2023. augusztus 21., hétfő

Donizetti – Sografi: PÜGMALION (Il Pigmalione, 1816)

PÜGMALION

(1816)

 

SZÖVEGÉT ÍRTA Sografi Simon Antal

ZENÉJÉT SZERZÉ Donizetti Kajetán

 

EGYETLEN FELVONÁSBAN

 

PÜGMALION

Sem lelket, sem életet nem tudok már adni,

hol vagy, géniuszom,

mivé levél, szerencsétlen tehetségem!

Teljesen kihunyt belőled

a teremtő tűz,

azmely halhatatlan műveket alkota rég.

 A földre veletek, ti eszközök, mik immár nem dicsőségemre, de szégyenemre vagytok!

Hajh, mivé változám!

A bámulatos művek, mik egy büszke ember keblét

fényességgel s oly nagy csillogással töltik el,

az én szememben közömbös tárgyak.

 Még a hív barátság édes érzeményei is,

melyek egykoron lelkemnek oly drágák valának,

immár nem többek a balga szív számára,

mint oly lélek  lomha moccanatai, mely nem ösmeri ezen érzületeket.

 

(Leül a környező szobrokat és a csoportozatokat nézvén.)

 

S ti, mik környülem állotok,

kedves, csalfa tárgyak,

hajh, gondolatimat

csitítsátok pillanatig!

 

(Felpattan, előre jő.)

 

Óh, mely hiábavaló a gyötrődésem,

tibennetek nyugtot találnom!

A kíntól, Istenem, a sóvárgástól

elragadni érezem magamat!

 

(Megáll és mélységes elragadtatással a pavion fel fordul.)

 

Szemeim csak tőle (azon nőtől)

lelhetnek vigaszt!

 

(A pavionhoz lépked, majd hátrahőköl; vissza-visszapillantgat, s így szól: )

 

 Ám rejtsem el őt? S ugyan miért?

Mi hasznom belőle?

Mert benne újra meglelem munkámnak

legtökéletesebbjét, legszebbjét?

Felfedni!

 

(Indul, hogy felemelje a függönyt, amit megriadva visszaenged.)

 

Mily szokatlan reszketést érzek hirtelen!

Őrült volnék, s nem emlékeznék arra,

hogy ott egy kőből készült alkotás rejtezik,

az én egyik művem?!

 

(Reszkető kézzel visszalép a pavionhoz, hogy fellebbentse a függönyt.)

 

Bizonytalanul, kétkedve

kívánom szemlélni.

 

(Fölfedi a szobrot, s elragadtatással vizsgálja)

 

Te vagy szívemnek

istennője.

 

Pügmalion, mit téssz?

Hová hagyod magadat ragadtatni

egy esztelen sóvárgástól, boldogtalan!

 

(Nézi a szobrot.)

 

Maga Vénusz töltött el szépséggel!

De ezek a ruhák eltakarnak tekintetemtől,

mennyi bájt fedezhet fel benned a művészet!

 

(Ismét felveszi a kalapácsot és a vésőt, izgatottan felmegy a lépcsőzeten a szoborhoz, mit érintésre képtelenül vizslat; végtére – a kalapácsot magasba emeli –  ám a mozdulat függőben marad…)

 

Mily ismeretlen erő állítja meg e vasat mostan?

Nem a kő maga az, mit mindjárt megütök?

Óh, fölös a félelem! Láss a munkához, s ne reszkess, kezem!

 

(Összeszedi bátorságát és odailleszti a vésőt, ám riadtan elejti, s felkiált.)

 

Hah, mit látok! Egek, mit érzékelek!

Mily csoda, örök istenek,

 

(Teljes testében reszketve)

 

tagjait ütéseimre

mind rezdülni láttam!

A káprázattól és a riadalomtól

keblemben megdermedt a lélek.

Egek, mit láttam, örök istenek,

tagjait ütéseimre

mind rezdülni láttam!

Óh, kegyetlen hevűletei,

óh, gyötrő vágyai egy tehetlen szívnek

Többé nem bírom, óh, istenek,

elviselni oly rettenetes és végzetes

a benső sóvárgás, ami felemészt és elpusztít.

 

(Fel s alá járkálva a színpadon)

 

Lelkemben, szívemben merő pokol vagyon!

 

(Teljesen kétségbeesve)

 

Az őrjöngés és a harag által

elfojtva, felzaklatva,

a szerelem célpontjaként,

a sorstól csúfoltan

a keblemben a dühöngést

érzem éledni.

 

(Égre emelt kezekkel mondja)

 

Ti, kik állapotomra

irgalmasan tekintetek,

óh, könyörgöm, adjatok

e szívnek békességet!

Ámde kihez is beszélek? Kihez?

 

(Elkeseredve)

 

Csak a halálra vágyom!

Kétségbeesett vagyok, és szeretem

munkámnak gyümölcsét!

 

(Önkívületben szaladgál, mígnem egy hangra megtorpan, figyel.)

 

Mily isteni hevűlet, mily szelíd harmónia

ragadja el lelkemet!

Ah, igen, értem, a szerelem szép anyja vagy te,

te vagy, ki irgalommal tekintesz könnyeimre,

Könyörületes Ég, kegyes Ég,

néki adom hátralévő napjaimat.

Ha meg kell halnom érette,

nem kesergek a halál miatt.

 

(határozottan)

 

Galatea, hol vagy?

 

(A villám fénye megvilágítja a szobrot, s Pügmalion, látván, hogy az életre kel, riadtan hátrál.)

 

 

Istenek, mit látok, istenek, mit észlelek,

hússzín az arca!

Galatea, az én kincsem, lassankint felemeli a kezét…

a lábát,

szeme tűzzel telik meg!

Szegény Pügmalion, nincs már remény,

elvesztetted az eszedet, nincs mit reménykedned!

 

(A színen bolyongva Galatea mellé ér, és látván, hogy az határozott mozdulatokat tesz, így szól: )

 

 Megtébolyodom, önkívületben vagyok és remegek.

Ah, ez hát életem végső pillanata!

 

GALATEA

(Néhány bizonytalan lépést tesz, körülnéz, s így beszél: )

Én…

 

PÜGMALION

(térdre rogy a meglepetéstől)

Én… Istenek az égben!

Vénuszi Galatea?

 

(Galatea Pügmalionhoz megy, megáll, figyelmesen vizsgálja, s így szól: )

 

GALATEA

Kié vagyok én?

 

PÜGMALION

Te vagy a bálványom!

Drága, a kezem munkája vagy,

a szívemé, az isteneké.

 

GALATEA

Miért remegsz?

 

PÜGMALION

Nem tudom.

 

GALATEA

Jöjj közelebb!

 

(Pügmalion félénken megközelíti.)

 

PÜGMALION

Óh, isten!

 

GALATEA

Add végre kezedet!

 

PÜGMALION

Drága!

 

GALATEA

Drága!

 

GALATEA és PÜGMALION

Ne tovább, ne tovább, jöjj keblemre!

 

(Összeölelkeznek)

 

GALATEA

(Megragadja Pügmalion kezét és a szívére helyezvén így szól: )

Ah, érzed szerelmem,

ah, mondd csak, mi ez?

 

PÜGMALION

Ez az, amit én is

érzek irántad.

Édes remegés,

mely a szívben reszket.

 

GALATEA

És a szív, az mi,

a szív, az mi?

 

PÜGMALION

A szerelem menedéke.

 

GALATEA

És ki az a szerelem,

ki a szerelem?

 

PÜGMALION

Az irgalmas istenség,

aki életet adott neked,

aki szívemnek keserves sebét

begyógyítá.

A kegyes istenség,

a rettentő istenség.

 

GALATEA

Érzem, értem.

 

PÜGMALION

Érzed, érzed?

 

GALATEA

Igen.

 

GALATEA és PÜGMALION

Ah, jer keblemre, kincsem

életem, szerelmem,

életem, szerelmem!

 

(Ölelkezve maradnak.)

 

Csákovics Lajos nyersfordítása