyen szempontból mindkettő, úgy mondhatni, könnyebb, mint a magyar. Meri a francia szavak döntő többségének utolsó szótagja mindig hangsúlyos, hosszan is énekelhető, bárhová rá lehet tenni; az angol pedig még egyszerűbb, hiszen tele van egytagú szavakkal...) A magyar szövegbe így kerül aztán az ilyen helyekre a töltelékszó, mint a már. vagy a még... Vagy az én... (Groteszk példának hadd hozzak fel egy táncdat — nem fordítás, eredeti magyar sláger —‚ amelynek refrénje így fejeződik be: „Egyetlen szó: szeretlek én”. Ez, ugyebár, nem „egyetlen szó”, de hát a dalt hosszan kitartó hanggal, s erre különálló, hosszú magánhangzós szóval kellett befejezni...)
Gyakran kénytelen a fordító egyes szavak archaikus alakját használni: néked, véled, ád stb. és a fordító örül, hogy ezt megteheti, hogy ez így is rendelkezésére állhat. Megint egy példa a saját gyakorlatomból. Gershwin Sumrmertime című híres altatódala a Porgy és Bess operában joggal kapta a Nyáridőn címet. Kezdődhetne is ezzel, hiszen ugyancsak három szótag. Igen ám, de a zene két szótagú felütéssel indul, s az első ütem a harmadik szótaggal kezdődik, hangsúlyosan: Summer/-time. Nem lenne tehát szép, nem lenne szabályos, nem felelne meg a magyar prozódiának, ha az erős hangsúly egy magyar szó harmadik, utolsó szótagjára kerül: Nyári/-dőn. Jó lett volna: Jön a nyár. De a felütés első szótagja is erősen hangsúlyos, az angol alig is ejti ki a második szótagot (a kiejtést így is lehetne jelezni: szaamö, tájm). Ezért — a megrendelő minisztériumi emberek külön kívánságára — itt az archaikus formát kellett használnom: Jő a’ nyár. Így került be az iskolák dalfüzetébe.
Gershwin neve juttatja eszembe, hogy a slágerek magyarítása során elég sok merészséggel találkozhatunk. A Somebody Loves Me című híres Gershwin-dal, amelynek kezdő sora magyarra fordítva: Valaki szeret, csak tudnám, ki — ezzel a címmel lett sláger: Rózsabokorban terem a nő. Az Ujjé, a Ligetben nagyszerű bizony nem Zerkovitz-szerzemény, ő csak ezt a pesti szöveget írta John H. Flynn amerikai komponista dalára. S a másik, tipikusan pesti slágert, amely
így kezdődik: Váci utcán, Váci utcán, eredetileg Marlene Dietriech így énekelte: Unter’n Linden, Unter’n Linden, emlékeztetve az Unter den Linden-re, Berlin
hársfasoros sugárútjára. Youmans világsiágere: I Want to be Happy — Boldog akarok lenni — így él a magyar köztudatban, és így szerepel a műsorokban is: Katóka,légy a babám.
De hát ezek, persze, nem műfordítások. Egyrészt mert nem költői igényű szövegekről van szó, másrészt még csak nem ig fordítások: Új magyar szöveget írtak — írattak — egy-egy külföldi dalra. Költői mondanivalóktól mentes slágerekkel ez talán még meg is engedhető.

2011. július 11., hétfő

Verdi – Cammarano: A LEGNANÓI CSATA (nyers)

A LEGNANÓI CSATA

(La Battaglia di Legnano)

Opera négy felvonásban


Szövegét írta: Salvatore Cammarano
Zenéjét szerezte: Giuseppe Verdi

SZEREPLŐK:

Barbarossa (Rőtszakállú)  Frigyes……..basszus
Első milánói konzul…………………........basszus
Második milánói konzul…………....…....basszus
Como podestája………………..………......basszus
Rolando,
milánói hadvezér………...………………...bariton
Lida,
a hitvese…………………………………...szoprán
Arrigo,
harcos Veronából……………………...…..tenor
Marcovaldo,
német fogoly…………………………..…..bariton
Imelda,
Lida komornája…………………………....mezzoszoprán
Apród Arrigo szolgálatában…………….tenor
Hírnök………………………………..…...tenor

a Halál Lovagjai,
Como város magisztrátusa és vezetősége,
Lida társnői,
milánói nép,
Milánó szenátorai,
veronai, brescai, novarai, piacenzai és milánói harcosok,
a német hadseregELSŐ FELVONÁS


„Ő ÉL!”

Terület az újjáépített Milánó városfalának közelében. Az egyik irányból piacenzai katomnák érkeznek a színre, majd egy-egy század Veronából, Bresciából, Novarából és Vercelliből. Az utca tele van emberekkel, akárcsak a színes zászlókkal, virágfüzérekkel díszített erkélyek.

NYITÓKÓRUS

A csapatokra virágeső hullik – az érkezésük fölött érzett öröm bizonyságául. Arrigo a veronai harcosok élén áll.)

KÓRUS

Éljen Itália! Szent kötés
egyesíti minden gyermekét:
a sokból végre
egy hősi népet alkotott!
Bontsd ki zászlaidat a harctéren,
ó, Lombardia győzhetetlen ligája,
s a vért fagyaszd meg
a kegyetlen Barbarossában!
Éljen a kard és a gondolat által
erős és egységes Itália!
E föld, mely nékünk bölcsőnk volt,
az idegennek sírja legyen!

JELENET és CAVATINA

ARRIGO

Ó, legkiválóbb, és legelső városa Lombardiának,
ó, dicsőséges Milánó, üdvözöllek;
a sírból tértem vissza, akárcsak te.
Szent, újjáéledt falaid árnyékában
felgyúl a láng, mely örökkön
lángolni fog bennem.

Az irgalmas anyai kéz
begyógyította sebeimet,
ám tőled távol
mégsem éreztem életet magamban:
mintha szívem a könnyek tengerébe
temettetett volna.
Ah! Csupán melletted
érzem, hogy még élek.

JELENET és ROMÁNC

(A háttérből fokozatosan közeledő hangok hallatszanak.)

FÉRFIAK
Éljen a kard és a gondolat által
erős és egységes Itália!

ARRIGO
Íme Rolando!

(Rolando és a milánóiak érkeznek)

FÉRFIAK
E föld, mely nékünk bölcsőnk volt,
az idegennek sírja legyen!

NŐK

(az erkélyek magasából)
Éljen Itália!

ARRIGO
Barátom!

ROLANDO.
Egek! Nem csak látomás?
Nem álmodom?
Te élsz? Te vagy az?

ARRIGO
(jobbját megszorítván)
Én vagyok.
Megsebesültem, de nem halálosan.
Sokáig hadifogoly voltam,
ám később visszatértem szülőföldemre, Veronába,
s az anyai gondoskodás
újra lelket öntött belém.

ROLANDO.
Susa lángjai között vesztél,
ez a hír jött rólad…
Keserű könnyeket hullattam érted,
melyeket nem enyhítettek
sem Hymen nyájas fáklyái,
sem gyermekem csókjai…

Ah, ölelj meg! Az öröm
egészen eltölti a lelkemet!
Benned él, s benned visszakaptam
szívemnek egy részét.
Ó, jóságos Isten, hatalmadat
hittel áldom,
nekem barátot adtál vissza,
Itáliának egy védelmezőt!
Ah, ölelj meg! stb.

(Tromibitaszó hallatszik.)

ESKÜJELENET

KÓRUS

Üdvharsonák!

ROLANDO.
A konzulok!

ELSŐ KONZUL

Üdv, harcosok!

MÁSODIK KONZUL
A poraiból ismét fölemelkedett
Milánó tárt karokkal fogad
benneteket,
mint saját gyermekeit.

ARRIGO

S most mindnyájan esküdjünk,
hogy vérünk árán is megvédjük!

APRÓD, ROLANDO, KONZULOK, KÓRUS

Mindnyájan esküdjünk,
hogy vérünk árán is megvédjük!

ROLANDO, majd a TÖBBIEK

Közeleg a nap,
mely az osztrákok veszte lesz,
melyen minden gyalázatunkért
megfizetnek!
Esküdjünk!
Mind esküdjünk a védelemre!

KONZULOK

Mindnyájan esküdjünk Milánó védelmére!

MINDENKI

Bosszúra hívnak a kifosztott oltárok,
a kegyetlenek által meggyalázott nők és leánykák…
Duna-menti földjükre űzzük vissza e vadakat,
városaink legyenek szabadok és a mieink!
Esküdjünk!

(Először a konzulok távoznak, utánuk a seregek, a nép, majd Arrigo, végül Rolando.)

LÁNYOK KARA

Facsoportoktól árnyékolt hely a háttérben tornyosuló városfalakat övező vizesárok mellett.
Lida jön mélyen gondolataiba merülve, társnői követik; elhelyezkedik az árnyékban, s tekintetét átszellemülten az égre függeszti.

KÓRUS

Milánó a hősök érkezését ünnepli,
akiktől sorsunk függ;
az asszonyok boldogan sietnek
a vitézeket virágesővel árasztani.
Egyedül te menekülsz ily örömteli látvány elöl,
mintha valami rettentő, gyászos jelenet volna,
hazádat mégis szereted,
olasz szív lángol kebledben!

JELENET és CAVATINA


LIDA
Ahogy’ mondjátok, barátnéim: szeretem a hazámat,
mérhetetlenül szeretem!
Ám ahol a boldogság mosolya fakad,
nékem ott nincs helyem.
Már a földben nyugszanak
fivéreim, szüleim is,
s a rettenetes sors gyógyíthatatlan sebeket
ütött keblemben!
Örökségem csupán a fájdalom,
vigaszom a sírás.


(Könny futja el a szemét. Társnői a háttérbe húzódnak, hogy átadhassa magát a bánatnak.)

Hányszor kértem az Úrtól
a halál ajándékát!
Puszta gyász nekem a létezés,
a sír után epedek.
Ám anya vagyok! Anya vagyok,
az isteni akarat egy fiút adott nekem!
Ah! Így hát bűn volt
a halált vágyni!

(Belép Marcovaldo.)

Hogyan? Uram, te itt? Te magad?

MARCOVALDO

Nagylelkű férjed, mint te is tudod,
a torony kapujáig
szabta meg szabadságom határát.

LIDA
(dühtől remegve)
S te háládatlanul
hitvesére merészeled emelni
szemérmetlen pillantásodat?!

MARCOVALDO
Elvakult szerelem emészt irántad…

LIDA

Elég, hallgass!

IMELDA

(besiet)
Ah, úrnőm!

LIDA
Imelda, mi az?

IMELDA
El sem fogod hinni…
A férjed…
LIDA
Szólj!

IMELDA
Jön… és vele…

LIDA
Egek! Ki az hát! Kicsoda? Válaszolj!

IMELDA
Arrigo!

LIDA
Ő él!

MARCOVALDO
(Megremegett e névre!)

LIDA
(Él! Ó, boldogság! Hamarosan itt lesz…)

MARCOVALDO
(Az élet pírja
rózsállik arcán!)
LIDA
Itt, igaz ez?!
Viszontlátom?

Ó, szívem, nem bírlak tovább
féken tartani keblemben!
Igen, e dobbanások
a szerelem dobbanásai!
Ah, ha bűn ez az érzés,
mely szívemben megszólalt,
legyen elegendő büntetése
a fájdalomban telő élet!

IMELDA, KAR

(Mintha egy pillanatra
csillapodott volna a fájdalma.)
MARCOVALDO
(Leolvasom arcodról
szívednek titkait.)

JELENET és KETTŐS


ROLANDO

(belép Arrigóval)
Nőm…

LIDA
(Ó, minő pillanat!)

ROLANDO

Jó szíved osztozzék
szívem örömében!
Él az oly nagyon elsiratott barát!
Lásd!
(Arrigóhoz)
Egek! Mi az? Reszketsz? Elsápadsz?

LIDA
(Nagy Isten!)

MARCOVALDO
(Lidát és Arrigót vizslatva)
(Nem, nem csalódom!)

ARRIGO
(Rolandóhoz)
Nyugodj meg! Sebeim miatt
gyakoran nyilallást érzek mellkasomban…
de elmúlik… Látod, megszűnt!

MARCOVALDO

(Hazudsz!)

LIDA
(Mily rettegés tör rám!)

ROLANDO

(Lidára értve)
Egykoron veronai követként az ő atyjának
vendégszerető hajlékában laktál,
most barátod házában
kell megszállnod…
Ki jön?

(Rolando intésére a nők és Marcovaldo visszavonulnak; egy hírnök érkezik.)

Nos?

HÍRNÖK

Felderítőink visszaérkeztek az Alpokból:
hatalmas császári hadsereg közeleg.
A hadvezéreknek és a szenátusnak
össze kell gyűlniük a konzulok hívására.

ROLANDO
Itt hagylak, Arrigo…
Szólít a kötelesség.

(Sietve távozik, a hírnök követi. Lida földbegyökerezett lábbal áll; Arrigo hirtelen mellé lép, és megragadja.)

ARRIGO
Igaz ez? Másé lettél,
pedig azt ígérted, örökre az enyém leszel?
Az ég is hallott, s te meg merted szegni
azt az esküt?
Másé lettél? Hogy elhiggyem
a rettenetes valóságot,
ajkadról kell hallanom
újólag.
Mondd ki! Mondd ki! Mire vársz? Mondd ki!
Ah! Mire vársz? Mire vársz?
Ölj meg, megváltás lesz az!

LIDA
Az álhír azt beszélte rólad,
hogy elestél ádáz ütközetben…
atyám is magamra hagyott, árván
maradtam e világon…
Utolsó pillanataiban
gúzsba kötött...
Az élet teherré, a nászágy
halottasággyá vált.
Egy lélek sem szenvedhetett
többet az enyémnél.

ARRIGO
Elestemnek szerencsétlen híre,
ó, mennyi, de mennyi
keserűséget és könnyet
hozott a te érzékeny lelkednek!
Fényes bizonyság rá gyors esküvőd!

LIDA
Arrigo!

ARRIGO
S én még szavadat bírtam… Jusson eszedbe…
hogy az Örökkévaló zsámolyánál
utoléred Itália védelmezőjét
hová ő hazájáért kerül majd.

LIDA
(arcát kezébe temeti)
Ó, én nyomorult!

ARRIGO
Szólj hát! Válaszolj nyomban!
Képes volnál felmenteni magadat? Válaszolj!

LIDA
(Szemeit az égre emelve)
Atyám!

ARRIGO
Íme, titkolja bűnösségét,
saját vétkeit másra hárítja!

LIDA
Te sorsomnál is rettentőbb,
irgalmatlanabb vagy!

ARRIGO
(távozni készül)
Hitszegő!

LIDA
Hallgass meg!

ARRIGO
Eredj! Borzadok tőled.
Imádtalak, imádtalak, akár egy angyalt,
most gyűlöllek, mint egy ördögöt.

LIDA
Elviselhet egy szív
ennyi gyötrelmet?

ARRIGO
Iszonyodom az élettől…

LIDA
Nem, nem igaz, hogy a fájdalom
megpróbáltatásai ölni képesek!
ARRIGO
Sietek a harcmezőre meghalni! Ah!

Hazám, a te védelmedben
esem el felhasított  kebellel,
legalább véremen
legyen áldásod!

LIDA
Vétkeztem, büntess meg!
Döfd keblembe e kardot!

ARRIGO
Hitszegő!

LIDA
A rémes életnél jobb
kiszenvedni lábad előtt.

ARRIGO
Eredj innen, borzadok tőled!

LIDA
Vétkeztem, büntess meg!

(Arrigo eltaszítja magától és elviharzik, Lida is távozik mélységes fájdalomban.)


MÁSODIK FELVONÁS


„BARBAROSSA”

Hatalmas terem a comó-i tanácsházán. A háttérben zárt erkélyajtók.

A hadvezérek és a magisztrátus tagjai szállingóznak a terembe.

NYITÓKÓRUS


KÓRUS

Hallottátok? A nagy,
az erős Milánó
szövetségbe bocsátkozna!

Ám későn és hiábavalóan!

Igen! Késő és hiába!
A gőgös megfeledkezik
a Comónak okozott
halálos sebekről!
Ám itt mindenki
őrzi az emléküket!
Ám itt még él a gyűlölet
a megsértett szívekben.
Ez a gyűlölet fortyogó
vérrel keveredik,
amit az idő sem
képes csitítani.
Atyáinktól, őseinktől
ivódott belénk,
s fiainkba, unokáinkba
tovább fog plántálódni.

JELENET és KETTŐS


PODESTA

A vakmerő Lombard Liga
követeket küldött Comóba.
Szíveskedjenek meghallgatni őket!

(Mind leülnek. A podesta jelzésére bevezetik Rolandót és Arrigót.)

ROLANDO

Új barbár had
fenyegeti Itáliát,
a harcra termett veronaiak
az adigei átkelőnél szemben állnak a hordával,
az Graubünden területén vág át,
Frigyes nem tud csatlakozni hozzá,
Páviában várakozik;
így könnyű lenne visszaverni a németeket,
fegyveresekből s fegyverekből akadályt emelve
tavatok partjánál!
Szűnjék meg az ősi gyűlölködés
Milánó és Como között;
egy az ellenségünk és egy a hazánk is:
a német és Itália:
érte emeljük mind a kardunkat!

PODESTA, KÓRUS

És megfeledkezel a szövetségről,
mely Frigyeshez köt?

ARRIGO
Szégyenletes paktum,
melyet szétzúz egy szent kéz …
Ah, comóiak, képesek vagytok
pirulás nélkül emlékeztetni rá?
Hát olaszok vagytok ti?

ROLANDO
Ah! Jól látom orcátokon
büszke, auzón származásotokat,
hallom szépen zengő szavát
olasz beszédeteknek,
ám tetteitekben és gondolkodásotokban,
oh, barbár idegenek vagytok!

ARRIGO

Talán boldogabb idők
várnak Itáliára,
és a büszke utódok
szégyenkezni fognak miattatok.

ARRIGO, ROLANDO

Ó, ne hívjon majd a történelem
testvérgyilkosnak benneteket,
ne kiáltson ki benneteket a haza
árulónak, apagyilkosnak!
Gyalázatosak, átkozottak
lennétek örök időkre!

PODESTA

Kemény szavak ezek!

ROLANDO

A valóság még keményebb!

ARRIGO
Mi hát a válasz küldőinknek,
milyen választ kell vinnünk?

FRIGYES

(váratlanul megjelenik)
Azt megadom én!

A TÖBBIEK

Frigyes!

ARRIGO, ROLANDO

(Ah! Az ördög hozta ide Páviából!)

FRIGYES

(Gőgösen Arrigo és Rolando elé lép.)
Miért, hogy sápadni és viszolyogni
látlak benneteket színem előtt?
Miért, hogy vakmerő ajkatokon
elhal a szó?

ARRIGO, ROLANDO

Nem szó ad megfelelő választ
pimasz viselkedésedre;

hiábavaló sértésekkel harcolni,
nem vitézek harcmodora.

FRIGYES

Minő sápadtság és viszolygás!

Lombardok, sorsotok
végleg eldöntötte
egy, szív, mely kegyelmet nem ismer,
Frigyes szíve!

ARRIGO, ROLANDO

A fegyverek vad villogásában
találkozunk a csatában.
Csak karddal érvelhet
az elnyomott az elnyomóval szemben.

FRIGYES

Minő sápadtság és viszolygás!
Lombardok, sorsotok… stb.

PODESTA, KÓRUS

Milánó, rád sújt már
a bosszú villáma!

(Egyre közeledő fegyvercsörgés hallatszik.)

FRIGYES

Közelednek már hatalmas csapataim.

(Intésére megnyitják az erkélyajtókat, láthatóvá válnak a német csapatok által ellepett környező dombok.)

Bámuljátok!

KÓRUS

Ó, minő, mekkora hadsereg!

FRIGYES

Íme rettenetes válaszom!
Milánónak immár vigyétek hírül pusztulását!

(Jelt ad a küldötteknek a távozásra.)

ROLANDO

Rablóbandád
zsoldosfegyverei
nem fognak győzni egy népen,
mely a szabadságért kelt fel!

ARRIGO

Itália nagy sorsát
nem változtathatják meg!

FRIGYES

Én vagyok Itália sorsa.
Hamarosan igámba hajtom az egészet,
s a kétszer összetört Milánót,
a lázadókat megszállja a rémület.

ARRIGO, ROLANDO

Isten végtelen jósága
győzelmet ígér neve alatt.
Te elhullsz, seregeid alulmaradnak.
Itália nagy lesz és szabad!

FRIGYES

Hamarosan igámba hajtom… stb.

PODESTA, KÓRUS

Most menjetek, az erősebb igaza
a csatatéri párbajban fog eldőlni.

MINDENKI

Akkor hát rettenetes háború! Mindhalálig!
Háború mindhalálig!

 

HARMADIK FELVONÁS


„A SZÉGYEN”

Földalatti csarnok a milánói Szent Ambrus székesegyház alatt.
Mindenütt új sírok, a háttérben lépcsősor, halvány fáklyafény világítja meg a színt.

A Halállovagok érkeznek lassanként. Mindegyikük vállon ferdén átvetett vállszalagot visel, melyen halálfej látható.

BEVEZETÉS, JELENET és ESKÜ

LOVAGOK

E mélységes csöndben,
e sírok iszonytató némaságában,
itt nyugvó apáink és fivéreink
megidézett hamvaira
ismételjük el a szent és borzongató
eskü szavait!

ARRIGO

Halál bajnokai,
még egy ajak kész  veletek elmondani
az emelkedett esküt,
még egy szív kész
beteljesíteni
a holnapi harcban,
mit a kapzsi, rőt nagyúrral vívunk,
aki Legnano földje felé tör.

LOVAGOK

Arrigo, ez hát a vágyad?

ARRIGO

Véletek meghalni, vagy győzelmet aratni.

LOVAGOK

Igaz lombard ő és vitéz!

ARRIGO

Hősiségben tán utolsó vagyok,
de hazaszeretetben elsőnek
tartom magamat…
meg nem előz senki.

LOVAGOK

Legyen, ahogyan kéri
a derék első.

(A rangidős lovagok egy sír elé térdeltetik Arrigót és vállára szalagot helyeznek; a lovagok kardjukat keresztezik feje fölött, majd felemelik, és mindnyájan megölelik; Arrigo is kivonja kardját, s a többiekkel mondja a következő esküt.)

ARRIGO, LOVAGOK

Esküszünk, hogy véget vetünk az Itáliát sújtó igazságtalanságnak,
zsarnokait az Alpokig űzve.
Esküszünk, hogy inkább odaveszünk,
mintsem megfutamodnánk vagy elbuknánk.
Ha közülünk valaki megszegve esküjét
gyáván viselkedne a csatában,
a silánynak ne adjon a föld
életében menedéket, halálában sírhelyet;
Isten és ember hagyja el,
ha elérkezik végnapja;
a hitvány neve a szégyent jelentse
minden embernek, minden korszaknak!

(Távoznak.)


Terem Rolando palotájában.

JELENET és KETTŐS

IMELDA

Lida, Lida, hová rohansz?

LIDA

Hová? Hogyan mondjam meg,
mikor én magam sem tudom?

IMELDA

Jaj, nagyon zaklatott vagy!
Az imént levelet írtál
zokogva…

LIDA

Levelet? Nem igaz! Mit merészelsz?!
Miféle levelet? Hazudsz!
Ártatlan vagyok!

IMELDA

Láttalak kebledbe rejteni azt…

LIDA

S keblemet viperaként,
viperaként mardossa,
mérge szívemnek
legrejtettebb zugába is behatol.
Eredj hát, tárd fel ballépésemet,
vádolj be…!
És ugyan ki előtt vádolhatnál? Isten előtt?
Hiszen Isten akarata volt minden vétkem!
Az emberek előtt? Ugyan mivel büntethetnének
e kegyetlenek? Halállal?
Áhítom én a halált…
Vágyom rá, vágyom a halálra és kívánom.
(Elgyötörten egy székre roskad.)

IMELDA

Megtébolyult!

LIDA

(Fölkel, körbeles, bámulja Imeldát, majd könnyeit letörülve karjaiba omlik.)
Segíts! Egy őrült rohan sírja felé,
s magával rántja szerencsétlen anyját is,
aki utolsó sóhajával
megátkozza Lidát!

IMELDA

(Ó, amit sejtettem!)
Mondd ki: ugye Arrigo az?

LIDA

Ah, ahogy’ mondod!
Ez az írás tán eltántorítja,
tán eltántorítja ez elvetemültségtől.

IMELDA

Add!

LIDA

Ó, ügyelj, hogy egy lélek se lásson,
mikor átléped
Arrigo küszöbét!

IMELDA

Ne aggódj,
saját embere fogja
átadni…

(Belép Rolando, Imelda távozóban gyorsan elrejti a levelet.)

ROLANDO

Maradj!

LIDA

(Ó, egek!)

ROLANDO

Mielőtt eltávoznék,
ide irányított a szeretet,
viszontlátni téged, asszonyom,
s nászunknak gyümölcsét.
(Imeldához)
Hozd őt atyja kebelére!
(Szemembe könny szökik.)

LIDA

(Ki ad nekem erőt?)

(Imelda visszatér a gyermekkel, Rolando karjaiba helyezi, és sietve távozik.)

ROLANDO

Ó, fiam!
(Átöleli feleségét és gyermekét.)
Az ég győzelmet ígér hadunknak,
ám a győzelemnek vér az ára!
S ahol az én vérem is elfolyik…

LIDA

Ne tovább!

ROLANDO

Te maradsz,
te maradsz, aki erényességre neveled őt.

LIDA

(Hát ennyi kínra szolgáltam rá!)

ROLANDO

Mondd el neki, hogy olasz vér az övé,
mondd el neki, hogy az én vérem az övé,
mondd el neki, hogy a földön
nem az emberek, hanem Isten ítélkezik;
és Isten után a hazát
kell leginkább tisztelnie!

LIDA

Bár űzne el minden rossz előjelet
a kéz, mely sorsunk irányítója!
Nem tudod, hogy ennyi csapást
aligha bír ki a meggyötört szív, …

ROLANDO

Ah! Isten után a hazát
kell főképpen tisztelnie!

LIDA

… hogy talán már a holnap
árván találja őt!

(Rolando letérdelteti a gyermeket, s égre emelt tekintettel fejére helyezi a kezét.)

ROLANDO

Ah! Áldd meg velem
fiamat, Uram!

LIDA

Ellenségei dühétől
óvd meg néki atyját!

ROLANDO

Isten után…

LIDA, ROLANDO

… a haza!

(Rolando átadja a gyermeket Lida karjaiba, aki távozik vele.)

JELENET és ÁRIA


(Belép Arrigo – a fekete vállszalag nélkül.)

ARRIGO
Hívattál…

(Rolando hozzá lép, félrevonja, figyelmesen körültekint, hogy ne hallja őket senki.)

ROLANDO
Lombardia földjén
többször harcoltunk már vállvetve…

ARRIGO
S az egyik ütközetben a te vitézséged
mentette meg az életemet.

ROLANDO
Jól tudod, mily heves
harci láz ragadott magával,
ha harsonák szava
fegyverbe hív, ahogyan most is.
Előtted föltárhatom
lelkem legrejtettebb gyötrődését:
titkos rettegés szállt meg.
Most férj vagyok és apa.
(Szétmorzsol egy könnycseppet.)

ARRIGO
Ó, Rolando!

ROLANDO
Nekem, mint a lovas csapat
választott vezetőjének,
a hadsereg előfutáraként
hajnal előtt indulnom kell ;
te a veronaiakkal itt maradsz,
mert a Haditanács téged jelölt ki
Milánó védelmére.

ARRIGO
(Nem tudja, hogy röviddel ezelőtt én…)

ROLANDO
(Megszorítja Arrigo kezét, s szívére vonja.)
Arrigo… Arrigo, hallgass meg!

Ha holnap a harcban
lehunynám szememet,
a te gondjaidra bízom
feleségemet és fiamat…
Ezt kérem tőled barátságod
végső, szent zálogaként
Te légy az ő
védangyaluk!

ARRIGO

(Szívem könnyekkel telt meg,
nem, nem, nem sírhatok.)

ROLANDO
Esküdj meg nekem!
(Arrigo esküje jeleként Rolando kezébe helyezi jobbját.)
Most ölelj meg!
Hogyan? Elhúzódsz a baráti öleléstől?
(Arrigo megöleli.)
Isten veled!

ARRIGO, ROLANDO

Isten veled!

(Arrigo elsiet. Rolando a másik irányba indul, már átlépné a küszöböt, mikor meghallja, hogy halkan szólítják.)

MARCOVALDO
Rolando! Hallgass ide!
Megcsaltak, elárultak!

ROLANDO
Engem?

MARCOVALDO
Bemocskolták becsületedet!

ROLANDO
Nagy Isten! A becsületemet?

MARCOVALDO
Egy gyalázatos némber…!

ROLANDO
Hogyan?

MARCOVALDO
Egy csábító segítségével!

ROLANDO
A nevüket!

MARCOVALDO
Arrigo és Lida.

(Rolando kardot akar rántani, de megtorpan.)

ROLANDO
Szerencséd, hogy fegyvertelen vagy!

MARCOVALDO
Íme a bűnük bizonysága!
(Írást ad át.)

ROLANDO
Lida írása!

MARCOVALDO
Figyeltem a hitszegőt, hogy megtudjam az igazat…
Lefizettem azt,
akinek továbbítania kellett volna a levelet.

ROLANDO
(remegő hangon olvasva)
„Mindenről tudok… a Halál Lovagjai előtt
fogadalmat tettél…
Az első támadást férjem vezeti
Frigyes ellen…
Arrigo, a csata előtt
látnom kell téged.
Jöjj el… esdek hozzád… a mi …”
(Rolando ajka elnémul.)

MARCOVALDO
Folytasd!

ROLANDO
„… régi szerelmünkre.”

MARCOVALDO

(Elérkezett a bosszú
rég vágyott perce!)

ROLANDO
A szívem megdermed!

Ó, ti pokoli lelkű aljasok!
Így elárulhat feleség és barát!
Mennyköved, örök Isten,
nem hamvasztja el gyalázatos fejüket?!
Reszkess! Reszkess, szentségtelen pár,
ha az ég feloldoz, én büntetlek meg!
A bennem keltett szörnyű haragot
csak bűnös véred olthatja ki!

(Távoznak.)


Toronyszoba. Egyik oldalt vasajtó, a háttérben erkély a várárok és a védősánc felé. Arrigo vállszalagja egy szék háttámláján lóg.

JELENET és KETTŐS

ARRIGO
Még az éjszaka uralkodik,
nem hallani mást, csak a falak tövében
folyó patak zúgását.
Meg kell írnom a levelet szerencsétlen anyámnak.
(Egy asztalka mellé ül, és írni kezd. Csöndesen belép Lida és az írást nézi.)

LIDA
Meg akarsz halni!

ARRIGO
Hogyan?

LIDA
Meg akarsz halni,
és képes vagy megírni
e rettenetes szavakat anyádnak?
Ó, te kegyetlen, nem tudod,
mi a gyermeki szeretet!

ARRIGO
Ah! Lida!

LIDA
A vitéz a háború veszedelmei között
életét kockáztatja a hazáért,
s ha elesik,
a szerettei
a büszkeség könnyeit hullatják
a fájdalom könnyei között.
Ám te más vagy,
te bármi áron halni kívánsz.

ARRIGO

Te már nem szeretsz,
nem élhetek tovább.

LIDA
Arrigo,… Én szeretlek…

ARRIGO
Egek!

LIDA
Igen, szeretlek!

ARRIGO
Lida!

LIDA
De el kell kerülnünk egymást,
és élnünk kell, ahogyan Isten parancsolja,
neked anyádért, nekem a fiamért.
kell, ahogyan Isten parancsolja,
neked anyádért, nekem a fiamért.

ARRIGO
Ah!

LIDA
Nem törődtél levelemmel,
ezért ide jöttem annak reményében,
hogy megváltoztatod döntésedet…

ARRIGO
Nekem nem volt…

(Váratlanul kopognak az ajtón.)

ROLANDO

(kintről)
Arrigo! Arrigo!

(Lida és Arrigo villámsújtottan állnak.)

ARRIGO
(Lidához)
Ki az erkélyre!

(Lida az erkélyre szalad, Arrigo bezárja az ablaktáblát, majd ajtót nyit.)

ROLANDO
(miután körbenézett odabent)
Tudok róla, hogy fogadalmat tettél
a Halál harcosainak,
s ők tapintatosan azt javasolták,
kis ideig tartsd ezt titokban
barátod előtt.

ARRIGO
Igaz.

ROLANDO
Ám szorít az idő, s én azért jövök, hogy sürgesselek…

ARRIGO
Igen. De még az éj
fátyla terül szét.
Menj előre…

ROLANDO
Tévedsz; már ébred a hajnal…
Nézd!
(Feltépi az erkélyajtót, s meglátja Lidát, aki tetőtől talpig reszketve igyekszik leplezni riadtságát.)

LIDA
Ide jöttem… látni akartam…

ARRIGO
Igen, a fegyveres csapatokat,…
melyek rövidesen…

(Rolando egy pillantással elhallgattatja.)

ROLANDO
Nem kérdeztelek benneteket,
miért magyarázkodtok?

(Lida férje lába elé rogy, Arrigo önkénytelenül követi példáját.)

Ah! Szégyentelenek, borzalmasan
megcsúfoltatok egy hitvest!
De szent ez a tisztség,
szent és egyúttal rémes;
most aztán mindkettőtöket
a porba, a lábam elé kényszerítlek.

LIDA, ARRIGO

(És nem sújt rám villám,
nem nyílik meg alattam a föld?)

LIDA
Rolando!

ROLANDO
Hallgass! El innen! Távozz otthonomból!
A mi kötelékünk megszakadt,
nem vagy tovább a feleségem.

ARRIGO
Egek!

LIDA
Mit mondtál?

ARRIGO
Ah, csillapodj!
Ő ártatlan! Esküszöm.

ROLANDO
Még védeni mered?
Befogd a mocskos szádat!
(Megragadja a kardját.)
Reszkess haragomtól!

ARRIGO
(felkínálva mellkasát)
Sújts le! Meg akarok halni.

ROLANDO
(kihúzva kardját)
Gyalázatos!

LIDA
(Visszatartja.)
Megállj!

ARRIGO
Ölj meg!

(Rolando az ajtóra pillant; megáll bent, de úgy,
 hogy bármelyik pillanatban kiléphessen.)

ROLANDO
Nem.

ARRIGO
Ölj meg!

ROLANDO
Nem.
Megölni téged
pillanatnyi bosszú lenne…
A szívedet apránként
szaggatom ki kebledből…
száz halálnál is nagyobb
szenvedést kell kiállnod!

ARRIGO
Ah, ne! Ledöfve, vérem ontva
teríts lábaid elé!
Tisztítsd meg a földet
egy hitvány csábítótól!
ROLANDO
Kebledből lassanként… stb.
LIDA
(Arrigóhoz)
Ah, hagyd abba, hazudsz neki…
(Rolandóhoz)
Egyedül én vagyok bűnös…
Ne irgalmazz, ne bocsáss meg…
Forgasd meg szívemben a fegyvert!
Ha élni kárhoztatsz,
túl szigorú leszel hozzám!

ROLANDO
A harsonák hívják a harcosokat…

ARRIGO
Valóban!

(Az erkélyhez siet, hogy kinézzen, közben Rolando az ajtóhoz közelít.)

LIDA
Rettenetes nap!

ROLANDO
A szégyen legyen a büntetésed!

LIDA, ARRIGO
Hogyan? A szégyen?

ROLANDO
Igen!

MINDENKI
A szégyen!

(Rolando villámsebesen kilép az ajtón és bezárja azt. Arrigo kétségbeesetten ugrik az ajtónak, vizsgálja, tapogatja, próbálja kinyitni.)

ARRIGO
Ah! Rolando! Az ég legyen a tanúm,
nem érte folt a becsületedet!
Nyisd ki!

LIDA
Arrigo!

ARRIGO
Ha itt maradok, gyalázat
éri nevemet!

(Már hallatszik a harci zaj, a lovak dübörgése.)

LIDA
Nem bírom tovább… Nem bírom tovább…
(Egy székre omlik.)

ARRIGO
(Visszatér a balkonra.)
Már Rolando csapata közeleg!
(Kürtjelek hallatszanak.)
Ah! Igen! Látom is!
Itt mennek a Halál különítménye! Ó, a harag!
E vitézek a haza megmentésére indulnak,
miközben én… „Hol van Arrigo?”
–– kérdik majd. „Elbújt…”

LIDA
Jóságos Isten!

ARRIGO
„Retteg az ellenség pengéjétől…
Ő egy aljas, egy gyáva…”
Nem, nem, nem! Követlek benneteket!
(Megragadja a vállszalagot.)

LIDA
(Felpattan.)
Egek! Mit beszélsz?

ARRIGO
Éljen Itália!

(Leveti magát az erkélyről. Lida félholtan összeesik.)


NEGYEDIK FELVONÁS

„MEGHALNI A HAZÁÉRT”

Templom előtti tér Milánóban. Asszonyok, öregek és gyerekek, némelyek a templom előcsarnokában, némelyek az utcán, Lida és Imelda is közöttük van. Mindnyájan térdelnek és az istentiszteletről kiszűrődő zsoltárt hallgatják.

IMÁDSÁG

KÓRUS

(A színfalak mögül)
Deus meus, pone illos út rotam
et sicut stipulam ante faciem venti
et sicut flamma comburens montes.
Ita persequeris illos in tempestate tua
et in ira tua turbabis eos.
Imple facies eorum ignominia
et quaerent nomen tuum, Domine.

LIDA

(Lidához halkan beszélve)
Biztos vagy benne?

IMELDA
(halkan)
Ne félj,
látták sértetlenül kijutni a vízből,
s utolérte a hadtestet.

LIDA
Köszönöm, köszönöm neked,
mindenható atyám!

Ah! Arrigo és Rolando
életét kegyeidbe ajánlom,
irgalmas Isten, óvd meg Itália
legdicsőbb hőseit, kérlek téged!
A nép fohásza az én fohászom.
A hazaszeretet szól belőlem.

ASSZONYOK, ÖREGEK, GYEREKEK

Ó, te, aki a villámokat irányítod,
uralkodol mennyek és földek fölött,
tartsd meg a haza fiait
az iszonyatos háborúban is!
Könnyek között fohászkodunk hozzád
a szent oltár előtt
fohászkodunk.

NAGYJELENET, HÁRMAS és GYŐZELMI HIMNUSZ


HANGOK A TÁVOLBÓL

Győzelem! Győzelem!

(Mindenki talpra áll.)

LIDA
Hallottátok ti is?
Avagy megcsalna a reménység?
A messzi távolból
nem győzelmi kiáltások hangja szólt?

IMELDA
És egyre közelebbről, egyre jobban hallatszik!

(A második konzul érkezik a szenátorokkal, a városlakók nagy csoportja követi őket.)

MÁSODIK KONZUL

Örvendjetek, emberek! Győztünk!

LIDA, IMELDA, NÉP
Kegyelmes Isten!

MÁSODIK KONZUL
Éppen most érkezett a követ Legnanóból,
tudtunkra adva az ellen vereségét…
Maga a császár meghalt vagy megsebesült,
midőn nyergéből letaszította a veronai Arrigo!

IMELDA

(Lidához)
Hallottad?

LIDA
(Ó, szívem, ez egyszer
az öröm dobogtat meg!)

MÁSODIK KONZUL
Szálljon hálaének
a királyok királyának!

(A szenátorokkal együtt a templomba megy. A polgárok ölelgetik egymást, összecsókolóznak, a boldogság és meghatottság könnyeiben feredőznek. Közben a távolban már látszanak a csatából hazatérő csapatok, a levegő megtelik a harci eszközök vidám zajával, és az ünnepet hirdető harangok hangjaival.)

KÓRUS

Az Alpoktól a Karübdiszekig zengjen a győzelem!
Győzelem feleljen az Adriától a Tirrén tengerig!
Itália ismét fölemelkedik a győzelem köntösében,
győzhetetlen királyné lesz, mint egykoron!

LIDA, IMELDA

Nem értheti meg igazán ezt az örömet az,
aki nem lombard.

(Komor trombitaszó hallatszik.)

LIDA
Mily gyászos hang!

IMELDA

Mi jelenthet ez?

NÉHÁNYAN A NÉPBŐL

Egy sebesült lovagot
hoznak erre.

LIDA
Miért hűl meg
ereimben a vér?

NÉHÁNYAN A NÉPBŐL

A Halál csapata
adja baljós kíséretét…

LIDA
(A közeledők felé tesz néhány lépést.)
Arrigo!

IMELDA
Keserű végzet!

(Belép a halálosan sebesült Arrigo, néhány Halállovag támogatja, a milánói hadvezérek kísérik, köztük van Rolandó is, némán, lehajtott fővel.)

ARRIGO
Itt… Itt… azon hősök… győzelmi trófeáinál,…
akiknek nevében a jelentős csapással lesújtottam…
itt kívánom visszaadni lelkemet teremtőjének…

(A templom lépcsőzetére lépnek. Lidát nézi.)
(Ó, a boldogtalan!)
(Rolandóra néz)
Ezt a kezet… a kezemet, Rolando…
mielőtt a halál hidege megdermesztené…
nem akarod megszorítani?
Az óra, az óra ütött.

LIDA
(Ó, nagy ég!)

(Rolando, némán, tétován, mintha láthatatlan erő irányítaná, Arrigóhoz lépked, aki vállára borul. A lovagok visszahúzódnak.)

ARRIGO
A megváltott Itáliára…
A véremre esküszöm…
Akár egy angyal,
Lida szíve oly tiszta…

LIDA
(közeledvén)
Hadd szóljon hozzád e nyomorult iránt
érzett régi szereteted!
Utolsó pillanataiban
hadd leljen újra barátjára…

ROLANDO

Könyörületesség száll lelkemre,
megenyhíti a féltékeny haragot…
A szavai, a végsóhajok
könnyekre késztetnek…

ARRIGO, majd LIDA és ROLANDO

Ki a hazáért adja életét,
annak a lelke nem lehet bűnös.

LIDA, IMELDA, ROLANDO

Ki a hazáért adja életét,
annak a lelke nem lehet bűnös.

KÓRUS

Erényeiért hamarosan
a mennyben nyeri el jutalmát.

(Nagy megindultságában Rolando szívére szorítja Lidát, s jobbját Arrigónak nyújtja. Belép az első konzul fegyveresek kíséretében, diadalkocsi követi őket.)

TEMPLOMI KÓRUS

Te Deum laudamus.
Te Dominum comfitemur.

Te aeternum Patrem omnis terra veneratur.
Te Deum laudamus.
ARRIGO
(A diadalkocsiról lógó zászlóra mutat.)
Ah! Az a zászló…
egy halódó szív végső kívánsága…

NÉP, LOVAGOK

Mily nagy, vitéz harcost
veszítesz el immár, Auzónia!
(A lovagok Arrigónak nyújtják a főzászlót.)

ARRIGO

Itália megmenekült, megmenekült!
Meghalok… és áldom az eget!

LIDA, IMELDA, ROLANDO, NÉP, LOVAGOK

Nyisd meg, Urunk, birodalmadat
hűséges katonádnak!

(Arrigo megcsókolja a zászlót, és holtan hanyatlik le.)

VÉGE

Csákovics Lajos nyersfordítása