2014. október 7., kedd

Verdi – Cammarano: A TRUBADÚR (nyers)


A TRUBADÚR

Opera négy felvonásban

Szövegét Antonio García Gutierrez azonos című drámája nyomán írta: Salvatore Cammarano


Zenéjét szerezte: Giuseppe Verdi

Ősbemutató: Róma, 1853. január 19.

SZEREPLŐK:

LUNA grófja, fiatal aragón nemes
(bariton)

LEONÓRA,
Aragónia hercegnőjének udvarhölgye
(szoprán)

AZUCENA, biscagliai cigányasszony
(mezzoszoprán)

MANRICO, Urgel herceg tisztje, Azucena feltételezett fia
(tenor)

FERRANDO, Luna gróf fegyvereseinek kapitánya
(mélybasszus)

INES, Leonóra bizalmasa
(szoprán)

RUIZ, katona Manrico oldalán
(tenor)

ÖREG CIGÁNY
(basszus)

HÍRNÖK
(tenor)

Leonora társnői, rendtársnői, a gróf hívei és szolgái, fegyveresek, cigányok

A történet Biscagliában és Saragosában játszódik a XV. század elején.ELSŐ FELVONÁS

„A PÁRBAJ”

Első jelenet

No. 1 - bevezetés

Terem az Aljafería-palotában;
egyik oldalt Luna grófjának lakrészébe vezető ajtó.
A színen Ferrando és a gróf számos szolgálója, kik az ajtónál hevernek, a háttérben néhány fegyveres járkál.


FERRANDO (A szolgálókhoz, kik már félig alszanak.)
Ébresztő! Ébresztő! A grófot
éberen kell várnunk,
míg ő hölgyének
erkélyi közelében
tölti az éjet.

SZOLGÁK
A féltékenység ádáz kígyói
mérgezik kebelét.

FERRANDO
A trubadúrban, ki éjszakánként
a kertekből küldi dalát,
joggal lát vetélytársat!

SZOLGÁK
Elnehezült pillánkról
elűzni az álmot,
beszéld el nekünk grófunk fivérének,
Garcíának igaz történetét!

FERRANDO
Elmondom én, gyűljetek körém!
(A szolgák engedelmeskednek.)

FEGYVERESEK (Ők is közelebb jönnek.)
Mi is!

SZOLGÁK
Figyeljetek, figyeljetek!
(Mindenki Ferrando köré gyűlik.)

Elbeszélés

FERRANDO
Boldogan élt két fiával
a jó Luna gróf.
A másodszülött hű dajkája
a bölcső mellett aludt.
Egy szép nap – hajnalhasadáskor –
felnyitá szemeit,
s kit talált a gyermek mellett?

KÓRUS
Kit? Mondd! Kit? Ugyan kit?

FERRANDO
Egy undok cigánynőt, komor vénasszonyt!
A boszorkányság minden jelképe övezte!
Zord arccal, vérben forgó, sanda szemekkel
bámulta a kisfiút.
Borzalom fogta el a dajkát,
kiáltása felszakadt a légbe,
és ekkor, elébb, mint ajkam kimondaná,
a szolgák már be is rohantak a szobába,
s fenyegetőzve, ordítozva, zajt csapva
elzavarták a gonosz nőt, ki bemerészkedett.

KÓRUS
Jogos volt lelkük felindulása,
az esztelen vénasszony provokálta őket!

FERRANDO (tovább mesélve)
Bizonygatá, hogy a kisfiú
horoszkópját akarta felállítani...
Hazugság! A kis boldogtan egészségét
lassú láz emésztette!
Sápadtan, lankadtan, leverten
reszketett egész éjjel.
Álló nap keservesen sírt...
Rontás volt rajta!

(A szolgák és a fegyveresek megborzadnak.)

Az üldözött vajákos nőt
elfogták, és máglyára ítélték,
ám megmaradt az átkozott
lánya, a kegyetlen bosszú szolgálója!
Ez az istentelen elvetemült tettet vitt végbe...
Eltűnt a kisfiú, majd előkerültek
– a félig hunyt parázs között ugyanazon a helyen,
ahol egykor a boszorka elhamvadt –
egy gyermek... Ó, jaj! ...csontjai
félig elégve, még füstölögve!

KÓRUS
Óh, gyalázatos nő! Óh, alávaló asszony!
Gyűlölet és borzongás rohan meg!

NÉHÁNYAN
És az atyja?

FERRANDO
Pár szomorú napig élt.
Mégis szívében egy ismeretlen sejtelem
azt súgta neki, hogy a fiú
nem halt meg; és halála előtt
úgy kívánta, hogy urunk esküdjék neki,
nem hagy fel a nyomozással… Ah, hiába volt!

FEGYVERESEK
Hát nem tudott meg róla
soha semmit?

FERRANDO
Semmit sem tudott meg… Óh, bárcsak
ráakadtam volna arra a nőre
valaha is!...

FEGYVERESEK
De képes volnál felismerni
a nőt?

FERRANDO
Számításba véve
az elmúlt esztendőket… képes volnék.

FEGYVERESEK
Ideje volna pokolra küldeni
az anyja mellé.

FERRANDO
Pokolra? Úgy tartják,
hogy a gonosz boszorkány kárhozott lelke
még a földön lakozik, és sötét éjjel
különböző alakban meg-megmutatkozik ennek-annak.

KÓRUS (rettegve)
Igaz, igaz!

FEGYVERESEK
Volt, aki a háztető szélén látta!
Hol búbos bankává, hol bagollyá változik!

SZOLGÁK
Máskor meg hollóvá; ritkábban kuvikká,
hajnalban elillan, mint a villám!

FERRANDO
A gróf egyik szolgája meghalt félelmében,
aki arcul ütötte a cigányasszonyt!

(Mind elsápadnak a babonás félelemtől)

Bagoly képében jelent meg neki
a csöndes szoba mély nyugalmában!
Villogó szemekkel bámult rá, bámult rá!
A levegőt gyászos üvöltés járta át,
éppen akkor ütötte el az éjfélt…

(váratlanul éjfélt kongatnak a toronyban)

MIND
Ah! Legyen átkozott a pokoli boszorka!

(Néhány dobütés hallatszik. A szolgák az ajtó felé indulnak, a fegyveresek a háttérbe sietnek.)

Második jelenet

A palota kertjében.

Jobbra a lakosztályokba vezető márványlépcső; késő éjjel van, a holdat sötét fellegek takarják


No. 2 - Kavatína

LEONORA, INES

INES
Miért álldogálsz még? Későre jár, jöjj;
a hercegasszony
kéretett, hallottad!

LEONORA
Még egy éjszaka,
hogy nem látom őt…

INES
Veszedelmes tüzet
táplálsz! Óh! Hogyan, hol
fogant benned
az első szikra?

LEONORA
A tornajátékon! Ott tűnt fel
sötét páncélban és sisakban,
sötét pajzzsal és üres címerrel
az ismeretlen harcos, aki dicsőséget
szerzett a versengésen; én helyeztem
babért a győztes fejére! Időközben polgárháború
tört ki,  s nem láttam őt többet, csak mint arany
álom tünékeny képét, hosszú idő
telt el így… de aztán…

INES
Mi történt?

LEONORA
Halld!
A békés és szép éjszaka
hallgatott, a borútlan égen
a hold ezüstös arca
derűsnek és kiteltnek mutatkozott,
midőn felzengni a légben,
mely az eladdig oly néma volt,
egy lant édes és panaszos
akkordjait hallottam,
és mélabús dalokat
énekelt egy trubadúr.
Könyörgő és alázatos dal volt,
mintha istenhez esdene egy férfi;
s benne ismételgetett
egy nevet… Az én nevemet!
Fürgén az erkélyre siettem…
Ő volt az, ő maga!
Oly boldogság járt át, minő
csak az angyaloknak adatik meg!
Megmámorosodott szívem és tekintetem előtt
a föld mennyországnak látszott.

INES
Midőn elmesélted, aggodalommal
telt meg a lelkem! Félek.

LEONORA
Hiába!

INES
Kétkedem, és gyászos előérzetet
kelt bennem e titokzatos férfi!
Próbáld meg elfeledni!

LEONORA
Mit mondasz? Óh, elég!

INES
Engedj a baráti tanácsnak!
Engedj…

LEONORA
Elfeledni őt! Ah! Oly szavakat
mondasz, melyeket lelkem felfogni sem képes!

A szerelemtől, amely
szóval ki sem fejezhető,
a szerelemtől, amelyiket csak én érthetem meg,
megrészegült a szívem!
A sorsom teljessé
csak őmellette válhat;
ha nem élhetek érte,
érte fogok meghalni!

INES
(Soha nem kell megbánnia annak,
aki egyszer így szeretett!)

(Felmennek a palotába)

Harmadik jelenet

GRÓF

No. 3 – Jelenet, románc és hármas

GRÓF
Hallgat az éjjel. Az uralkodóasszony
már bizonnyal álomba merült,
ám udvarhölgye virraszt!
Óh, Leonóra!
Te ébren vagy; elárulja nekem
arról az erkélyről az éjjeli lámpa
egy reszkető sugára…
Ah! Szerelmes lánggal
ég a vér bennem!
Látnom kell téged…
hogy meghallgass…
Indulok… Számunkra döntő
e pillanat…

(A szerelemtől elvakultan ront a lépcsőhöz, egy lant akkordjai szólalnak meg; megtorpan)

A trubadúr! Megremegek!

MANRICO (a fák közül)
Elhagyatva a földön,
kegyetlen harcban a sorssal
csupán egy szívben reménykedik
a trubadúr!
Ám ha e szívet bírja,
szép, szűzi hűségben,
minden királynál nagyobb
a trubadúr!

GRÓF
Óh, mily szavak! Óh, féltékenység!
Nem tévedek… Leonora jön le!
(köpenyébe burkolódzik)

Negyedik jelenet

LEONÓRA, GRÓF

LEONORA (a gróf felé szaladva)
Én lelkem!

GRÓF
(Mit csinál?)

LEONORA
A szokottnál
későbbi az időpont! A szívem dobbanásaival
számoltam a perceket! Végre ide vezetett
a szerelem kegyesen – a karjaimba…

MANRICO (hangja a fák közül)
Hűtelen!

(E pillanatban a hold is előbújik a felhők közül, s fényt vet egy arcát sisakrostéllyal takaró alakra.)

Ötödik jelenet

MANRICO, előbbiek

LEONORA
Minő hang!... Ah, a sötétség
tévedésbe vitt!
(felismeri a férfiakat, és felzaklatva Manrico lába elé veti magát)
Neked szántam
szavaimat, nem neki…
Neked, aki lelkemnek
egyedüli vágya, óhaja vagy…
Szeretlek, esküszöm, szeretlek
határtalan, örök szerelemmel!

GRÓF
Mit merészelsz?

MANRICO
(felemelve Leonórát)
(Ah, nem is vágyom többre!)

GRÓF
Szétvet a düh!
Ha nem vagy gyáva, fedd fel magadat!

LEONORA
(Jaj nekem!)

GRÓF
Áruld el a nevedet!

LEONORA
(halkan Manricóhoz)
Hajh, az ég szerelmére…!

MANRICO
(felhajtván a sisakrostélyt)
Ismerj rám:
Manrico vagyok!

GRÓF
Te?! Hogyan?!
Vakmerő bolond!
Urgel híve, halálra
ítélt, meg merészelted közelíteni
e palota kapuit?

MANRICO
Miért késlekedsz? Gyerünk hát, hívd
az őröket, és vetélytársadat
szolgáltasd ki
a hóhér bárdjának!

GRÓF
Végzetednek perce
sokkal közelebb van,
te esztelen! Gyere!

LEONORA
Gróf!

GRÓF
Haragom áldozataként
ki kell ontanom véredet!

LEONORA
Óh, egek! Állj meg!

GRÓF
Kövess!

MANRICO
Menjünk!

LEONORA
(Mit tegyek?
Egyetlen kiáltásom
elveszejtheti.) Hallgass meg!

GRÓF
Nem.

A megvetett szerelem féltékeny lángja
lángol rettentően bennem!
A te véred, óh, nyomorult,
hamarosan csillapítja!
(Leonórához)
Azt merted mondani neki, te oktalan: „Szeretlek”!
Nem élhet tovább!
Oly szót ejtettél ki,
amelyik halálra ítélte őt!

LEONORA
A pillanat végre adjon helyt
igazságos haragodnak,
én, egyedül én vagyok oka,
sajnos, e nagy lángolásnak…
Sújtsd, óh, sújtsd haragodat
a bűnösre, aki megalázott téged!
Forgasd meg a vasat e szívben,
amely nem akar és nem képes szeretni téged!
MANRICO
Hiábavaló a gőgös dühöngése,
általam leszúrva fog összerogyni!
A halandó, kit szerelemre gyújtottál,
a szerelem által vált győzhetetlenné.
(a grófhoz)
A sorsod már eldőlt!
Ütött immár az órád!
Az ő szívét és a te sorsodat
a végzet nekem tartogatta!

(A vetélytársak kivont karddal távoznak, Leonora ájultan rogy össze)

MÁSODIK FELVONÁS

A CIGÁNYNŐ

Első jelenet

Romos kunyhó egy hegy lábánál, Biscayában. A háttérben szabadon álló, nagy tábortűz. Hajnalodik.
Azucena a tűz mellett ül, közvetlenül őmellette Manrico köpenyébe burkolódzva egy pokrócon, sisakja a lábánál, kardja a kezében, meredten bámulja azt. A közelükben cigányok csapata.AZUCENA, MANRICO, CIGÁNYOK

No. 4  – Kórus és dal

CIGÁNYOK
Nézd! Az égnek hatalmas boltozatja
levetette arcáról az éjszaka sötét leplét;
özvegynek látszik, aki végre leveti magáról
a gyászos ruhákat, amelyek burkolák.
Munkára, munkára! Üssed! Kalapáld!

(Megragadják a szerszámaikat; hol a férfiak, hol a nők ütemesen kalapácsolni kezdik
az üllőket, majd mindnyájan egyszerre énekelni kezdik az alábbi dalocskát.)

Ki szépíti meg a cigányember életét?
A bűbájos cigánylány!

FÉRFIAK
(egy pillanatra felfüggesztve a munkát, a nőkhöz)
Tölts egy kortyot! Kitartást és bátorságot
ad az ital testnek és léleknek.
(A nők töltenek nekik durva kupákba)

Óh, nézd csak, nézd csak! Egy napsugár
csillan élénken a poharamban!
NŐK
Óh, nézd csak, nézd csak! Egy napsugár
csillan élénken a poharadban!

EGYÜTT
Munkára, munkára! Üssed! Kalapáld!

Ki szépíti meg a cigány életét?
A bűbájos cigánylány!

AZUCENA (énekelni kezd, a cigányok körbeveszik.)
Sistereg a láng! – A fékevesztett csőcselék
siet a tűzhöz – mámoros az ábrázatja!
Örömkiáltások – visszhangoznak mindenütt;
pribékek gyűrűjében – egy asszony közeledik!
Baljósan fénylik – a rémes arcokon
a komor lángnyelv, – amely az égre csap.
Sistereg a láng! – odaér az áldozat
talpig feketében, – kócosan, meztélláb!
Vad halálsikoly – szakad fel,
a visszhang megismétli – szikláról sziklára verődik.
Baljósan fénylik – a rémes arcokon
a komor lángnyelv, – amely az égre csap.

CIGÁNYOK
Szomorú a nótád.

AZUCENA
Olyan szomorú,
mint a gyászos történet
amelyről szól.

(Manrico felé fordítja tekintetét és halkan suttog.)

Bosszulj meg! Bosszulj meg!

MANRICO
(Folyton e titokzatos szavak!)

ÖREG CIGÁNY
Társaim, megvirradt:
hogy kenyeret szerezzünk, rajta, rajta, menjünk le
a közeli falvakba!

FÉRFIAK
Menjünk!

Szerszámaikat zsákba dugva csapatostól megindulnak
lefelé a meredélyen; danájuk mind messzebbről hallatszik.

CIGÁNYOK
Ki szépíti meg a cigányember életét?
A bűbájos cigánylány!

 No. 5 – Elbeszélés

MANRICO (fölkel)
Most kettesben vagyunk; óh, mondd el
azt a gyászos történetet!

AZUCENA
Hát, te nem ismered;
éppen te? Persze, fiúcska, lépteidet
a becsvágy
messzire vitte… Öreganyádnak keserves vége
ez a história: a kevély gróf
boszorkánysággal vádolta meg őt, bizonygatván,
hogy rajtakapták egy gyermek, a gróf fia mellett…
Ott égették meg, ahol most a tűz lobog!

MANRICO
(riadtan visszahőköl a lángoktól)
Jaj, a szerencsétlen!

AZUCENA
Béklyóban vezették
rettentő vesztéhez!
Fiammal karomon
sírva követtem őt.
Végtére megpróbáltam
utat törni hozzá, ám hiába…
Hiába igyekeztem a boldogtalant
megállítani és áldását kérni!
Ocsmány szitkok közepette,
kardokkal döfködve,
a máglyához űzték
a gyalázatos pribékek!
Akkor, megtört hangon:
„Bosszulj meg!” – kiáltotta.
Ez a szó örök visszhangot
hagyott szívemben.

MANRICO
Megbosszultad?

AZUCENA
Arra vetemedtem, hogy elragadtam a gróf gyermekét,
ide hoztam magammal…
A lángok már lobogtak.

MANRICO (iszonyodva)
A lángok?! Egek! Te talán…?

AZUCENA
A gyerek zokogott…
Úgy éreztem, a szívem
megszakad, összetörik,
mikor is zavaros árnyakként,
mint egy álomban, feltűnt
a szörnyűséges kísértetek
pokoli látomása!
A pribékek és a vesztőhely…!
Anyám holtra vált arca…
Rongyosan, ziláltan!
A kiáltást,
az ismert kiáltást hallom…
„Bosszulj meg!”
Görcsösen kinyújtom kezemet…
Megragadom az áldozatot…
odavonszolom a tűzhöz, belelököm…
Megszűnik a végzetes kábulat…
Eltűnik a borzasztó jelenet…
Csupán a láng lobog fel,
és emészti prédáját!
Körbetekintek,
s ott látom magam mellett
a nyavalyás grófnak fiát!

MANRICO
Ah! Hogyan?

AZUCENA
A saját fiamat,
a fiamat égettem el!

MANRICO
Mit mondasz? Micsoda borzalom!

AZUCENA
Még most is úgy érzem,
égnek áll a hajam!

(Azucena összetörten visszaroskad ülőhelyére, Manrico az iszonyattól és a meglepetéstől sújtva némán áll. Pillanatnyi csönd.)

No. 6 – Jelenet és kettős

MANRICO
Nem vagyok a fiad?
De ki vagyok akkor, ki?

AZUCENA
(buzgón, mint aki saját tévedését akarja helyre igazítani.)
A fiam vagy!

MANRICO
Hiszen azt mondtad…

AZUCENA
Óh! Meglehet…
Mit vársz? Amikor eszembe jut az az iszonytató
dolog, elborult lelkem
bolond szavakat ad a számba… Anyád…
Gyöngéd anyád nem voltam-e mindig?

MANRICO
Tagadhatnám?

AZUCENA
Hogy még életben vagy, nem nekem
köszönheted-e? Éj idején, a pelillai
harcmezőre, ahol a hír szerint
elestél, nem mentem-e
eltemetni téged?
Kihunyó lelkedet
nem födözte-e föl, s kebledben
nem tartóztatta-e anyai szeretetem?
És mennyit ápoltalak,
hogy sok sebed begyógyítsam!

MANRICO (nemes büszkeséggel)
Melyeket a végzetes napon szereztem…
Ám mind itt vannak a mellyemen!  Egyedüliként
a már szétkergetett ezrek közül, az ellenséggel
szembe fordultam! Az aljas De Luna
rámrohant csapatával; elestem,
de vitézként estem el!

AZUCENA
Ez volt a köszönet
életéért, mit a gyalázatosnak
a párviadalban
te meghagytál! Milyen különös,
iránta érzett szánalom vakított el?

MANRICO
Óh, anyám! Ezt magam sem tudom megmondani!
Nem tudván kivédeni a kemény támadást,
már a földre került;
a magasban megvillant a csapás
melynek át kellett volna döfnie…
amikor egy rejtélyes mozdulattal megáll,
lehanyatlik a kezem…
Idegeimet hirtelen
jeges borzadás járja át;
miközben kiáltás száll a mennyekből,
s azt mondja nekem: „Meg ne sebezd!”

AZUCENA
Ám a hálátlannak lelkében
egy szó sem szólt a mennyekből!
Óh! Ha a végzet újra
harcba taszít az átkozottal,
teljesítsd, fiam, akár az Istenét,
teljesítsd az én parancsomat!
Ezt a pengét markolatig
szúrjad, döfjed a hitványnak szívébe!

MANRICO
Igen, esküszöm rá: ez a penge
a hitványnak szívébe fog merülni!

(Távoli kürtszó hallatszik.)

Ruiz elküldte a szokásos hírnököt!
Talán…

 (Ő is megfújja a vállán lévő kürtöt.)

AZUCENA
Bosszulj meg!
(Elgondolkodva marad, szinte tudomást sem véve a történésekről.)

Második jelenet

Előbbiek, HÍRNÖK

MANRICO (a hírnökhöz)
Lépj ide!
A harci események, mondd, folytatódnak?

HÍRNÖK
(Átad egy írást, Manrico olvasni kezdi)
Adjon választ a levél, mit neked hoztam!

MANRICO
„Castellor hatalmunkban van,
a herceg parancsa szerint neked kell
felügyelned a védelmet. Amint tudsz,
sietve jöjj!
Az est leszálltával,
halálod téves hírétől megcsalatva,
a közeli Szent Kereszt kolostorban
fátylat ölt Leonóra.”
(fájdalmasan felkiált)
Óh, jóságost Ég!

AZUCENA (összerezzen)
(Mi történt?!)

MANRICO (a hírnökhöz)
Sebesen menj a völgybe,
és készíts elő nekem egy lovat!

HÍRNÖK
Futok…

AZUCENA (közbelépve)
Manrico!

MANRICO
Sürget az idő…
Száguldj, várj rám a domb alján!

(A hírnök sietősen távozik.)

AZUCENA
Azt reméled, azt akarod…?

MANRICO
(Őt elveszítsem? Óh, szívszorító!
Elveszíteni azt az angyalt?!)

AZUCENA
(Magánkívül van!)

MANRICO
(Felhelyezi a mellvértet, kapja a köpenyét.)
Isten áldjon!

AZUCENA
Nem! Állj meg! Hallgass meg!

MANRICO
Eressz!

AZUCENA (parancsolóan)
Állj meg! Én beszélek hozzád.

Gyönge vagy még, hogy veszélyeknek tedd ki magad
vad és magányos utakon!
Esztelen, fel akarod fakasztani
keblednek be nem hegedt sebeit?
Nem, ezt el nem viselném…
A te véred az én vérem!
Minden kiontott csepjét
az én szívemből hullatod!

MANRICO
Egy pillanaton múlhat
szerelmem, reménységem!
Nem, sem a földnek, sem az Égnek
nincs elég ereje visszatartani!
Ah! El az útamból, anyám;
jaj neked, ha ittmaradok!
Lábad előtt látnád
fiadat belehalni a fájdalomba!
(Távozik, Azucena nem tudja tartóztatni.)

Harmadik jelenet

No. 7 – Ária

Oszlopcsarnokkal ellátott belső udvar egy félreeső helyen, Castellor közelében. Hátul fák. Éjszaka.
a GRÓF, FERRANDO és NÉHÁNY KÍSÉRŐJÜK óvatosan előmerészkedik – köpönygeikbe búrkolózva.

GRÓF
Minden elhagyatott, még a levegőben sem hangzik
a szokásos zsoltár…
Időben érkeztem!

FERRANDO
Merész dolog, óh, uram,
amibe belevágsz.

GRÓF
Merész bizony, amit ez a dühödt szerelem
és a sértett büszkeség
megkíván tőlem. Vetélytársam elesett,
vágyaim elől minden akadály elhárulni látszott;
új és még hatalmasabb támad:
az oltár! Óh, nem! Leonóra
nem lehet másé!
Leonóra az enyém!

Mosolyának egy villanása
a csillag fényét is legyőzi.
Szép orcájának ragyogása
új bátorságot tölt belém!
Ah! A szerelem, a szerelem, melyben lángolok
szóljon hozzá az érdekemben!
Egyetlen pillantásának napsugara oszlassa el
szívemnek háborgását!

(Megkondulnak a harangok)

Minő hang! Óh, egek!

FERRANDO
A kondítás
a szertartás közeledtét jelez.

GRÓF
Ah! Mielőtt elérne
az oltárhoz… Elragadjuk!

FERRANDO
Ah, óvatosan!

GRÓF
Hallgass!
Meg sem hallom… Menjetek! A bükkös árnyékában
bújjatok meg!

(Ferrando és a fegyveresek visszahúzódnak.)

Ah! Hamarosan
az enyém lesz! Egészen átjár a tűz!

(Aggodalmasan leskel abba az irányba, amerről Leonórának kell érkeznie, miközben Ferrando és a kíséret tagjai suttognak.)

FERRANDO, KÍSÉRET
Csak bátran! Menjünk! Rejtőzzünk
az árnyékban, titokban!
Bátran! Menjünk! Csönd!
Legyen meg az akarata!

GRÓF (túlhevülten)
Számomra, sorsdöntő óra,
siettesd pillanataidat,
az öröm, mely reám vár,
nem halandó öröm.
Egy ellenséges isten hiába
szegül szembe velem, még egy isten sem
rabol el tőlem, asszony!

(Lépésenként távolodva a kórussal együtt elrejtőzik a fák között.)

No. 8 – Finálé (III. felv.)

KÓRUS (a kolostorból)
Ah! Ha a tévelygés még elhomályosítja
óh, Éva lánya, szemed fényét,
a halálhoz közel, meglátandod,
hogy csak árnyék, csak álom volt,
sőt, egy álom árnya
a reménység idelent.
Jöjj, a fátyol takarjon el
minden emberi szem elöl;
világi gondolat vagy érzés
itt nem létezik többé.
Fordulj az Ég felé, s az Ég
megnyílik teneked!

Negyedik jelenet

LEONORA NŐI KÍSÉRETtel, INES, majd a GRÓF, FERRANDO, KÍSÉRETük, később MANRICO

LEONÓRA
Miért sírtok?

NŐK
Ah! Hát,
örökre itthagysz minket.

LEONÓRA
Óh, kedves barátnéim,
sem mosoly, sem reménység, sem virág
nem terem nekem a földön! Felé kell
fordulnom, aki az elesettek egyetlen
támasza, és a bűnbánó napok után
a kiválasztottak közé, elvesztett szerelmesemhez
juttathat újra egy napon. Töröljétek meg szemeteket,
és övezessetek az oltár elébe!

(befelé indulnak)

GRÓF (hirtelen előront)
Nem, soha!

NŐK
A gróf!

LEONÓRA
Jóságos Ég!

GRÓF
Számodra nincs másik oltár,
csak a nászi!

NŐK
Micsoda vakmerőség!

LEONÓRA
Esztelen! Hát ide jöttél?

GRÓF
Hogy megszerezzelek!

(Már éppen hatalmába kerítené Leonórát, ám közte és zsákmánya között, akár egy alvilágból támadó kísértet, ott terem Manrico.
Általános döbbent kiáltás.)

LEONÓRA
Elhiggyem… Elhihetem?
Téged látlak magam mellett?
Ez álom, ez látomás,
egy emberfeletti csoda!
A hirtelen, nagy
 boldogságot
el sem bírja elszorult szívem!
Te szálltál alá a mennyből,
vagy én vagyok veled a mennyben?

GRÓF
Hát, a holtak elhagyják
a halál örök birodalmát;
az én káromra elereszti
zsákmányát a pokol!
Ám, ha élted fonalát
nem is tudtam elszakítani
ha élsz, s ha élni vágysz,
menekülj tőle (Leonórától) és tőlem!

MANRICO
Sem az Égben nem jártam, sem
a pokolba vezető út rettentő ösvényén…
Az aljas pribékek halálos
csapásokat mérnek, ez igaz!
Ellenállhatatlan ereje
van az áradat hullámának!
Ám egy isten összezavarja a nyavajásokat!
Az az isten segít meg.

NŐK (Leonórához)
Az Ég, amiben bíztál,
megszánt téged.

FERRANDO, KÍSÉRET (a grófhoz)
A végzettel állsz szemben,
az védelmezi őt!

Ötödik jelenet

RUIZ - FEGYVERESEK hosszú sorával, előbbiek

RUIZ
Éljen Urgel!

MANRICO
Az én vitéz harcosaim!

RUIZ
Gyere!

MANRICO (Leonórához)
Kövess, te nő!

GRÓF (akadályozva)
Azt reméled?

LEONÓRA
Ah!

MANRICO (a grófhoz)
Megállj!

GRÓF (Kardot ránt)
Elvenni őt tőlem? Nem!

RUIZ, FEGYVERESEK (körbeveszik a grófot)
Félrebeszélsz!

FERRANDO, KÍSÉRET
Mit akarsz, uram?

(Ruiz emberei lefegyverzik a grófot.)

GRÓF
(elvakult dühvel)
Az értelem minden fényét elveszítettem.

LEONÓRA
(Megrémít…)

GRÓF
Tombol a szívem!

RUIZ, FEGYVERESEK (Manricóhoz)
Jer, a sors rádmosolyog!

FERRANDO, KÍSÉRET (a grófhoz)
Csillapodj! Nem gyávaság most engedni!

(Manrico magával viszi Leonórát, a grófot visszatartják; a nők a zárdába menekülnek.
Gyors függöny.)

HARMADIK FELVONÁS

A CIGÁNYASSZONY FIA

Első jelent

KATONÁK, ÍJÁSZOK, majd FERRANDO

Katonai tábor. Jobbra Luna grófjának díszes sátora, mely fölött a legfőbb katonai vezér jelvényével ellátott zászló leng. A távolban Castellor vára tornyosul. Mindenütt katonák csoportjai; némelyek játsszanak, mások fegyverüket tisztítják, jönnek-mennek; később a gróf sátrából kilép Ferrando.

No. 9 – Kórus

KATONÁK
Ma még kockát vetünk, nemsoká
egészen mással szórakoztatjuk magunkat!

MÁSIKAK
Ez a kard most meg van tisztítva a vértől,
rövidesen vér fröcsköli be.

(Íjászok nagy csapata vonul át a táboron.)


KATONÁK
A segítség, amit kértünk!

MÁSIKAK
Daliás megjelenésűek!

MIND
Castellor többé nem
verheti vissza a rohamot.

FERRANDO
Így van, vitéz barátaim.  Hajnalban
a kapitány szándéka szerint
minden oldalról megrohanjuk a várat.
Ott biztos a bőséges zsákmány,
több is, mint remélnénk!
Győzzetek, s a miénk!

MIND
Te táncba hívsz minket!

Felzeng, harsan a harci kürt,
harcba szólít, tusára, rohamra;
Holnap a lobogónkat
kitűzzük a magas vár fokára. (a paralelepipedon alakú lőrésekkel ellátott pártafalakra a magasban…)
Nem, ezidáig sohsem mosolygott
a győzelem boldogabb reménnyel!
Haszon és győzelem vár ott ránk,
zsákmány és dicsőség vár ott!

(Szétszélednek.)

Második jelenet

A GRÓF

(Kilép a sátorból, sanda pillantást vet Castellor felé.)


No. 10. – Jelenet és hármas

GRÓF
Vetélytársam karjaiban!  Ez a gondolat
üldöző démonként követ
mindenüvé! Vetélytársam karjaiban! Ám sietek,
éppen virrad a hajnal,
sietek és szétválasztom őket… Óh, Leonóra!
(Zajongás)

Harmadik jelenet

FERRANDO, előbbi

GRÓF
Mi történt?

FERRANDO
A tábor mellett
egy cigánynő ténfergett; felderítőinktől
megzavarva
futásnak eredt; attól tartva, hogy
egy nyomorult kém,
a nyomába eredtek…

GRÓF
Utolérték?

FERRANDO
Elfogtuk.

GRÓF
Te
láttad őt?

FERRANDO
Nem. A járőr
vezetője számolt be nekem
az esetről.

GRÓF
Itt van!

(Közeledő zaj.)

Negyedik  jelenet

Előbbiek, AZUCENA, megbéklyózott kezekkel, a FELDERÍTŐKtől vezettetve, további KATONÁK kíséretében

FELDERÍTŐK
Előre, óh, boszorkány, előre!

AZUCENA
Segítség! Eresszetek! Óh, ti dühöngők,
mi rosszat tettem?

GRÓF
Közelebb!

(Azucenát a gróf elé vonszolják.)

Felelj nekem,
és ne merj hazudni!

AZUCENA
Kérdezz!

GRÓF
Hova mégy?

AZUCENA
Nem tudom.

GRÓF
Mit?

AZUCENA
Cigányasszony szokása
cél nélkül vinni
kóborló lépteit,
fedele az égbolt,
hazája a nagyvilág.

GRÓF
És honnan jössz?

AZUCENA
Biscayából, ahol mostanáig
a kopár hegyek adtak hajlékot.

GRÓF
(Biscayából!)

FERRANDO
(Mit hallok! Mily gyanú…!)

AZUCENA
Szegény napokat láttam,
mégis elégedett voltam helyzetemmel,
fiam volt egyetlen reménységem…
Elhagyott! Elfelejtett, a hálátlan!
Magányosan bolyongok,
hogy megtaláljam azt a fiút,
azt a fiút, aki szívemnek
oly rettenetes szenvedést okozott,
akit annyira szeretek,
amennyire anya a földön még soha!

FERRANDO
(Az arca!)

GRÓF
Mondd, régen
eljöttél azok közül a hegyek közül?

AZUCENA
Régen, igen.

GRÓF
Emlékszel
egy kisgyerekre, grófi sarjra,
akit elraboltak kastélyából,
tizenöt esztendeje, és oda vitték?

AZUCENA
És te, mondd… Ki vagy?

GRÓF
Az elraboltnak fivére.

AZUCENA
(Ah!)

FERRANDO
(Észrevéve Azucena rosszul palástolt riadalmát)
(Igen!)

GRÓF
Nem hallottál
hírt róla?

AZUCENA
Én? Nem. Engedd,
hogy fiam nyomát kutassam!

FERRANDO
Maradj, elvetemült!

AZUCENA
(Jaj, nekem!)

FERRANDO
Lásd,
aki a gyalázatos, borzasztó tettet
elkövette…

GRÓF
Folytasd!

FERRANDO
Ő az!

AZUCENA (csendben Ferrandóhoz)
(Hallgass!)

FERRANDO
Ő az, aki a gyermeket
elégette!

GRÓF
Ah! Álnok!

KÓRUS
Ő az!

AZUCENA
Hazudik…

GRÓF
Sorsod elől
most nem menekülsz el!

AZUCENA
Hajh…!

GRÓF
Szorosabbra
azt a gúzst!

(A katonák teljesítik.)

AZUCENA
Óh! Istenem! Óh, Istenem!

KÓRUS
Ordíts csak!

AZUCENA (kétségbeesetten)
S te nem hallasz,
óh, Manrico, óh, fiam?
Nem sietsz szerencsétlen
anyád segítségére?

GRÓF
Igaz lehet?
Manrico anyja?

FERRANDO
Reszkess!

GRÓF
Óh, sors! Az én hatalmamban!

AZUCENA
Jaj, lazítsatok, ti kegyetlenek,
fájdalmas kötéseimen…
Ez az irgalmatlan  kínzás
lassú halál…
Gonosz atyának
még galádabb fiacskája,
reszkess! Él a nyomorultak Istene,
és Isten meg fog büntetni!

GRÓF
A te ivadékod, te alávaló cigánynő,
ő, az az áruló?
A te kínzásoddal
szíven üthetem őt is!
Öröm szállja meg keblemet,
milyet szóval ki sem fejezhetni!
Fivérem hamvai
általam bosszúltatnak meg!

FERRANDO, KÓRUS
Te aljas, hamarosan
máglyát látsz emelkedni, óh, igen!
Nem csupán a földi tűz
lesz a büntetésed!
A pokol lángjai
örökös máglyát jelentenek számodra;
ahol bűnhődni és égni
fog a lelked!

(A gróf intésére a katonák magukkal hurcolják Azucenát. A gróf a sátrába megy, Ferrando követi.)

Ötödik jelenet

Terem Castellor kápolnája mellett, a háttérben erkéllyel.

MANRICO, LEONORA és RUIZ

No. 11 – Ária

LEONORA
Mily harci zajt hallottam az imént?

MANRICO
Komoly veszély van! Fölösleges
titkolózni!
Holnap hajnalban
támadni fognak minket.

LEONOR
Jaj, nekem! Mit mondasz?

MANRICO
Ám ellenségeinket
le fogjuk győzni… Mi is vagyunk olyan
vakmerők, mint ők, van kardunk és bátorságunk!
(Ruiznak)
Te menj, a hadi készületeket
– rövid távollétemben – rád bízom!
Semmi nem maradhat el!

(Ruiz távozik)

Hatodik jelenet

MANRICO és LEONORA

LEONORA
Mily szomorú fény ragyog
a mi nászunkra!

MANRICO
Ugyan, a gyászos gondolatot
oszlasd el, kedvesem!

LEONORA
Megtehetem?

MANRICO
Szerelem… Határtalan szerelem
szól e pillanatban szívedhez.

Ah! Igen, szerelmem, azáltal, hogy
én a te, s te az én hitvesem leszel,
lelkem még rettentehetetlenebbé válik,
karom még erősebbé;
Ám, ha sorsomnak lapjain
írva vagyon,
hogy az áldozatok között
kardtól ledöfve kell maradnom,
utolsó leheletemig
rád gondolok majd,
és – csak megelőztelek a mennyben –,
úgy tűnik majd számomra a halál!

(Megszólal a közeli kápolna orgonája.)

Misztikus hangok árja
tisztán száll szívünkre.
Jöjj, a templom oltára megnyitja nekünk
a szűzi szerelem boldogságát!

(Mialatt boldogan indulnak a templom felé, váratlanul berohan Ruiz.)

RUIZ
Manrico!

MANRICO
Mi az?

RUIZ
A cigánynő…
Jer, lásd béklyóban!

MANRICO
Óh, Istenem!

RUIZ
A kegyetlenek kezétől
meggyújtva már a máglya…

MANRICO
(Az erkélyhez lépve)
Óh, Egek! Tagjaim megremegnek…
Felhő takarja el a szememet!

LEONORA
Te reszketsz!

MANRICO
Meg kell lennie! Tudd meg! Én vagyok…

LEONORA
De hát, ki?

MANRICO
A fia!
Ah! Hitványak! A kegyetlen látványtól
szinte eláll a lélegzetem…
Szedd össze a mieinket, siess,
Ruiz… Menj! Gyere vissza! Száguldj!

(Ruiz távozik)

Annak a máglyának rettenetes lángja
minden idegszálamat feltüzelte, lángra gyújtotta!
Aljasok, oltsátok el azt, avagy én hamarosan
a ti véretekkel oltom el…
Fia voltam már mielőtt megszerettelek,
a te szenvedéset sem tud visszatartani.
Szerencsétlen anyám, sietek, hogy megmentselek,
vagy, hogy legalább veled rohanjak a halálba!

LEONORA
Nem tudom elviselni e gyászos csapásokat!
Óh, mennyivel jobb lenne meghalni!

(Ruiz visszatér fegyveresekkel.)

RUIZ, FEGYVERESEK
Harcra, harcra! Itt vagyunk, hogy
küzdeni siessünk melletted, vagy veled haljunk!

(Manrico sietve távozik Ruizzal és a fegyveresekkel, miközben a távolból fegyvercsörgés és harci zaj hallatszik.)

NEGYEDIK FELVONÁS

A KIVÉGZÉS

Első jelenet

RUIZ, LEONORA

Az Aljafería-palota egyik szárnyánál.
A sarkon vártorony rácsos ablakokkal.
Vaksötét éjszaka. Két köpönyegbe búrkolódzott alak érkezik: Ruiz és Leonora.

No. 12 – Jelenet és ária

RUIZ (halkan)
Megérkeztünk; ez a torony, ahol az állami
foglyok sínylődnek… Óh, a boldogtalant
ide hurcolták!

LEONORA
Eredj,
hagyj magamra, ne aggódj értem…
Talán meg tudom menteni.

(Ruiz távozik.)

Értem félni? Biztos,
gyors menedékem van.
(Tekintetét egy ékkőre függeszti, amely jobb kezét díszíti.)
E sötétbe búrkolódzott éjszakán
melletted vagyok, és te nem tudsz róla…
Síró szél, mely körülöttem susogsz,
óh, vidd el hozzá irgalmasan sóhajaimat!

A szerelemnek rózsás szárnyain
indulj, fájdalmas sóhaj,
a szerencsétlen fogolynak
vigasztald gyötrődő elméjét!
Mint a reménység fuvallata
szállj abba a szobába,
ébreszd fel emlékét
a szerelmes álmoknak!
De, jaj, ne beszélj neki óvatlanul
szívem kínjairól!

(Megszólal a lélekharang.)

HANGOK BENTRŐL
Irgalmazz a léleknek, mely indul már 
az útra, ahonnan nincs visszatérés,
irgalmazz neki! Isteni jóság,
ne legyen a pokol birodalmának martaléka!

LEONORA
Ez a hang, ezek a gyászos, ünnepélyes imádságok
komor rettegéssel töltik meg a levegőt!
A szorongás, mely egészen eltölt, megdermeszti
ajkamon a lélegzetet, a szívben a dobbanást!

(Elgondolkodva áll néhány pillanatig, aztán magához tér, s indulni akar, ekkor sóhaj kél a toronyból, és szomorú hang hallik; megáll.)

MANRICO (hangja a toronyból)
Ah, a halál mindig
késve érkezik
annak, aki vágyik meghalni!
Isten veled, Leonora!

LEONORA
Óh, egek! Úgy érzem, összeesem!

HANGOK BENTRŐL
Irgalmazz a távozás előtt álló
léleknek, amelyik nem tér többet vissza!
Irgalmazz neki, isteni jóság,
ne legyen a pokol birodalmának martaléka!

LEONORA
Mintha a rettenetes toronyban, ah,
a sötétség szárnyain a halál suhanna!
Jaj! Talán e kapuk csak akkor nyittatnak meg,
amikor ő már hideg tetem lesz csupán!

MANRICO (a toronyból)
Véremmel fizetek
a szerelemért, melyet irántad éreztem!
Ne felejts el engem!
Leonora, Isten veled!

LEONORA
Téged, téged elfeledni?!

Meg fogod látni, hogy a földön az én
szerelmemnél nincsen nagyobb erő!
Kíméletlen harcban legyőzi a végzetet,
s magát a halált is legyőzendi!
Vagy életem árán is
megváltom a te életedet,
vagy véled mindörökre egyesülve
a sírba szállok.

Második jelenet

GRÓF, KÍSÉRŐK

Ajtó nyílik, a gróf lép ki rajta és néhány követője. Leonora félrehúzódik.

No. 13 – Jelenet és kettős

GRÓF
Hallottátok? Amint hajnalodik,
vérpad a fiúnak, máglya az anyának.

(a kísérők belépnek a toronyba.)

Talán visszaélek a teljhatalommal,
amivel a herceg felruházott! Ide juttatott
végzetem asszonya! Hova tűnhetett?
Bevettem Castellort, hír sincsen
felőle, hiábavaló volt
oly sok kutatás!
Ah! Hol vagy, kegyetlen?

LEONOR (előlép)
Előtted.

GRÓF
Mily hang! Hogyan! Te vagy az, nő?!

LEONORA
Láthatod.

GRÓF
Miért jössz?

LEONORA
Ő már közel van
a végórához, s te ezt kérdezed?

GRÓF
Merészkedtél…?

LEONORA
Óh, igen; kegyelmet
kérek a számára…

GRÓF
Mit?! Képzelegsz!
Én szánjam meg a riválisomat?

LEONORA
Az irgalmas Isten suggalja…

GRÓF
Csak a bosszú az én istenem… Menj!

LEONORA
(kétségbeesetten a gróf lába elé veti magát)
Lásd, a keserű könnyek
folyóként patakzanak a lábadnál!
Nem elég a könny? Ontsd ki,
idd a véremet!
Taposd meg holttestemet,
de mentsd meg a trubadúrt!

GRÓF
Ah! A méltatlan alaknak meg akarom
keseríteni a sorsát,
ezernyi ádáz gyötrelem közepette
megszázszorozni halálát;
minél jobban szereted, annál rémesebben
lángol fel haragom.
(Indulni akar, Leonora belecsimpaszkodik.)

LEONORA
Gróf!

GRÓF
Nem hagyod abba?

LEONORA
Kegyelem!

GRÓF
Nem tudsz olyan árat kínálni,
hogy ezt elérhesd! Hordd el magad!

LEONORA
De egyet tudok… Egyetlenegyet!
És azt felajánlom neked.

GRÓF
Mondd, mi az az ár, beszélj!

LEONORA
(fájdalmasan égre emeli a jobbját)
Én magam!

GRÓF
Egek! Azt mondod…?

LEONORA
És be is fogom
tartani ígéretemet.

GRÓF
Teljesül az álmom?

LEONORA
Nyisd meg nekem
az utat e falak között…
Hogy beszélhessek vele… hogy az áldozat
elszökhessen; és a tied vagyok.

GRÓF
Esküdj!

LEONORA
Esküszöm az Istenre, aki
lelkembe lát!

GRÓF
Hahó!

(A gróf a torony kapujához siet, ahol megjelenik egy őr; míg a gróf annak fülébe suttog, Leonora beszippantja a gyűrűbe zárt mérget.)

LEONORA
(A tied leszek, de hideg, lélektelen holttestként.)

GRÓF (Leonorához)
Ő élni fog!

LEONORA
(Felemeli szemét, amit az öröm könnyfátyola takar)
(Élni fog! Nem ujjonghatok,
nem szólhatok, Uram!
Ám a heves szívdobogással
hálát ad neked a szívem!
Feltartóztathatatlan végemet immár
örömmel telve várom…
Haldokolva elmondhatom neki:
én mentettelek meg!)

GRÓF
Mit beszélsz magadban? Fordulj felém!
Beszélj felém újra,
vagy képzelgésnek hiszem,
amit eddig hallottam…
Te az enyém! Te az enyém! Ismételd meg!
Nyugtasd meg a kétkedő szívet!
Ah! Alig hiszem,
amit tőled hallottam!

LEONORA
Menjünk!

GRÓF
Megesküdtél, gondolj rá!

LEONORA
Szent a fogadalmam!

(Belépnek a toronyba.)

Harmadik jelenet

AZUCENA, MANRICO

Rémisztő börtön. Az egyik szegletben rácsos ablak, a háttérben ajtó. A boltozatos mennyezetről bágyadt fényű lámpa lóg. Azucena egy durva pokrócon hever; Manrico közvetlenül mellette ül.

No. 14 – Záró finálé

MANRICO
Anyám, nem alszol?

AZUCENA
Többször is híttam,
ám kerüli szememet az álom… Imádkozom…

MANRICO
A hideg levegő gyötri
a tagjaidat talán?

AZUCENA
Nem, csak elmenekülnék
ebből az élőknek szánt sírveremből,
mert úgy érzem, megfulladok, amint levegőt veszek…

MANRICO (kezeit tördelve)
Elmenekülni!

AZUCENA (fölkelve)
Ne szomorkodj!
A kegyetlenek már nem árthatnak nekem.

MANRICO
Ah! Hogyhogy?

AZUCENA
Látod? Sötét kézjegyét
már homlokomra nyomta
a halál ujja!

MANRICO
Jaj!

AZUCENA
Egy néma,
kihűlt holttestet találnak! Sőt,
egy csontvázat!

MANRICO
Hagyd abba!

AZUCENA
Nem hallod? Emberek közelednek…
A hóhérok…  A máglyára akarnak
hurcolni… Védd meg anyádat!

MANRICO
Biztos lehetsz,
senki nem jön…

AZUCENA
(ügyet sem vetve Manricóra, iszonyodva)
A máglya!
Rettenetes szó!

MANRICO
Óh, anyám! Óh, anyám!

AZUCENA
Egy napon ádáz csapat öreganyádat a máglyára
vezette… Nézd a rettenetes lángot!
Már eléri őt! Már lángol a haja,
az égre szikrázik!
Tekintsd a szemét,
kifordul az üregéből! Jaj! Ki szabadít meg
e kegyetlen látványtól?

(Felzaklatva roskad Manrico karjaiba.)

MANRICO
Ha még szeretsz, ha a fiú
hangja hatással van anyja szívére,
a lélek rettegései elől
az álomban keress menedéket, pihenj és nyugodj meg!
(A pokróchoz vezeti.)

AZUCENA
Igen, a fáradtság legyűr, óh, fiam…
Békésen lehúnyom a szememet…
Ám, ha a máglya rettentő lángja
fellobogni látszik, akkor ébressz fel!

MANRICO
Pihenj, óh, anyám! Az Isten küldjön rád
kevésbé szomorú képeket álmodban!

AZUCENA (félálomban)
Hegyeinkbe… visszatérünk…
Az egykori békét… élvezzük ott…
Te énekelsz… lantodon játszol…
békés álomban alszom majd én!

MANRICO
Pihenj, óh, anyám! Én meghajolva és némán
az ég felé fordítom elmémet.

(Azucena elalszik, Manrico mellette térdepel.)


Zárójelenet

előbbiek, LEONORA, majd a GRÓF, PRIBÉKEK

Megnyílik az ajtó, belép Leonora, előbbiek, végezetül a gróf fegyveres kísérettel.

MANRICO
Egek! Nem csal meg a félhomály?

LEONORA
Én vagyok, Manrico!

MANRICO
Óh, Leonorám!
Ah, megadod nekem, irgalmas Isten,
ezt a nagy örömet mielőtt meghalnék?!

LEONORA
Te nem halsz meg! Megmentésedre jöttem!

MANRICO
Hogyhogy? Mentésemre? Igaz lehet?

LEONORA
Isten veled!
Ne tétovázz! Siess! Távozz!
(Az ajtó felé mutat.)

MANRICO
S te nem jössz?

LEONORA
Maradnom kell!

MANRICO
Maradnod?

LEONORA
Jaj, menekülj!

MANRICO
Nem!

LEONORA
(az ajtó felé akarja tuszkolni)
Jaj neked, ha késel!

MANRICO
Nem!

LEONORA
Az életed…!

MANRICO
Nem törődöm vele…
Te nő, nézz csak rám!
Kitől szerezted… és milyen áron?
Nem akarsz beszélni? Rettentő megvilágosodás!
A vetélytársamtól! Értem… Megértettem…!
Eladtad ezt a nyomorúságos szerelmet…
Eladtad a szívet, amit nekem esküvel ígértél!

LEONOR
Óh, mennyire elvakít téged a harag!
Óh, mennyire igazságtalan, kegyetlen vagy velem!
Higgy nekem… Menekülj, vagy véged van,
az ég sem menthet meg!
(Leonora Manrico lába elé zuhan.)

AZUCENA (álmában)
Hegyeinkbe… visszatérünk…
Az egykori békét… élvezzük ott…
Te énekelsz… lantodon játszol…
békés álomban alszom majd én!

MANRICO
Tűnj el innen!

LEONORA
Ne zavarj el…
Látod? Lankadva, elnyomottan, erőtlenül…

MANRICO
Menj! Irtózom tőled!
Megátkozlak…

LEONORA
Ah, hagyd abba!
Nem átkoznod, imádkoznod
kellene értem Istenhez
ezen az órán!

MANRICO
Borzongás járja
át a keblemet.

LEONORA (hasraesik)
Manrico!

MANRICO (sietve fölemeli)
Asszony, tárd föl előttem…
Mondd el!

LEONORA
A halál van kebelemben…

MANRICO
A halál!

LEONORA
Ah, a méreg
gyorsabban hatott,
mint gondoltam…!

MANRICO
Óh, mennykő!

LEONORA
Érzed? Hideg a kezem…
(mellkasához nyúl)
Ám itt… Itt rettenetes tűz
lángol…

MANRICO
Mit tettél? Óh, egek!

LEONORA
Mintsem máséként éljek,
a tiedként akartam meghalni…!

MANRICO
Esztelen! S én ezt az angyalt
merészeltem átkozni!

LEONORA
Nem bírom tovább!

MANRICO
Jaj, boldogtalan!

(Belép a gróf, megáll a küszöbön.)

LEONORA
Eljött a pillanat! Meghalok…
(Búcsúzóul megszorítja Manrico kezét)
Manrico! Most a te kegyelmedet …
kérem… mennyek ura…
Mielőtt… másé lennék…
A tiedként … akartam meghalni!
(Meghal.)

GRÓF
(Ah! Be akart csapni engem,
és meghalni érte!)
(Manricóra mutatva a fegyvereseknek)
Hurcoljátok a vérpadra!

MANRICO
(a fegyveresek között távozóban)
Anyám! Óh, anyám, Isten veled!

AZUCENA (felébredve)
Manrico! Hol van a fiam?

GRÓF
A halálba rohan…

AZUCENA
Ah, állítsd meg! Hallgass rám!

GRÓF
(Az ablakhoz rángatva Azucenát)
Látod?

AZUCENA
Egek!

GRÓF
Vége!

AZUCENA
Ő volt az öcséd!

GRÓF
Ő?! Micsoda borzalom!

AZUCENA
Bosszulva vagy, óh, anyám!

GRÓF (elszörnyedve)
S én még élek!

VÉGE

Csákovics Lajos nyersfordítása

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése