2013. február 14., csütörtök

Verdi – Piave: STIFFELIO (nyers)STIFFELIO

Opera három felvonásban

Emile Souvestre és Eugène Bourgeois színműve alapján

Szövegét írta: Francesco Maria Piave

Zenéjét szerezte: Giuseppe Verdi

Ősbemutató: 1850. november 16., Trieszt

SZEREPLŐK:

STIFFELIO (Rodolfo Müller)
ahasveriánus lelkipásztor……………………..tenor

LINA
a felesége…………………………………szoprán

STANKAR GRÓF
idős ezredes, birodalmi gróf, Lina apja……bariton

JORG
idős lelkész…………………………………basszus

RAFFAELE
von Leuthold, nemes ifjú…………………….tenor

FEDERICO
von Frengel, Lina unokafivére…………….tenor

DOROTEA
Lina unokahúga…………………………….mezzoszoprán

FRITZ
szolga………………………………………néma szerep


a gróf barátai, Stiffelio követői, ahasveriánus gyülekezet


Játszódik:
Németországban, Stankar gróf Salzbach folyó melletti
kastélyában a XIX. század elején.


No. 1. Nyitány


ELSŐ FELVONÁS

Első jelenet

No. 2. Bevezetés és elbeszélés


Földszinti szála Stankar gróf kastélyában. Hátul,
középen ajtó, balról ablak, jobbról kandalló. Az ablak előtt, a szín közepe felé nagy asztal, könyvekkel megrakva, köztük egy feltűnően nagy, zárható, valamint írószerek.


JORG
(Az asztal  mellett ülve olvas)
Óh, szent könyv! Óh, az Örök Igazság
sugallatos, profetikus szavai!
(Becsukja a könyvet, fölkel.)
Kövesd csak, Stiffelio; szavad
pusztító vihar legyen, elemésztő hullám,
avagy villámcsapás, mely földre teríti
az Isten ellenségeit e földön!
Ő jön… Véle van a neje… Ah, adja az ég,
hogy e szerelem ne legyen akadály a cél elérésében!

Második jelenet

(Belép Stiffelo, karján Linával, valamint Dorottya, Frigyes, Rafael és Stankar)

STIFFELIO
Köztetek vagyok, feleségem, barátaim!

JORG
Stiffelio!

STANKAR
Fiam!

DOROTEA, RAFFAELE, FEDERICO,
STANKAR, JORG
Mily öröm tölt el bennünket
visszatértére!
E nap minden szívben élni fog.
Mindenkiében, aki szereti önt!

DOROTEA
Többször is járt itt
egy hajós…

STIFFELIO
És engem keresett?

DOROTEA
Igen.

STIFFELIO
Valter volt az; a derék kormányos
egy különös ügyben kérte tanácsomat.

DOROTEA, RAFFAELE, FEDERICO,
STANKAR, JORG
Szabad tudnunk, mit mesélt?

STIFFELIO
Óh, igen! Nem tiltotta, hogy elismételjem.

Innen átkelve kora hajnalban
egy ablakot látott kinyílni,
és abban – mintegy rémülettől nyűgözötten –
egy ifjú jelent meg.

STANKAR
(Óh, mily gyanú ébred bennem!)

LINA, RAFFAELE
(Óh, egek! Mit hallok!)

JORG
No, folytassa csak!

DOROTEA, FEDERICO, majd
STANKAR, JORG
Különös esemény!

STIFFELIO
Volt egy asszony is mellette,
aki – úgy tűnt – önkívületben van.
A férfi tétovázott, de aztán győzött
a határtalan rémület:
sietve fellépett az ablakba,
és levetette magát a hullámokba.

No. 3. jelenet és hatos


STANKAR
Hány napja ennek?

STIFFELIO
Nyolc.

LINA
(Nagy Isten!)

RAFFAELE
(Az én esetem tanúja volt!)

DOROTEA, FEDERICO, STANKAR, JORG
És felismerték a menekülőt?

STIFFELIO
(Levéltárcát húz elő a zsebéből.)
Nem; az csak ezeket a papírokat veszítette el.

DOROTEA, FEDERICO, JORG
Láthatjuk?

LINA, RAFFAELE
(Egek!)

STANKAR
Mit tesz velük?

STIFFELIO
Visszaadásukhoz el kellene olvasnom;
azzal tán bűnös ármányt fedeznék fel.

JORG
Akkor hát?

LINA, RAFFAELE
(Mi lesz?)

DOROTEA, FEDERICO, STANKAR, JORG
Mit döntött?

STIFFELIO
(A levéltárcát a lángok közé veti)
Hamvadjanak el a csábító nevével!

LINA, RAFFAELE
(Egek, fellélegeztem!)
DOROTEA, FEDERICO, STANKAR, JORG
(Nemes szív!)

STIFFELIO
A hamuval együtt szórassék szét
a név és a bűn!
Isten megmondta, Isten leírta:
a testvérnek megbocsáttassék!

LINA
(magában)
(Ah, irgalmazz, nagy Isten!
Indítson meg fájdalmam!
Ha Lina most megmenekül,
többé nem esik újra bűnbe!)

RAFFAELE
(csöndesen Linához)
Színlelni, hazudni szükséges!
Beszélnem kell önnel!
E könyvbe egy levélkét fogok helyezni,
amelyik tájékoztatja az időpontról és a helyről.

STANKAR
(magában)
(Óh, Leuthold, leányomon keresztül
a tisztességemet támadtad meg,
ám ha igaz, hogy bemocskoltad azt,
a véred fogja tisztára mosni!)

JORG, DOROTEA, FEDERICO
(Ah, még a vétek
emlékét is elutasítja!
A szeretet tisztasága
és a jóság lakozik szívében.)

Harmadik jelenet

No. 4. folytatás és stretta


KÓRUS
(Kintről)
Éljen Stiffelio! Éljen!


STIFFELIO
Mi ez?

JORG
(az ablakon kinézvén)
Barátaid serege érkezik
ünnepelve.

STIFFELIO
Mit akarnak?

JORG
Látni téged.

STIFFELIO BARÁTAI és HÍVEI
(Belépvén)
Hol van?

Hozzád, Stiffelio, egy dal
száll valamennyi szívből;
te vagy Némethon büszkesége,
a romlottság elűzője.

Az igazságosságot és a testvéri szeretetet
terjeszted a földön,
a szent és örök Igazságért
viselsz ádáz háborút.

KÓRUS, JORG, FEDERICO, DOROTEA
A földekről, a lakomákról,
a dísztermekből, az oltároktól
a te neved vég nélkül
fog zengeni általunk.

STIFFELIO
Testvérek, egyedül Istent
kell magasztalnotok,
s akkor az éneket
a világmindenség fogja visszhangozni!

LINA
(magában)
(Úgy érzem, a kegyetlen önvád
szétszaggat!
Erényességének hangja
még bűnösebbnek kiált ki engem.)

STANKAR
(magában)
(Ha e nagy erénytől önvád
ébred a lányban,
segítséget nyújt az atya,
ki mindig őrködni fog.)

RAFFAELE
(magában)
(E nagy erénytől önvádnak
kellene ébrednie bennem,
ám kevés egyetlen kortyot
ízlelni a mámorból.)
(Lina egy székre ül az asztal mellett. A többiek Stankart követve távoznak a jobb oldali szobába.)

Negyedik jelenet

No. 5. jelenet és ária


STIFFELIO
(Szava sincsen hozzám… Rám sem pillant!)
(Linához)
Végre kettesben vagyunk!

LINA
Rodolfo!… Óh, bocsásson meg!
Ajkam nem szokott hozzá, hogy Stiffeliónak nevezzem.
(Fölkel.)
Rodolfo Müller, ez volt az az édes név,
amelyen első alkalommal szólítottam önt,
midőn az ellenség dühétül menekülvén
atyám befogadta ide.

STIFFELIO
Mily boldogtalan voltam egykor távol tőled!

LINA
Mégis, a világ a diadalok
és az örömök fényében ragyogott reád!

STIFFELIO
Örömök?! Tévedsz: te nem voltál velem.

Mindenütt senyvedni láttam
az elnyomott erényt,
időseket és fiatalokat láttam
a bűn rabszolgaságában;
az arany győzött a méltóságon,
az igazság becsapva,
az emberiség a gonoszság
tengerén hánykódik.

LINA
Egek, mily borzalom!

STIFFELIO
A szemérem
ártatlan őrizői,
a nők, elszakítják a hitvesi
szeretet láncát…

LINA
Ah!

STIFFELIO
Jól tudom, megbocsáss,
túlságosan rémítő e kép!
Ám újra látva téged tudom,
létezik még a hűség.

LINA
Miket beszél, Stiffelio?


STIFFELIO
Az igazat… Jaj! Jaj, ha csalatkozom!

LINA
Lelke oly nemes,
megbocsátó lenne…

(Lina zavarban van.)

STIFFELIO
Ó, nem; a megbocsátás
a sebzetlen szívnek könnyű;
ám a lelkekben végtelen
kincs van elrejtve,
amit egy kéz sem
zúzhat össze büntetlenül.
De… csorog a könnyed!
Reszketsz… Nem tévedek,
téged rejtett bánat kínoz!
Mondd el a férjednek!

LINA
Nem.

STIFFELIO
Nem?... Akkor mosolyogj rám:
ma van házasságunk
évfordulója!

LINA
Tudom…  (Micsoda rettenetes kínok!)

STIFFELIO
Édesanyám ma
az égből adja ránk áldását.
(Lina kezét megfogván)
Ma az ő gyűrűjét… Mi ez?
Nem viseled! Hol van?

LINA
Ah!

STIFFELIO
Nincs meg? Választ
kell adnia: mit tett vele?

LINA
A gyűrűvel?

STIFFELIO
Igen. Beszéljen!
Kinek adta a gyűrűt?

(Lina sírva tenyerébe temeti kezét)

Ah! Homlokára van írva
mily lelkifurdalással küszködik!
E vádoló hallgatás
csupán a bűn szülötte lehet!
Bár villám sújtana rám,
nyelne el a föld!
Szakadjon rám a teremtés,
ha becstelenné váltam!

LINA
Elragadja lelkemet, földre sújt
e szokatlan harag.

Ötödik jelenet

(Jobbról váratlanul belép Stankar.)

STANKAR
Müller!

STIFFELIO
Mi van?

STANKAR
Barátaid várnak.

STIFFELIO
Hát már egy perc sem jut magamra?!

STANKAR
Micsoda dühösség!

STIFFELIO
(Stankarhoz)
Bocsásson meg! Menjünk!
(Linához)
Rögtön itt leszek.

LINA, STANKAR
Elragadja lelkemet, földre sújt
e szokatlan harag!
STANKAR
Elragadja lelkét, földre sújtja
e szokatlan harag!
STIFFELIO
Ah, sújtson rám villám… stb.

(Stiffelio és Stankar távozik.)


No. 6. Jelenet és ima


LINA
(egyedül)
Azt mondta, rögtön! Ah, elvesztem!
Hogyan is védekezhetném?
Az önvád megnémít,
nem találnék szavakat.
Ezt az elárult nyomorultat
senki meg nem mentheti e földön!

Hozzád száll, kegyelmes Isten,
sóhajom, könnyem;
Bocsáss meg a szenvedőnek,
bocsásson meg ő is, ó, Istenem!
Megbocsátást, avagy életemmel
kell a gyalázatot megváltanom.

No. 7. Jelenet és kettős


Ide jő! Válaszolnom kell! Mit válaszoljak?
Gyónjak talán? Óh, nem! Jobb lesz írni!
(Írni kezd)
„Rodolfo!…” Egek! Nem vagyok képes…!

Hetedik jelenet

(Stankar visszatér középütt.)

STANKAR
(Mindent tudni akarok.)
(Meglátva Linát.)
Ah!

LINA
(Nem ezt akarom
elmondani neki.)

STANKAR
(Csöndesen Linához lép, majd rátenyerel a
levélre.)
Egy levél.
Leuthold úrnak írt?
(Magához veszi a levelet.)

LINA
(rémülten)
Én?

STANKAR
Csöndet!
(olvas)
„Rodolfo!
Nem vagyok többé méltó önhöz…”
Hát nem tévedtem, te szerencsétlen!

LINA
Nem vagyok képes tovább hallgatni.
Túl sokat szenvedtem.

STANKAR
És ő? Kétségbeesés
és halál ez itt az ő számára.

LINA
Egek!

STANKAR
Igen, halál.

LINA
Óh, nem! Neki élnie kell, óh, Istenem!
Ám be kell őt csapnom?
Nem, nem vagyok képes!

STANKAR
Mondja, hogy szívében nem volt erő
visszatartani önt a bűntől,
hogy a lelkifurdalás démona
szörnyű rettegésben tartja.
Mondja, hogy a hitszegő léleknek
nem oly nehéz
feltárni a tisztátalan vétket,
amely őt halálba taszítja.
Önnek nem elég a gyalázat,
gyáva akar lenni!

LINA
Apám!

STANKAR
Igen, gyáva! Ám ide hallgasson:
Rodolfót meg fogja menteni!
A meg nem érdemelt szerelemnek
alá kell vetnie magát!

LINA
Nem.

STANKAR
Köteles engedelmeskedni.

LINA
Soha!

STANKAR
Soha?

LINA
Nem fogok,
soha!

STANKAR
S nekem mégis el kell fojtanom
haragomat az emberek szeme előtt,
le kell győznöm a szégyent,
hogy önt továbbra is leányomnak nevezzem;
önt, a méltatlant, akit megvetek,
önt, az atya szégyenét.

LINA
Ah, mily rettenetesen meggyötri
a bűnbánó nyomorultat!
Nem árulják el könnyeim,
mily nagyon bűnhődöm?
Akaratlanul hurcoltattam
a bűn mocskába.

STANKAR
Most elég! Törölje le a könnyét!

LINA
Ah, nem bírom!


STANKAR
Ne tovább; meg kell tennie!

LINA
Nem, nem bírom.

STANKAR
Ez atyja akarata.

LINA
Nem, nem bírom.

STANKAR
És a feleség kötelessége:
Rodolfo élete kívánja.

LINA
Hallgatni fogok.

STANKAR
Éppen ideje.

LINA
Ki segít rajtam?

STANKAR
Most jöjjön vélem, a könny nem használ!
Senki ne gyanítsa a végzetes történést!
Akár egy sírboltban, legyen elrejtve a bűn;
ezt követeli, ezt parancsolja vérünk becsülete.
Müller becsülete megmenekül a világ előtt,
még ha az ön állhatatlan szerelmét el is vesztette.

LINA
Rettenetes szavak: örökre elveszett!
A könny maradjon rejtve, a fájdalom némuljon!
Arcomon derűs mosoly csitítsa,
titkolja el a lélek kegyetlen viharát!
Elveszett, elveszett… Ám mégis, mindig
szívemből imádtam mint egy égből jött személyt!

(Balra távoznak. Raffaele jön a másik irányból,
Jorg az ablakon kívül.)

Nyolcadik jelenet

No. 8. jelenet


RAFFAELE
Elkerülnek… Ám a találkozó,
mit itt kértem tőle, meglesz.
(A zsebéből levelet vesz ki.)
Itt a könyv… nekem is van kulcsom hozzá!

(Az ablaknak háttal kinyitja a könyvet, –elhelyezi benne a levélké t–, és visszateszi az asztalra.)


JORG
(Mit látok!)

Kilencedik jelenet

FEDERICO
(Balról jön.)
Leuthold!

RAFFAELE
Engem szólítanak?

FEDERICO
Klopstock Messiását akartam…

(Magához veszi a könyvet, Raffaellel távozik balra.
Jorg is visszavonul.)

Tízedik jelenet

1. Finálé

Szín: a kastély ünnepre díszített, kivilágított fogadóterme


No. 9. Kórus


(A szolgák bevezetik Stiffelio és a gróf barátait
és feleségeiket.)

KÓRUS
(férfiak)
Ünnepeljünk!
Tegyük boldoggá Stiffelio itt-tartózkodását!
Ünnepeljük a nagy lelkipásztor visszatérését!

KÓRUS
(nők)
Egyetértésben uralkodik itt az öröm, a béke,
az igaz állhatatosság, mosolyog a szeretet,

MIND
A szeretet, amit a halandók között hirdet;
a szeretet, amit egyenlővé teszi a szolgát és az urat.
Ünnepeljünk, és a dalra a szívekben lángoló
szeretetérzés boldog visszhangja válaszol.

(A tömeg a terem mélyére vonul egymás közt beszélgetve.
Stiffelio és Jorg érkezik jobbról, majd pedig Lina Stankar karján; aztán balról Raffaele Doroteával és Federicóval, aki rögvest szóba elegyedik Linával, a Klopstock végig a kezében van.)

STIFFELIO
(A belépő Jorghoz)
Késve érkeztél?

JORG
Kerülöm a földi élveket.

STIFFELIO
Még ezt az ünnepet is?

JORG
Meghagyom a világiaknak,
mert elfedi a veszélyeket és a becsület elleni merényt!

STIFFELIO
Mit mondasz?

JORG
Azt mondom neked, éppen most láttam,
amint egy úr kulccsal kinyitott egy könyvet,
és abban egy cédulát…

STIFFELIO
Egy cédulát?

JORG
… rejtett el,
és válaszra vár. Az a könyv egy bűnös
cselszövés eszköze.

STIFFELIO
Óh, egek, mit kellett megtudnom!
S ki az a férfi?

JORG
Linával van, s nála a könyv.

STIFFELIO
Igaz lenne?
Frengel az! De hogyan lehetne feltárni a titkot?

JORG
Későbben.

No. 10. Folytatás


(Stiffelio gondolataiba mélyed.)

DOROTEA
Kuzin, a szertartásra gondol?

FEDERICO
Ma este gyűlés lesz a templomban.
Ott leszünk!

KÓRUS
Igen, mindnyájan.

FEDERICO
Mi lesz a téma?

STIFFELIO
Egy régi: a gyalázatos
Júdás hitvány árulása.

LINA, RAFFAELE
(Óh, egek!)


FEDERICO
Káprázatos, magasztos gondolat.

KÓRUS
És minden gonosznak rettentő példa.

STIFFELIO
Nem csupán a galádra, aki eladta az Urat,
de valamennyi árulóra halljátok átkomat;
arra, aki behízelgi magát, ravaszul színlel,
aki cselt sző, aki bemocskolja a családi tűzhelyt;
aki kezet nyújt a megcsalt embernek,
majd pedig az elragadott becsülettel henceg a gazember!
Az átok reá csupán az legyen, hogy el kell ismételnie
a nagy költő ihletett ódáját!

(Kiveszi Federico kezéből a könyvet.)

LINA
Ah!

STIFFELIO
Zárva van!

DOROTEA
Linánál van a kulcsa.

LINA
(Nagy Isten!)

STIFFELIO
Hát nyissa ki!

LINA
Mit mond?

STIFFELIO
Azt akarom.

LINA
Én…

STIFFELIO
Ismétlem: nyissa ki!
Szükségtelen félnie.
Egy alávaló áruló ítélete fekszik benne.

No. 11. Largo


STIFFELIO, majd a TÖBBIEK
Óh, hogy’ megrohan és zaklat
egy borzasztó gondolat!
Végzetes, végzetes titok
fog feltárulni e könyvből.

No. 12. Stretta


STIFFELIO
(Linához)
Nem óhajtja?
Megteszem én magam.
(Feltöri a zárat, egy levélke esik ki a könyvből.)
Egy levél!

LINA
(Egek!)

STANKAR
(Felkapja a levelet.)
Megálljon!
Nem olvashatja el ezt az írást!
Ki írta, kinek szánta, ne tudja meg!

STIFFELIO
Nem törődöm vele, adja ide, akarom!

STANKAR
Idős vagyok!

STIFFELIO
Adja ide!

STANKAR
(Darabokra szaggatja.)
Nem.

STIFFELIO
(Feldühödve Stankarhoz)
Ah, ki ment meg, te szerencsétlen,
a bennem lobbant sértettségtől?
Vak düh ragadott el,
őrjöngésemnek nincs már fékje!

LINA
(Stiffelióhoz, visszatartva őt)
Az atyám ő! Haragja
végtére egészen engem sújtson,
ám e megőszült főre
tekintsen tisztelettel, uram!

STANKAR
(Raffaelhez halkan)
A sírkertben
foglak várni hamarosan!
Találsz ott fegyver, amiből választhatsz.
Meg foglak előzni, te áruló!

RAFFAELE
(Stankarhoz)
Fékezze haragját! Nem félem;
majd megtudja, ki vagyok én!
Ön igazán meggondolatlan,
hogy engem árulónak kiált ki!

DOROTEA, FEDERICO, JORG, KÓRUS
(egymás közt)
Hogy megtörje a derűs nyugalmat,
mely után minden kebel eped,
miért is helyezte egy démon
Stiffelio szívébe a gyanút?!

 (Stiffelio és Jorg jobbra, Stankar és Lina balra, a többiek középütt távoznak. Függöny.)


MÁSODIK FELVONÁS

Régi temető.  Középen kereszt lépcsőkkel.
Balra templomkapu, belülről megvilágítva,
széles lépcsőfeljáró vezet hozzá.
Jobbra, hátul Stankar kastélya látszik.
A holdfény szétszórt, sűrű ciprusoktól árnyékba borított sírokra esik. Az egyik sírkő láthatóan nem régi.

Első jelenet

No. 13. jelenet és ária


LINA
(Hátulról érkezik, mélységes felindultsággal)
Óh, ég! Hol vagyok?
Miféle ismeretlen erő vonszolt ide?
Ő itt lesz! Itt, ahol minden csupa borzalom?!
Minden síron
félelmetes jelekkel kifaragottan
a vétkemet olvasom!
A szellő minden fuvallata olyan nekem,
mintha vádló mennydörgés volna!
(Ingatag léptekkel a sírkövek között tévelyeg.)
Ah! Ez a szent sírbolt az édesanyámé!
Ő oly tiszta! Én pedig…
Anyám! Anyám, segíts fájdalmamban!

Ah, mennyei székedből,
hol boldogan ülsz,
fordulj leányod felé,
óh, nézz szenvedésére!
Bűnbánó könnyeimet
ajánld fel az Örökkévalónak,
s ha a boldogultak még sírnak,
sírj te is velem!
Végetted Isten sem fogja
megtagadni bocsánatát.

második jelenet

RAFFAELE
(sietve érkezik)
Lina! Lina!

LINA
Halkan beszéljen,
könyörgöm; atyám itt van a közelben!
Rodolfo rájött, tud mindenről!

RAFFAELE
Ő csak Federicót gyanítja bűnösnek,
az ön atyja megsemmisítette a bizonyítékot.

LINA
És a ránk váró örökös lelkifurdalás?

RAFFAELE
Nem féli az, aki a szerelmet szolgálja.

LINA
Csak megszédültem; szívem nem szereti önt.

RAFFAELE
Kegyetlen! Én mégis örökké imádom.

LINA
Adja bizonyságát!
Írásaimat, a gyűrűt… adja vissza,
és azonnal távozzék innen, tűnjön el!

RAFFAELE
Nem. Itt fogok maradni, hogy önt megvédjem.

LINA
Ah! Hát el akarja veszejteni
ezt az elárult, nyomorult nőt?
Ha ön itt marad, egész életem
könnybe fúl.
Nem hagyja el, maga átkozott,
az asszonyt, aki egykor oly boldog volt;
akit szerencsétlenné tett,
aki még áldhatná egyszer!

harmadik jelenet

(Váratlanul a köpenybe burkolódzott Stankar jelenik meg a kapuban; kezében két kardot tart.)

No. 14. Jelenet és Kettős

RAFFAELE
Maradok.

LINA
Akkor Rodolfo mindent meg fog tudni.

STANKAR
(Hirtelen közéjük lép.)
Semmit nem fog megtudni.

LINA
Atyám!

STANKAR
Távozzék!

LINA
Ah! Szemeiben látom…

STANKAR
Engedelmeskedjék!

(Lina távozik.)

negyedik jelenet

STANKAR
(Stankar leveti köpenyét, a kardokat Raffaele felé nyújtja.)
Válassz!

RAFFAELE
Párbaj?

STANKAR
Igen. Halálig.

RAFFAELE
De az esélyeink nem egyformák.

STANKAR
Visszautasítasz? A világ előtt akarlak
megszégyeníteni!

RAFFAELE
Nem törődöm
a fenyegetéssel, dicsértessék,
aki tiszteli az aggastyánt!

STANKAR
Szégyentelen, hitvány gazember vagy!
Még ez sem háborít fel?
Semmi tisztesség nem maradt benned?

RAFFAELE
Türelmes vagyok, uram.

STANKAR
Óh, elönt a düh! Nos, halljad akkor….

RAFFAELE
Elég legyen!

STANKAR
Ez egyszer még hallgass meg:
ha mostanáig hiába kiáltott téged
ajkam hitványnak, gyalázatosnak;
mindenki előtt felfedem én,
ki is vagy te!

RAFFAELE
Stankar, hagyja abba!

STANKAR
Te kalandor,
ki rejtélybe burkolódzol,
nemes Raffaele gróf,
nem vagy más, csak egy lelenc!

RAFFAELE
(dühödten)
Ah! Kardot!

STANKAR
Köszönet neked, óh, sors!

(Stankar odanyújtja a kardokat,
Raffaele elvesz egyet.)

RAFFAELE
Kardot! Vigyázz!

STANKAR
Halálig!

RAFFAELE, STANKAR
(keresztezve kardjaikat)
Sem démon, sem isten
meg nem véd csapásaimtól.
Haragom véreddel
fogja lemosni a gyalázatot!

(Elkeseredett párbajba kezdenek.)

ötödik jelenet

No. 15. Jelenet és Négyes


STIFFELIO
(A templom kapujából)
Mily lárma! Párbaj!
Tegyétek le a fegyvert!
(Lemegy a lépcsőn.)

RAFFAELE, STANKAR
Stiffelio!

STIFFELIO
Önök azok?
Szent a hely, amelyet így meggyaláznak:
lábuk sírokon tapos,
fejük felett a kereszt!

STANKAR
(Raffaelhez)
Jer máshova!

STIFFELIO
Isten ott is ott lesz.

RAFFAELE, STANKAR
Hagyjon minket; egyikünknek meg kell halnia!

STIFFELIO
Én mindenüvé követni fogom önöket.

STANKAR
Mondd csak, elfeleded, kivel beszélsz?

STIFFELIO
Én most az Úr nevében szólok, Önöknek
csupán meghallgatni van jussuk.
Le a fegyvert,
a sértést borítsa feledés!
(Stankarhoz)
A testvér bocsásson meg a testvérnek!

STANKAR
Soha!
STIFFELIO
(Raffaelhez)
Te vagy az ifjabb, Raffaele, kezd te!
Jobbodat!
(Elveszi a kardját, és megszorítja a kezét.)

STANKAR
(Raffaelhez)
Óh, hallatlan dolog!
Kezet szorítasz a férfival, akit megcsaltál?

STIFFELIO
Ah! Megcsalt?!

STANKAR
Mit mondtam!

STIFFELIO
(Stankarhoz)
Beszéljen!

STANKAR
Nem, hagyjon engem!

STIFFELIO
Akarom! Mondja végig!

hatodik jelenet

LINA
(hátul)
(Fegyveresen itt?!)

STIFFELIO
(Stankarhoz)
Tárd fel a titkot!

LINA
(előrejön)
(Óh, ég!)

RAFFAELE, STANKAR
Lina!

STIFFELIO
Végre megtudom az igazságot!

LINA
Irgalom, irgalom, Rodolfo!

STIFFELIO
Irgalom?
(elfúló hangon)
Szóval ő volt az!

STANKAR
Müller!

STIFFELIO
(kétségbeesetten)
Ah!
Igaz volt…? Ah, nem, lehetetlen!
(mindnyájukhoz)
Hogy „hazugság volt”, mondják végre!
(Linához)
Szóljon egy szót!
Védje magát, könyörgöm!
Ám te hallgatsz! Véget ért a kétkedés…
A lábam szét fog tiporni!

(Lina rémülten távolodik el tőle.)

LINA
(magában)
(Ah, kitört immár a vihar,
amely a fejem fölött bömböl,
és hátra lévő életem
lassú halál lesz számomra!
Isten, ki a nyomorultak atyja vagy,
ne tagadd meg irgalmadat!)

STANKAR
(Raffaelhez)
Isten e könnyekkel
most megírta a sorsodat…
Bűnös vagy abban bűntettben
mely nem maradhat bosszulatlan.
Ha még késleltetik is a villámcsapás,
később még rettenetesebben fog lesújtani!

RAFFAELE
(Stankarhoz)
Készen állok, miért késlekedsz még?
Nem fogsz riadtnak látni;
a karom megmutatja,
ismerem-e a gyávaságot!
Az újabb harc elkerülhetetlen,
mely meg fogja bosszulni becsületemet!

No. 16. ima és II. finálé

STANKAR
(Stiffelióhoz)
Nem ő az, értsd meg,
akit most büntetned kell…

STIFFELIO
(Stankarhoz)
Látom én, ki a bűnös!
A becsületem ragadja meg
e vasat, hogy megbosszuljon…
Ne tovább!
(kikapja Stankar kezéből a kardot, Raffaelhez)
Vedd vissza a fegyvert!

RAFFAELE
Ön ellen… Nem akarok…

STIFFELIO
Védd magad!

RAFFAELE
Nem, nem.

STIFFELIO
Nem hallod, amint rettenetes hangon
rád kiáltanak e sírok:
„Reszkess, te csalárd, büntetésednek
ütött az órája!”

KÓRUS
(A templomból)
Ne büntess engem, Uram, haragodban,
vagy eltűnök, mint köd a napfényben!
Szánj meg, irgalmazz, Uram!
Szánj meg, és én dicsőségedet éneklem.

hetedik jelenet

(Jorg lép ki a templomból.)

JORG
(a lépcsőn)
Stiffelio!

STIFFELIO
(Kiejti kezéből a kardot.)
Mily hang!

JORG
(közeledvén hozzá)
Testvéreid azok…

STIFFELIO
Mit akarnak?

JORG
Vigaszért esdenek…

STIFFELIO
Vigaszért! Ah!

JORG
Térj magadhoz!

STIFFELIO
(mintegy önkívületben)
Engem, kétségbeesettet, perzsel
a harag, a pokoli düh,
s ti hideg kezeteket nyugodtan
szívemre helyezitek…
Ah, előbb a vért csillapítsátok,
mely égeti az ereimet,
és a lankadó erény
erősödjék bennem!
Hagyjatok, hagyjatok!
Az én lelkem már elveszett.

(Ismét felcsendül a templomi kórus.)

JORG
Nem hallod?

LINA, STIFFELIO és STANKAR
Kegyetlen pillanat!

JORG
Tisztítsd meg elmédet,
és emlékezz rá, ki vagy te!

STIFFELIO
(Megrázkódik.)
Ah! Pap vagyok!
(Letérdel.)
Isten, segíts szólnom hozzájuk!

MIND
(Letérdelnek.)
Békével, megbocsátón.

STIFFELIO
Megbocsátón? Soha! A hitszegő…
(Hirtelen talpra áll.)
Legyen átkozott!

MIND
Óh, egek!

(Lina térdre esik Stiffelio lába előtt.)

JORG
(A kereszt lépcsőjére hágva)
E keresztfáról Krisztus
megbocsátott az embereknek…

STIFFELIO
(Imbolyogva a kereszt felé indul.)
A keresztfa! Jaj nekem! Micsoda hideg…!
Én… Meghalok.

(Összeesik a lépcsőn.)

MIND
Óh, boldogtalan!

(Tabló, majd függöny)

HARMADIK FELVONÁS

első jelenet

No. 17. jelenet és ária

Előszoba, melyből különböző helyiségek nyílnak.
Az asztalon két pisztoly hever, valamint írószerek.


STANKAR
(Zaklatottan lép be, kezében levelet tart.)
Elmenekült… És ezzel az írással
Rá akarja bírni Linát, hogy kövesse!
Gyalázat! Elszökött a bosszúm elől!
Ó, te becsületes fegyver, mely oly sok éven át
övezted az öreg harcos derekát,
és a harcokban dicsőséget arattál neki,
távozz tőlem! Többé nem vagyok méltó hozzád!
(Lecsatolja a kardot, és ledobja.)
Elvesztettem a becsületemet! Becstelenné váltam!
És mi az élet becsület nélkül?
Csak szégyen… Rendben van, szűnjék!
Igen, igen! Egyetlen pillantás, és minden véget érhet!
(Pisztolyt fog, aztán megtorpan.)
Ám itthagyni mindent? Stiffeliót? A lányomat?
Az én bűnös leányom…! Mit? Egy könnycsepp?
Könny egy katona szemében? Óh, mily
erős vagy, te fájdalom! Kicsaltad a könnyemet.

Lina, úgy hittem, egy angyalt
kaptam tebenned az égtől;
s a legtisztább szeretet sugara
ragyogja be éveim jegét…
Ostoba! Álmodoztam… Elenyészett
életem öröme;
Ártatlan könnycseppet
nem látok majd haldokolván;
koporsómat csak
a becstelenség kísérendi.
(Megindultan ül az asztalhoz, írásba kezd.)
Ah, igen, legyen vége! Isten hozzád, Stiffelio!
Egy utolsó Istenhozzád!

(Lepecsételi a levelet, majd fogja a pisztolyt,
 felhúzza a ravaszt.)

második jelenet

JORG
Ide fog jönni…

STANKAR
(Meglepődve elrejti a fegyvert.)
Ki?

JORG
Ön itt? Stiffeliót keresem.

STANKAR
Mindenki elől elzárkózik.

JORG
Előlem nem fog,
ha megtudja, hogy sikerült Raffaellel beszélnem.

STANKAR
Mit mond?

JORG
Hamarosan ide fog jönni.
(Belép Stiffelio szobájába.)

harmadik jelenet

STANKAR
(egyedül)
Leuthold itt? Idejön Leuthold!
E fedél alatt egyikünk meg fog halni!

Óh, kimondhatatlan öröm,
ami elfogja szívemet,
oly erős, erős e remegés,
mely egész valómat átjárja!
Úgy feldúl az izgalom,
hogy szinte önkívületben vagyok!
Elakadni érzem
a szavamat és a lélegzetemet!
Bosszúállás, jöjj, siess…
újjászületek tőled!
(Távozik.)

negyedik jelenet

No. 18. jelenet

( Stiffelio és Jorg jön a szobából.)

STIFFELIO
(Jorghoz)
Mondja meg a testvéreknek, hogy a templomban
leszek hamarosan!
Most hagyjon magamra!

JORG
Ő jön.
(Távozik.)

ötödik jelenet

(Stiffelio, Raffaele, majd Fritz)

RAFFAELE
Kerestetett?

STIFFELO
Igen.

RAFFAELE
Várom
szemrehányásait…

STIFFELIO
Egy szavam sincs.

RAFFAFELE
Nem akadályozom, ha elégtételt kíván…

STIFFELIO
Csupán egy kérdésem van.

RAFFAELE
És pedig?

STIFFELIO
Mit tenne, ha Lina szabad
lenne?

RAFFAELE
Mit mond?

STIFFELIO
Kérdeztem, válaszoljon!

RAFFAELE
Egy ilyen lehetetlen elképzelésre?

STIFFELIO
Fritz!

(Fritz belép.)

Tudasd
Linával, hogy itt várom!

(Fritz távozik.)

RAFFAELE
És mit akar kideríteni?

STIFFELIO
Tudni akarom, hogy a bűnösként élni szabadon
drágább-e önnek vagy annak a nőnek a jövője,
akit elbuktatott…
Ott mindent hallhat…

(Az egyik oldalsó szobába vezeti.)

RAFFAELE
(belépve)
(Egek!)

hatodik jelenet

No. 19. jelenet és kettős
(Belép Lina.)

STIFFELIO
Elkerülhetetlen volt ez a beszélgetés
mielőtt különválunk…

LINA
Egek! Elmegy?

STIFFELIO
Igen, ma este.

LINA
Ön? Hogyhogy?

STIFFELIO
Hallgasson meg!
Eltérnek az utak, amelyeket a jövőben
életünknek követnie kell.
A magamét csupán Istenre függesztett
tekintettel kívánom járni;
Ön a szíve-választotta férfi oldalán
kibújhat a szégyen alól.

LINA
Mit mond?

STIFFELIO
Midőn összeházasodtunk,
minthogy mindenütt üldöztek,
mindenki előtt titkoltam valódi nevemet…
E frigy jog szerint felbontható.
Ez az okmány semmissé teszi…

LINA
Egek! Válás?

STIFFELIO
(Egy okiratra mutat.)
Parancsoljon, lássa el kézhegyével! Én már aláírtam.

LINA
Ah, végzetes csapás vár itt rám,
Rodolfo, tudtam azt;
ám legalább a szemrehányásra
méltónak hittem magamat…
Nem! Itt csak az elvakult megvetés
borzalmát találom!
Szaggasson szét! Öljön meg!
Szerelméért fogok meghalni!

STIFFELIO
(kesernyésen)
Azt remélte, hogy könnyei
enyhítik fájdalmamat;
hogy a megmásíthatatlan gyalázatra
feledés borul majd;
hogy a bevallott becstelenséget
el tudom fogadni…
Ah, a becsület sérelmei
csak a lélekkel együtt múlhatnak el…

LINA
Ide azt az okmányt! Adja!

(Kikapja a férfi kezéből a papirost
és az asztalhoz siet.)

STIFFELIO
Aláírja?

LINA
Igen.

STIFFELIO
(Mit hallok!)

LINA
Színleltnek gondolta könnyemet…
Most minden kétség megszűnik…
(Aláírja.)
Mindketten szabadok vagyunk immár,
köztünk mindennek vége.
(Átadja a papírt.)
Most már megteheti… Hallgasson meg!

STIFFELIO
(Indul.)
Ne tovább, hölgyem!

LINA
(visszatartván)
Akarom!
Nem a férjemhez fordulok,
hanem az Evangélium emberéhez,
ő a vérpad előtt
megnyitja a mennyet a bűnösöknek…
Immár nem az asszony esdekel,
a vétkes áll itt.

STIFFELIO
Hagyjon engem! Hagyjon engem!

LINA
Lelkész, gyóntasson meg!
(Térdre ereszkedik.)

STIFFELIO
Ön? Ön? Mit kell hallanom?!

LINA
Amit Müller
nem kívánt meghallgatni.
Ő egy szerződést javasolt,
amelyik más feleségévé tett volna engem,
mintha – őt elveszítve – még békére
lelhetnék a világban,
mintha ennek árán akarnám
visszaszerezni becsületemet…
Mintha élni tudnék
szívéből kiűzötten….

STIFFELIO
Hagyja abba! Elég!

LINA
Más feleségeként!
Ah, akkor hát ön nem érti
az én szerelmemet!

STIFFELIO
Szerelem! Mit nem mond!

LINA
Mindig is szerettem… és mindig szeretni fogom…
Az Isten legyen a tanúm!

STIFFELIO
De ővele…!

LINA
Kelepcébe csalt!

STIFFELIO
Becsapta önt?

LINA
Igen!

STIFFELIO
Meg kell halnia!
Az igazság az én oldalamon áll…

LINA
Egek!

STIFFELIO
Odabent van!

Hetedik jelenet

(Stankar lép be kezében véres karddal;
Jorg a másik oldalról.)

STANKAR
Nincs többé.

LINA
Hogyan?

JORG
Gyilkosság?

STIFFELIO
Párbaj?

STANKAR
Vezeklés…
Aki a becstelenséget
feltárhatta volna, már elpusztult.
(Távozik.)

nyolcadik jelenet

JORG
(Stiffelióhoz)
Jöjj, az Úr templomába,
új erőre lelsz ott!

STIFFELIO
Ah, igen, száguldjunk a templomba,
meneküljünk a gonosz hajlékból;
csak bűnt és halált
hagy itt maga után az ember!
A csalók számára példa
marad ez a fedél;
Isten elátkozta,
s a gyalázat villámával sújtotta.

LINA
Így hát a fájdalmam
nem lelhet vigaszra a Földön!
Önkénytelen vétkem
nem nyer bocsánatot!
Kegyes Isten, nyisd meg
könyörületességed kincsestárát
– szívdobogva esdek –
egy vétlen lélek számára!

(Jorg elvonszolja Stiffeliót, Lina visszavonul az egyik szobába.)

kilencedik jelenet

No. 20. Ima

Gótikus templombelső nagy árkádsorral.
Oltár nem látható, csak egy oszlopokra támaszkodó szószék, melyhez kettős lépcsősor vezet.

A hívek lassan gyülekeznek.
Kicsit később Federico és Dorotea jön,
majd a lefátyolozott Lina, aki a szószékhez megy jobbra,
végül Stankar érkezik balra.  Mindnyájan térdre ereszkednek, orgonakísérettel imádkoznak

KÓRUS, DOROTEA, FEDERICO
Ne büntess, Uram, haragodban,
vagy eltűnök, akár köd a napfényben!
Könyörülj rajtam, irgalmazz, Uram,
Könyörülj, és dicsőségedet fogom zengeni!

STANKAR
Ha megbüntettem, aki megrabolta
becsületemet, a te ajándékodat,
ahogyan a bűnbánó Dávidot,
Istenem, engem is részeltess bocsánatodban!

LINA
Benned bízom,
Uram, irgalmazz!
Ne tagadd meg tőlem
jóságodat!

tízedik, befejező jelenet

No. 21. zárójelenet

(Stiffelio és Jorg jönnek jobbról, hosszú, fekete köpenyt viselnek. Stiffelio gondolataiban elmélyedve, egy nagy könyv van nála.)

JORG
Stiffelio!

STIFFELIO
(kizökkenve)
Itt vagyok.

LINA
(Még hallhatom őt!)

STIFFELIO
(Lina közelébe érvén)
(Ki ez a nő?)

LINA
(Nem ismer rám!)

STIFFELIO
(Jorghoz)
Maradjon itt!

JORG
(csöndesen)
Erősítsd meg
a lelkedet! Mind benned bíznak.

(Lina fölemeli a fátylát.)

STIFFELIO
(megpillantja Linát)
Egek!

JORG
Mi az?

STIFFELIO
Ő az!

JORG
Gondold meg, hol vagy! Bátorság!

STIFFELIO
Óh, igen!
De összezavarodott az elmém,
és elhagynak a gondolataim…

JORG
Nyisd ki a Szentírást,
az Úrtól kapsz sugallatot!

STIFFELIO
Jól mondod…

JORG
Légy erős!

(Fölmennek a bal oldali lépcsőn.)

STIFFELIO
(Izgatottan kinyitja a könyvet, reszkető hangon olvasni kezd.)
„Akkor Jézus odafordult
az összegyűlt néphez
a házasságtörő asszonyra mutatott,
aki a lábánál térdelt, és így szólt:…”


LINA
(Óh, ég!)

(A jobb oldali lépcsőzetre hull.)

STIFFELIO
„Aki közületek nem vétkezett,
az első követ az vesse rá!”

JORG
(csöndben Stiffelióhoz)
Mit beszélsz?

LINA
(fájdalmasan)
(És nem fejezi be?)

STIFFELIO
(Linára nézve)
„És az asszony, az asszony
feloldozva kelt fel.”

(Lina térden megy fel a lépcsőn.)

LINA
Nagy Isten!

JORG
Mit teszel, Stiffelio?

STIFFELIO
„Feloldozva, feloldozva.”

(Lina az utolsó lépcsőfokra hullik Stiffelio lába előtt.)

STIFFELIO
(kezét a Bibliára helyezve)
Igen, feloldozva. Az Isten mondotta ki.

KÓRUS
(ismétlik)
„Feloldozva, feloldozva.” Az Isten mondotta ki.

(Lina fölkel a földről és karjait az égre tárva kiáltja)

LINA
Nagy Isten!

(Függöny.)

VÉGE

Csákovics Lajos nyersfordításaNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése